• İBRANAME

  . İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/18-21

  YARGITAY
  9.HUKUK DAİRESİ

  Esas No:           2007/13961
  Karar No:        2007/27954
  Tarihi:              24.09.2007

  l İBRANAME
  l İRADE SAKATLADIĞININ İLERİ SÜRÜLMEMESİ
  l İBRANAMAYE DEĞER VERİLMESİNİN GEREKMESİ


  ÖZETİ Davacı işçi yıllık ücretli izin alacağı ile fazla çalışma, hafta tatili ve bayram genel tatil ücretlerini talep etmiş, mahkemece isteklerin kabulüne karar verilmiştir. Dosya içinde bulunan ve davacının iş sözleşmesinin feshinden sonra 3.6.2004- 31.5.2006 tarihleri arasındaki çalışmalarıyla ilgili olarak düzenlenen ibranamede davacının yıllık izinlerini kullandığı, fazla çalışma, hafta tatili ile bayram ve genel tatil ücretlerini aldığı belirtilmiş ve işveren ibra edilmiştir. İbranamede davacının imzası bulunmakta olup, irade fesadı da ileri sürülmemiştir. Anılan istekler yönünde ibranameye değer verilmelidir. Böyle olunca 3.6.2004- 31.5.2006 tarihleri arasında kalan dönem için izin ücreti, hafta tatili ve bayram genel tatil ücretlerin reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde isteklerin kabulü hatalı olmuştur.

  DAVA                            :Taraflar arasındaki, kıdem tazminatı, izin, fazla çalışma, bayram ve
  genel tatil gündeliklerinin ödetilmesi davasının yapılan yargılaması sonunda; ilamda yazılı nedenlerle gerçekleşen miktarın faiziyle birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine ilişkin hüküm süresi içinde duruşmalı olarak temyizen incelenmesi davalılar avukatınca istenilmesi üzerine dosya incelenerek işin duruşmaya tabi olduğu anlaşılmış ve duruşma için 25.09.2007 Salı günü tayin edilerek taraflara çağrı kağıdı gönderilmişti. Duruşma günü davalılardan S. Çimento A.Ş. adına Avukat T. A geldi. Karşı taraf adına kimse gelmedi.Duruşmaya başlanarak hazır bulunan avukatların sözlü açıklamaları dinlendikten sonra duruşmaya son verilerek dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  1 .Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalıların aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2- Davacı işçi yıllık ücretli izin alacağı ile fazla çalışma, hafta tatili ve bayram genel tatil ücretlerini talep etmiş, mahkemece isteklerin kabulüne karar verilmiştir. Dosya içinde bulunan ve davacının iş sözleşmesinin feshinden sonra 3.6.2004- 31.5.2006 tarihleri arasındaki çalışmalarıyla ilgili olarak düzenlenen ibranamede davacının yıllık izinlerini kullandığı, fazla çalışma, hafta tatili ile bayram ve genel tatil ücretlerini aldığı belirtilmiş ve işveren ibra edilmiştir. İbranamede davacının imzası bulunmakta olup, irade fesadı da ileri sürülmemiştir. Anılan istekler yönünde ibranameye değer verilmelidir. Böyle olunca 3.6.2004- 31.5.2006 tarihleri arasında kalan dönem için izin ücreti, hafta tatili ve bayram genel tatil ücretlerin reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde isteklerin kabulü hatalı olmuştur.
   

  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, Davalı yararına takdir edilen 500 YTL.duruşma avukatlık parasının karşı tarafa yükletilmesine, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 25.09.2007 gününde oybirliği ile karar verildi.

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ