• İADE TAZMİNATININ MİKTAR OLARAK BELİRLENMEMESİ

  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2004/733
  2004/11649
  13.05.2004
  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İş.K/18,19,21
   
   
  • İADE TAZMİNATININ MİKTAR OLARAK BELİRLENMEMESİ
  • İADE TAZMİNATININ TALEP OLMASADA HÜKÜM ALTINA ALINMASI GEREKTİĞİ
  • İADE TAZMİNATININ ÜSTE SINIRDAN VERİLMESİ İÇİN GEREKÇE GÖSTERİLMESİ ZORUNLULUĞU
    ÖZETİ: Dairemizin kararlılık kazanan uygulamasına göre, boşta geçen süreyle ilgili ücret ve tazminatın süre itibariyle belirlenmesi yeterlidir. Zira işe başlatmama tazminatı ve dört aya kadar boşta geçen sure için öngörülen ücret alacağı feshin geçersizliğine bağlanmış tespit mahiyetinde hükümlerdir. Ayrıca talep olmasa da mahkemece yasanın hükmü gereği hüküm altına alınması gerekir.
  Diğer taraftan gerekçe dahi gösterilmeden tazminatın üst sınırdan belirlenmesi de doğru değildir
               

  DAVA                        :Davacı,  feshin geçersizliği  ile  işe  iadesine karar verilmesini
  istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği kabul etmiştir.
  Hüküm süresi içinde davalılardan Bayraklı Denim Şti. avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, fesih işleminin geçersiz nedenle yapıldığı anlaşıldığından mahkemece feshin geçersizliğine, işe iadeye dair verilen karar dosya içeriğine uygundur.
  Ancak, dairemizin kararlılık kazanan uygulamasına göre, boşta geçen süreyle ilgili ücret ve tazminatın süre itibariyle belirlenmesi yeterlidir. Zira işe başlatmama tazminatı ve dört aya kadar boşta geçen sure için öngörülen ücret alacağı feshin geçersizliğine bağlanmış tespit mahiyetinde hükümlerdir. Ayrıca talep olmasa da mahkemece yasanın hükmü gereği hüküm altına alınması gerekir. Bu nedenle mahkemece boşta geçen süreyle ilgili ücret ve tazminatın miktar belirtilerek hüküm altına alınması hatalıdır. Diğer taraftan gerekçe dahi gösterilmeden tazminatın üst sınırdan belirlenmesi de doğru değildir.
  4857 sayılı Yasanın 20/3 maddesi uyarınca dairemizce aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.
  HÜKÜM: Yukarıda gösterilen nedenlerle:
  1.Karşıyaka İş Mahkemesinin kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA.
  2.Davanın davalı Bayraklı Denim Tekstil Ltd.Şti.yönünden kabulü ile işverence yapılan feshin GEÇERSİZLİĞİNE ve davacının İŞE İADESİNE, Diğer davalılar yönünden davanın REDDİNE.
  3.Davacı işçinin yasal süre içinde başvurusuna rağmen davalı Bayraklı Denim Tekstil Ltd.Şti.tarafından süresi içinde işe başlatılmaması halinde ödenmesi gereken tazminatın davacının hizmet süresi nazara alınarak taktiren altı aylık brüt ücreti tutarında belirlenmesine,
  4.Davacı işçinin süresinde başvurması halinde hak kazanılacak olan ve kararın kesinleşmesine kadar en çok dört aya kadar ücret ve diğer haklarının davalı B.Denim Tekstil Ltd.Şti.den alınarak davacıya ödenmesine.
  5.Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına.
  ö.Davacı vekili için taktir olunan 300.000.000 TL.maktu vekalet ücretinin davalı B.Denim Tekstil Ltd.Şti.den alınarak davacıya verilmesine.
  7.Davah Erol Eyilik, Mustafa Eyilik AŞ.ve Kula Mensucat Fabrikası AŞ.vekili için taktir olunan 300.000.000 TL. maktu vekalet ücretinin davacıdan alınarak bu davalılara verilmesine.
  8.Davacı tarafça davalı B.Denim Tekstil Ltd.Şti.yönünden yapılmış olan 23.200.000 TL.davacı masrafının davalı B.Denim Tekstil Ltd.Şti.den alınarak davacıya verilmesine.
  anlaşılmakla) kendi üzerinde bırakılmasına.
  10.Peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgilisine kesin olarak 13.5.2004 gününde oybirliği ile karar verildi
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ