• İBRANAME

  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2008/26040
  2010/14420
  24.05.2010
  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/41,57
  1475 S.İşK/14
     
  • İBRANAME
  • İBRANAMEYE İŞ HUKUKU AÇISINDAN SINIRLI BİR ŞEKİLDE DEĞER VERİLMESİNİN GEREKMESİ
  • İŞÇİNİN NEDENSİZ YERE İŞVERENİ İBRA ETMESİNİN YAŞAMIN OLAĞAN AKIŞINA UYGUN OLMAYACAĞI
    ÖZETİ İş Hukukunda ibra sözleşmesi ibraname adıyla yaygın bir uygulama alanı bulmaktadır. İbra sözleşmesinin tanımı, şekli ve hükümlerinin Borçlar Kanununda düzenlenmesi gerekliliğinin ötesinde, İş Hukukunun işçiyi koruyucu özelliği sebebiyle Iş Kanunlarında normatif hüküm olarak ele alınması gerektiği açıktır.
  İşçi, emeği karşılığında aldığı ücret ve diğer parasal hakları ile kendisinin ve ailesinin geçimini temin etmektedir. Bu açıdan bakıldığında bir işçinin nedensiz yere işvereni ibra etmesi hayatın olağan akışına uygun düşmemektedir. İş Hukukunda ibra sözleşmeleri dar yorumlanmalı ve borcun asıl sona erme nedeni ifa olarak ele alınmalıdır. Borcun sona erme şekillerinden biri olan ibra sözleşmelerine İş Hukuku açısından sınırlı biçimde değer verilmelidir
   
   
                 DAVA          :Davacı, kıdem ve ihbar tazminatı, ücret, yıllık izin ücreti, genel tatil
  ve hafta tatili ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteğin reddine karar vermiştir. Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hâkimi A.Günindi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Davacı, davalı işyerinde 27.07.2001 tarihinden itibaren çalıştığını, 20.6.2006 tarihinde 24 saat çalıştıktan sonra istirahat etmeden işe devam etmesi istendiğinde kabul etmeyince kendisini dövüp kovduklarını bildirerek kıdem ve ihbar tazminatı ile diğer işçilik alacaklarının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.
  Davalı, davacı işçinin taleplerini dava dilekçesi ile öğrenmiş olmakla ilgili ücret taleplerinin tümünün ödendiğini, davacının davalı ile alacak ilişkisi kalmadığından konusuz kalan davanın reddini savunmuştur.
  Yerel mahkemece; davacının davalı şirketi ibra ettiği, ibraname içeriğinin yasaya uygun olduğu, geçerli bir ibraname olduğu, ibranamenin altındaki imzanın ise davacı eli ürünü olduğu anlaşıldığından davacının alacak talep etmesinin mümkün olmadığı değerlendirilerek davanın reddine karar vermiştir.
  Hüküm davacı tarafından temyiz edilmiştir.
  Taraflar arasında düzenlenen ibranamenin geçerli olup olmadığı uyuşmazlık konusudur.
  İbra sözleşmesi, İsviçre Borçlar Kanununun 115. maddesinde düzenlendiği halde Türk Borçlar Kanununda bu yönde bir düzenlemeye yer verilmemiştir. Bununla birlikte ibraname, bir borcun tam ya da kısmen ifa edilmeden sona ermesini sağlayan özel sukut nedeni olarak kabul edilmelidir. Bu noktada ibra sözleşmesinin ödeme yönünde bir anlaşma olmadığı, borcun sona erme şekillerinden biri olduğu belirtilmelidir.
  İş Hukukunda ibra sözleşmesi ibraname adıyla yaygın bir uygulama alanı bulmaktadır. İbra sözleşmesinin tanımı, şekli ve hükümlerinin Borçlar Kanununda düzenlenmesi gerekliliğinin ötesinde, İş Hukukunun işçiyi koruyucu özelliği sebebiyle Iş Kanunlarında normatif hüküm olarak ele alınması gerektiği açıktır.
  İşçi, emeği karşılığında aldığı ücret ve diğer parasal hakları ile kendisinin ve ailesinin geçimini temin etmektedir. Bu açıdan bakıldığında bir işçinin nedensiz yere işvereni ibra etmesi hayatın olağan akışına uygun düşmemektedir. İş Hukukunda ibra sözleşmeleri dar yorumlanmalı ve borcun asıl sona erme nedeni ifa olarak ele alınmalıdır. Borcun sona erme şekillerinden biri olan ibra sözleşmelerine İş Hukuku açısından sınırlı biçimde değer verilmelidir.
  Yeni Borçlar Kanunu tasarısında bu konuya değinilmiş ve 419. maddesinde, işçi ve işveren ilişkileri açısından ibra sözleşmesine dair bazı kurallara yer verilmiştir. Bahsi geçen düzenleme de işçilik alacaklarını sona erdiren ibra sözleşmelerinin sınırlı biçimde ele alınması gerektiğini göstermektedir. Bu itibarla Borçlar Kanununun irade fesadını düzenleyen 23-31. maddeleri arasında düzenlenmiş olan irade fesadı hallerinin İş Hukukunda ibra sözleşmeleri bakımından çok daha titizlikle ele alınması gerekir. İbra sözleşmesi yapılırken taraflardan birinin esaslı hataya düşmesi, diğer tarafın ya da üçüncü şahsın hile ya da korkutmasıyla karşılaşması halinde ibra iradesine değer verilemez.
  Öte yandan Borçlar Kanunun 21. maddesinde sözü edilen aşın yararlanma (gabin) ölçütünün de ibra sözleşmelerinin geçerliliği noktasında değerlendirilmesi gerekir.
  İş ilişkisinin devamı sırasında düzenlenen ibra sözleşmeleri geçerli değildir, işçi bu dönemde tamamen işverene bağımlı durumdadır ve iş güvencesi hükümlerine rağmen iş ilişkisinin devamını sağlamak ya da bir kısım işçilik alacaklarına bir an önce kavuşabilmek için iradesi dışında ibra sözleşmesi imzalamaya yönelmiş sayılmalıdır.
  İbra sözleşmesi, varlığı tartışmasız olan bir borcun sona erdirilmesine dair bir yol olmakla, varlığı şüpheli ya da tartışmalı olan borçların ibra yoluyla sona ermesi de mümkün olmaz. Bu nedenle işveren tarafından işçinin hak kazanmadığı ileri sürülen bir borcun ibraya konu olması düşünülemez. Savunma ile ve işverenin diğer kayıtlan ile çelişen ibra sözleşmelerinin geçersiz olduğu kabul edilmelidir.
  Miktar içeren ibra sözleşmelerinde ise, alacağın tamamen ödenmiş olması durumunda borç ifa yoluyla sona ermiş olur. Buna karşın kısmi ödeme hallerinde Dairemizin kökleşmiş içtihatlarında ibraya değer verilmemekte ve yapılan ödemenin makbuz hükmünde olduğu kabul edilmektedir.
  Miktar içermeyen ibra sözleşmelerinde ise geçerlilik sorunu titizlikle ele alınmalıdır. İrade fesadı denetimi uygulanmalı ve somut olayım özelliklerine göre ibranamenin geçerliliği konusunda çözümler aranmalıdır (Yargıtay 9. HD. 27.06.2008 gün 2007/23861 E, 2008/17735 K).
  Dosya kapsamında 26.6.2006 tarihli Çalışma Bakanlığı Bölge Müdürlüğüne davacı tarafından verilen bir şikayet dilekçesi bulunmaktadır. Dilekçe içeriğinde davacının 24 saat çalıştıktan sonra işe devam etmesinin kendisinden istendiği, işe devam etmemesi nedeniyle işverence hakarete uğradığı belirtilmektedir. Davalı vekili cevap dilekçesinde ibraname savunmasında bulunmuştur. Davacı ise ibranamenin imzalı boş kağıda içeriğinin sonradan doldurulduğunu bildirmiştir. İbranamenin serbest irade ürünü olmadığı iddiası bulunduğuna göre HUMK 75/3 maddesi göz önünde tutularak yargıcın olayı aydınlatması için ibranamenin sıhhati konusunda taraflara tanık dinletilmesi için önel verilmesi, tüm deliller birlikte değerlendirildikten sonra sonucuna göre karar verilmesi gerekirken dava açıldıktan sonraki bir tarihi taşıyan ibraname nedeniyle davanın reddi hatalıdır.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 24.5.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ