• HUSUMET

  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
   2015/33813
  2016/2353
  02.02.2016
  İlgili Kanun / Madde

  4857 S. İşK/32
  6100 S. HMK/124

   
     
  • HUSUMET
  • DAVANIN HAKİM ŞİRKET ORTAĞINA AÇILMIŞ OLMASININ KABUL EDİLEBİLİR YANILGI NİTELİĞİNDE OLDUĞU HUSUMET İTİRAZININ REDDİNİN GEREKMESİ
    ÖZETİ  Dosya içeriğine göre davacının dava dışı ...'nde çalıştığı, ticaret sicili kayıtlarına göre ise adı geçen şirketin 2 ortağının bulunduğu, davalının bu şirketin %99 hissesine sahip hakim ortağı ve temsilcisi olduğu anlaşılmaktadır. Davalının, davacıya dava dışı ... hesabına ve kendi adına ödeme yaptığı hususunda da ihtilaf bulunmamaktadır. 
  Bu durumda mahkemece davacının HMK 124 maddesinde düzenlenen kabul edilebilir yanılgıya düştüğü sonucuna varılmalı ve HMK 124 maddesi doğrultusunda husumetin doğru hasıma tevcihi amacıyla davacıya usulü işlemlerin tamamlanması için gereken süre verilmelidir. Mahkemece eksik incelemeyle karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.
  .
   
   
               


  DAVA : Davacı, ücret alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkemece, davanın husumet nedeniyle reddine karar verilmiştir. 
  Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  A) Davacı İsteminin Özeti:
  Davacı vekili dava dilekçesinde, davacının, davalının yapımcılığını üstlendiği ... adlı filmde yönetmen yardımcısı ve film oyuncularından ...'nın oyuncu koçu olarak görev yaptığını, 14/12/2013 tarihinde işe başladığını, 14/02/2014 tarihinde işine son verildiğini, davacının 8 haftalık çalışmasına karşılık 1 haftalık ücretinin banka kanalı ile 3 haftalık ücretinin ise elden makbuz karşılığı ödendiğini, kalan ücretlerinin ödenmediğini iddia ederek ücret alacaklarının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir. 
  B) Davalı Cevabının Özeti:
  Davalı vekili cevap dilekçesinde, davacının müvekkili nezdinde bir çalışmasının bulunmadığını, ...'nde 23.01.2014 ile 17/02/2014 tarihleri arası çalıştığını, ücretlerinin tamamının ödendiğini, ayrıca davacının oyuncu koçu olarak çalışmasının bulunmadığını, bu nedenlerle davanın husumet nedeniyle ve esastan reddi gerektiğini savunmuştur.
  C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
  Mahkemece yapılan yargılama sonunda, SGK kayıtlarına göre davacının ... şirketi nezdinde çalışma kaydı bulunduğu, kayıtlara göre davalının... şirketinin ortağı olduğu, SGK kayıtları ve ... yazısı ile filmin yapımcısının...olduğunun anlaşıldığı ve davacının bu şirket nezdinde çalışma yaptığı, davalının hesaba kendi ismiyle ücret yatırmasının işveren olduğunu ispata yeterli olmadığı, davalının şirket ortağı olarak talepten şahsi sorumluluğu bulunmadığı kanaatine varıldığı gerekçesiyle davanın husumet nedeniyle reddine karar verilmiştir.
  D) Temyiz:
  Karar davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir. 
  E) Gerekçe:
  6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu 124. Maddesi ile bir davada taraf değişikliğinin, ancak karşı tarafın açık rızası ile mümkün olduğu, maddi bir hatadan kaynaklanan veya dürüstlük kuralına aykırı olmayan taraf değişikliği talebinin, karşı tarafın rızası aranmaksızın hâkim tarafından kabul edilebileceği, dava dilekçesinde tarafın yanlış veya eksik gösterilmesinin kabul edilebilir bir yanılgıya dayanması halinde hâkimin karşı tarafın rızasını aramaksızın taraf değişikliği talebini kabul edebileceği düzenlenmiştir. Hasımda yanılma halinde taraf değişikliği karşı tarafın muvafakati ile gerçekleştirilebilirken maddi hata bulunması, dürüstlük kuralına aykırı olmaması veya hasımda yanlışlığın kabul edilebilir bir yanılgıya dayanması halinde ise karşı tarafın muvafakati aranmaksızın hakim tarafından kabul edilmek suretiyle yapılabilmektedir. 
  Dosya içeriğine göre davacının dava dışı ...'nde çalıştığı, ticaret sicili kayıtlarına göre ise adı geçen şirketin 2 ortağının bulunduğu, davalının bu şirketin %99 hissesine sahip hakim ortağı ve temsilcisi olduğu anlaşılmaktadır. Davalının, davacıya dava dışı ... hesabına ve kendi adına ödeme yaptığı hususunda da ihtilaf bulunmamaktadır. 
  Bu durumda mahkemece davacının HMK 124 maddesinde düzenlenen kabul edilebilir yanılgıya düştüğü sonucuna varılmalı ve HMK 124 maddesi doğrultusunda husumetin doğru hasıma tevcihi amacıyla davacıya usulü işlemlerin tamamlanması için gereken süre verilmelidir. Mahkemece eksik incelemeyle karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.
  F) Sonuç:
  Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı nedenden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 02.02.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ