• HUKUKİ YARARIN DAVA ŞARTI OLDUĞU RE’SEN GÖZETİLECEĞİ

  T.C. YARGITAY 
  9. Hukuk Dairesi
  Esas No. 2019/6625 İlgili Kanun/Madde:
  Karar No. 2019/18225 6356 S. STK/18
  Tarihi: 16.10.2019 6100 S. HMK/114
   
   
  • HUKUKİ YARARIN DAVA ŞARTI OLDUĞU RE’SEN GÖZETİLECEĞİ
  • EDA DAVASI AÇILMASININ OLANAKLI OLDUĞU DURUMLARDA TESPİT DAVASI AÇILAMAYACAĞI
  ÖZETİ    01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun “Dava Şartları”

  başlıklı 114. maddesinin 1. fıkrasının (h) bendinde, davacının dava açmakta hukuki yararının bulunması

  açıkça dava şartları arasında sayılmıştır.

  Bir  davada hukuki yarar ilkesinin dava şartı  olarak gözetilmesinin yargılamanın amacına ve usul

  ekonomisi ilkesine uygun olarak yargılama yapılmasına yarar sağlayacağı her türlü duraksamadan

  uzaktır. Bu ilkeden hareketle, dava şartı olarak hukuki yararın varlığının mahkemece taraflarca dava

  dosyasına sunulmuş deliller, olay veya olgular çerçevesinde, kural olarak davanın açıldığı tarihe göre,

  kendiliğinden ve yargılamanın her aşamasında gözetilmesi gerekir  

  Dava açmaktaki hukuki

  yarar; hukuk düzenince kabul edilmiş meşru bir yarar olmalı, bu yarar dava açan hak sahibi ile ilgili

  olmalı  ve dava açıldığı  sırada halen mevcut bulunmalıdır.  Ayrıca açılacak davanın ortaya çıkacak

  tehlikeyi bertaraf edecek nitelikte olması gerekir. Bir kimsenin hakkına ulaşmak için mahkeme kararının

  o an için gerekli olması durumunda hukuki yararın olduğundan söz edilebilir. Bir mahkeme kararına

  ihtiyaç yoksa hukuki yarardan söz edilemez
  . Ayrıca bilindiği üzere, eda davası sonunda verilecek olan hüküm ile, aynı zamanda dava konusu hukuki

  ilişkinin var olup olmadığı da tespit edilerek sonucuna göre eda hükmü kurulacak olması nedeniyle eda

  davası açılması mümkün olan hallerde tespit davası açılmasında hukuki yarar bulunmadığı kabul

  edilmektedir.  


   
      

  DAVA: Davacı, davalı tarafça yapılan aidat kesintilerinin isim listeleri ile aidat kesintisine esas aylık

  kazançları gösteren listenin verilmesi ve bu yükümlülüğünün tespitine karar verilmesini istemiştir.

  Yerel mahkemece, davanın dava şartı  yokluğu nedeniyle HMK.114/1-h, 115 maddeleri  gereğince

  usulden reddine karar verilmiştir. 

  İlk Derece Mahkemesinin kararına karşı davacı avukatı istinaf başvurusunda bulunmuştur.

  İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 29. Hukuk Dairesi davacı avukatının istinaf başvurusunun kabulü ile

  İlk Derece Mahkemesi kararını kaldırarak davanın kabulüne karar vermiştir. 

  İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 29. Hukuk Dairesi'nin kararı süresi içinde davalı avukatı tarafından

  temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra

  dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

  A) Davacı İsteminin Özeti:

  Davacı vekili, müvekkili ile davalı Banka arasında toplu iş sözleşmesinin mevcut olduğunu, 17. dönem

  toplu iş sözleşmesinin halen uygulanmakta olduğunu, toplu iş sözleşmesi düzenine geçen işyerlerinde

  sendika üyelik aidatları  ile  dayanışma aidatlarının işveren tarafından kesilerek sendika hesabına

  ödendiğini, davalı tarafça müvekkili hesabına bir miktarın toptan olarak ödenmekte olduğunu, kimden

  ne kadar aidat kesintisi yapıldığı bilinmediğinden kontrol etme imkanlarının da söz konusu olmadığını,

  bu nedenin bir  sonucu olarak da İstanbul  26.  İş  Mahkemesinin 2016/388 Esas sayılı  dosyası  ile

  dayanışma aidatına karşılık gelen tazminata yönelik dava açtıklarını, 17. dönem toplu iş sözleşmesinin

  53. maddesine göre sendikanın yazılı talebi ve aidatı kesilecek üyelerinin listesini Genel Müdürlüğe

  vermesi üzerine davalı Bankanın Tüzükte öngörülen aidat miktarlarını maaş bordrolarında göstermek

  suretiyle maaşlardan keserek 15 gün içinde sendikaya veya göstereceği banka hesabına yatırması ve

  buna dair listeyi 30 gün içinde sendikaya iletmesi gerektiğini, davalı Bankaca bu madde gereğince liste

  verilmesi beklenmeden ve istenmeden bu kesintilerin yapılarak toplam olarak müvekkili Sendikanın

  hesabına ödenmekte olduğunun ve yine aynı maddede belirtilen aidat miktarlarını içeren listenin hiçbir

  şekilde davalı Banka tarafından müvekkiline verilmediğini, ücret miktarlarına yönelik bir kontrol ve

  kesintinin doğruluğu hususunda bir denetim yapma olanağının mevcut olmadığını iddia ederek davalı

  tarafından müvekkili hesabına ödenen aidatlara ilişkin her bir çalışanı aylık aidata esas gelirini ve aidat

  miktarını gösterir ayrıntılı listenin müvekkiline verilmesine, bundan sonra her aylık kesintiye ilişkin

  davalının bu yönde yükümlülüğü olduğunun tespitine karar verilmesi talep etmiştir.

  B) Davalı Cevabının Özeti:

  Davalı vekili, davacı Sendika tarafından İstanbul 26. İş Mahkemesi 2016/388 E. sayılı dava dosyasında

  dayanışma aidatının tazmini ile ilgili olarak dava açıldığını, söz konusu dava dosyasının tarafları aynı

  olup, derdestlik itirazında bulunduklarını, maddi vakaların tespit davasına konu edilemeyeceğini, delil

  tespiti talebinin sadece davanın görülmekte olduğu mahkemeden istenebileceğini, davacının davayı

  açmakta hukuki  yararı  bulunmadığını,  davacı  Sendika tarafından Mayıs  2015 tarihinden itibaren

  müvekkili Bankaya herhangi bir üyelik bildirimi yapılmadığını, dolayısıyla müvekkili Banka nezdindeki

  bilgi, üyelik aidatı kesilen çalışanlar ile sınırlı olduğunu, davacının talep ettiği bilgileri davalı Banka

  dışından da temin edebileceğini savunarak davanın reddini talep etmiştir.

  C) İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti:

  Bölge Adliye Mahkemesi’nin kaldırma kararına uyan İlk Derece Mahkemesince, "Dava konusu olayda

  davacı sendika, üyelerini tespit edip, SGK kayıtlarından da her bir sendika üyesi çalışanın aylık aidata

  esas gelirinin ve dolayısıyla da her bir  üyenin ödemesi  gereken aidat tutarının tespit  edebilecek

  durumdadır. Bu bakımdan davacının mahkemeden aidat miktarını gösterir ayrıntılı  listenin davalı

  tarafça davacıya verilmesine karar verilmesini talep etmesinde hukuki yararı bulunmamaktadır. Yine

  dava dilekçesinde belirtilen Toplu İş Sözleşmesinin 53. maddesinde davalı tarafından sendika üyelerinin

  maaşlarından yapılan aidat kesintilerine ilişkin listeyi sendikaya ileteceğine ilişkin düzenleme bulunduğu

  gözetildiğinde davalının bu yönde bir yükümlülüğü olduğunun ayrıca mahkemece tespit edilmesinde

  hukuki yarar bulunmamaktadır. Davacının işbu tespit davasını açmaktaki amacının davalı tarafça eksik

  ödenen dayanışma aidatının tespitine yönelik olduğu anlaşılmaktadır. Davacı tarafça mahrum kalınan

  dayanışma aidatı tutarına ilişkin olarak İstanbul 26. İş Mahkemesinde açılan davada, işbu davada

  tespiti talep edilen hususların değerlendirileceği gözetildiğinde davacının bağımsız bir tespit davası

  açmakta zaten hukuki yararının bulunmadığı değerlendirilmiştir.” gerekçesiyle davacının dava açmakta

  hukuki yararı bulunmadığı anlaşıldığından, davanın dava şartı yokluğu nedeniyle HMK.114/1-h, 115

  maddeleri gereğince usulden reddine karar vermiştir.

  D)İstinaf başvurusu:

  İlk Derece Mahkemesi kararına karşı, davacı vekili istinaf başvurusunda bulunmuştur.

  E)İstinaf Sebepleri:

  Davacı vekili istinaf başvurusunda; TİS'in 53. maddesi gereğince davalının yükümlülüğü olan listelerin

  verilmesi talebinin içeren eda davası olduğunu, eda davasının içerisinde tespit içermesinin tespit davası

  olduğu anlamına gelmediğini, müvekkilinin banka hesabına toplam bir rakam ödenmekte olup, yapılan

  ödemelerin ayrıntısı bilinemediğinden kontrol imkanı olmadığını, davalı tarafa bir çok defa bu konuda

  başvuru yapılmasına rağmen olumlu cevap alınamadığını, İstanbul 26. İş Mahkemesi’nin 2016/388 E.

  sayılı  davasının sendikaya üye olmayan çalışanların dayanışma aidatlarına ilişkin olduğunu, iş bu

  davanın ise sendikaya üye olan çalışanların ödediği sendika aidatı miktarına yönelik liste olduğunu, söz

  konusu davada listelerin temininin mümkün olmadığını ileri sürmüştür.

  F)Bölge Adliye Mahkemesi Kararının Özeti :

  Bölge Adliye Mahkemesince, “Toplu İş Sözleşmesinin tarafı olan davalı bankanın dava tarihi öncesi

  yazışmalara rağmen sendikaya üye olan işçilerin üyelik aidatı  kesintilerine ilişkin listeleri  davacı

  sendikaya  göndermediği  anlaşılmıştır.  Mülga  2821  sayılı  sendikalar  kanununun  61.  maddesi  1.

  fıkrasında sendika aidat kesinti listelerinin sendikaya gönderme zorunluluğunun düzenlendiği, taraflar

  arasında bağıtlanan 17. dönem Toplu İş Sözleşmesinin 52. maddesinin de aynı yönde düzenlemeler

  içerdiği,  İstanbul  26.  İş  Mahkemesinin  2016/388  esas  sayılı  davasının  sendikaya  üye  olmayan

  çalışanların dayanışma aidatlarına ilişkin olduğunu, iş bu davanın ise sendikaya üye olan çalışanların

  ödediği sendika aidatı miktarına yönelik liste olduğunu, dava konularının farklı olup, sendika aidat

  listelerinin İstanbul 26. İş Mahkemesinin 2016/388 esas sayılı dava dosyasından temininin mümkün

  olmadığı,  davalı  tarafından toplu olarak aidat kesintilerinin davacının banka hesabına yatırılması

  nedeniyle  yapılan  ödemelerde  eksiklik  olup-  olmadığını  denetleme imkanı  olmadığından  davacı

  sendikanın tespit davası ve eda davası açmakta hukuki yararı bulunduğu anlaşılmakla, davacı vekilinin

  bu yöndeki istinaf sebepleri yerinde olup, ilk derece mahkemesince davanın kabulü yerine, davacının

  davayı  açmakta hukuki  yarar  bulunmadığından davanın usulden reddine karar  verilmesi  isabetli

  değildir.”  gerekçesiyle,  

  “1-) Davacı vekilinin istinaf başvurusunun kabulü ile; İSTANBUL 8. İŞ MAHKEMESİ'nin 21/03/2019 tarih

  2018/164 Esas, 2019/126 Karar sayılı Kararının KALDIRILMASINA,

  A - Davanın KABULÜ ile; 

  - Davalı tarafından davacı hesabına ödenen sendika aidatlarına ilişkin her bir çalışanın aylık aidata esas

  gelirini ve aidat miktarlarını gösterir ayrıntılı listelerin davacı sendikaya verilmesine,

   - Kararın kesinleşmesinden itibaren her ay yapılacak sendika üyelik aidat kesintileri ile ilgili olarak her

  bir çalışanın aylık aidata esas gelirini ve aidat miktarlarını gösterir ayrıntılı listelerin davacı sendikaya

  maaşlarda kesinti yapıldığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde verilmesi gerektiğinin tespitine,” karar

  verilmiştir. 

  G)Temyiz başvurusu :

  Bölge Adliye Mahkemesi’nin kararına karşı davalı vekili tarafından temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

  H) Gerekçe:

  01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun “Dava Şartları”

  başlıklı 114. maddesinin 1. fıkrasının (h) bendinde, davacının dava açmakta hukuki yararının bulunması

  açıkça dava şartları arasında sayılmıştır.

  Bir  davada hukuki yarar ilkesinin dava şartı  olarak gözetilmesinin yargılamanın amacına ve usul

  ekonomisi ilkesine uygun olarak yargılama yapılmasına yarar sağlayacağı her türlü duraksamadan

  uzaktır. Bu ilkeden hareketle, dava şartı olarak hukuki yararın varlığının mahkemece taraflarca dava

  dosyasına sunulmuş deliller, olay veya olgular çerçevesinde, kural olarak davanın açıldığı tarihe göre,

  kendiliğinden ve yargılamanın her aşamasında gözetilmesi gerekir. Bu sayede iç hukukumuzun bir

  parçası olan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına

  İlişkin Sözleşme)'nin 6.  maddesi  ve 1982 Anayasasının 36. maddesinde düzenlenen "hak arama

  özgürlüğü”nün dürüstlük kuralına uygun kullanılması sağlanabilecek; bu durum, haksız davalar açmak

  suretiyle, dava hakkının kötüye kullanılmasına karşı bir güvence oluşturacaktır. Dava açmaktaki hukuki

  yarar; hukuk düzenince kabul edilmiş meşru bir yarar olmalı, bu yarar dava açan hak sahibi ile ilgili

  olmalı  ve dava açıldığı  sırada halen mevcut bulunmalıdır.  Ayrıca açılacak davanın ortaya çıkacak

  tehlikeyi bertaraf edecek nitelikte olması gerekir. Bir kimsenin hakkına ulaşmak için mahkeme kararının

  o an için gerekli olması durumunda hukuki yararın olduğundan söz edilebilir. Bir mahkeme kararına

  ihtiyaç yoksa hukuki yarardan söz edilemez (Pekcanıtez, H., Atalay, O., Özekes, M.; Medeni Usul

  Hukuku, Ankara 2011, s.297).

  Ayrıca bilindiği üzere, eda davası sonunda verilecek olan hüküm ile, aynı zamanda dava konusu hukuki

  ilişkinin var olup olmadığı da tespit edilerek sonucuna göre eda hükmü kurulacak olması nedeniyle eda

  davası açılması mümkün olan hallerde tespit davası açılmasında hukuki yarar bulunmadığı kabul

  edilmektedir.  

  Somut uyuşmazlıkta;  davalı  tarafından davacı  hesabına ödenen üyelik  aidatlarına ilişkin  her  bir

  çalışanın aylık aidata esas gelirini ve aidat miktarını gösterir ayrıntılı listenin davacıya verilmesine,

  bundan sonra her aylık kesintiye ilişkin davalının bu yönde yükümlülüğü olduğunun tespitine karar

  verilmesi talep edilmiştir.


  Davacı Sendikanın üyelerini tespit edip, SGK kayıtlarından da her bir sendika üyesi çalışanın aylık

  aidata esas gelirinin ve dolayısıyla da her bir üyenin ödemesi gereken aidat tutarının tespit edebilecek

  durumda olduğu gibi üyelik aidatlarının tahsiline ilişkin usul ve esaslar da ilgili mevzuat ile (6356 sayılı

  Kanun’un 18.  md.,  TİS 52.md.)  açıkça belirlenmesi  karşısında bu yükümlülüğün tespitinin talep

  edilmesinde hukukî yarar bulunmamaktadır. Keza, 6100 sayılı Kanun’un 106. maddesinde tespit davası

  yoluyla mahkemeden, bir hakkın veya hukuki ilişkinin varlığının ya da yokluğunun yahut bir belgenin

  sahte olup olmadığının belirlenmesinin talep edilebileceği, maddi vakıaların ise tek başlarına tespit

  davasının konusunu oluşturamayacağı amir hüküm olarak düzenlenmiş olup, eldeki dava ile de talep

  edilen sendikaya üye olan çalışanlar ve bunlardan yapılan aidat kesintilerinin listesi maddi vakıa olması

  hasebiyle de tespit davasına konu edilmesi de yerinde değildir. Açıklanan nedenlerle davanın hukukî

  yarar yokluğundan usulden reddine karar verilmesi gerekirken esasına girilerek yazılı şekilde hüküm

  kurulması hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.

   SONUÇ:

  Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının

  istek halinde ilgililere iadesine, dosyanın Bölge Adliye Mahkemesine, kararın bir örneğinin İlk Derece

  Mahkemesine gönderilmesine, 16.10.2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ