• HUKUK HAKİMİNİN CEZA MAHKEMESİNİN BERAAT KARARI İLE BAĞLI OLMADIĞI ANCAK MADDİ VAKALARA İLİŞİKİN TESPİTİN BAĞLAYICI OLDUĞU

           
  YARGITAY
  22.HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2011/16051
  2012/13295
  12.06.2012
  İlgili Kanun / Madde
  4857 S. İşK/ 18-21
     
  • HUKUK HAKİMİNİN CEZA MAHKEMESİNİN BERAAT KARARI İLE BAĞLI OLMADIĞI ANCAK MADDİ VAKALARA İLİŞİKİN TESPİTİN BAĞLAYICI OLDUĞU
   


  ÖZETİ Hukuk hâkimi kural olarak ceza mahkemesinin beraat kararı ile bağlı değildir. Ancak; hukuk hâkimi aynı olay sebebiyle ceza yargılamasında hükme dayanak yapılan maddi olgular ile bağlı olduğu gibi, ceza mahkemesinin mahkûmiyet kararları da bağlayıcıdır. Bu sebeple, sözü edilen ceza mahkemesi kararının sonucu beklenmelidir. Zira işçiye yüklenen eylem    ceza davası konusu olmuştur. Eylem ve fesih arasındaki illiyet ceza davası sonunda maddi  olgu olarak kesinleşeceğinden söz konusu ceza davasının sonucu beklenmeden verilen karar  hatalıdır
   
               

  DAVA            : Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine  karar verilmesini istemiştir.
                           Mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
  Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi M. Söylen tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

              Davacı işçi, iş sözleşmesinin geçerli sebep olmadan işverence feshedildiğini ileri sürerek feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini, işe başlatılmama halinde ödenmesi gereken tazminat ile boşta geçen süre ücretinin belirlenmesini istemiştir.
              Davalı işveren, davacının gerçeğe aykırı ihale ve harcama evrakı düzenleyerek idareyi zarara uğrattığı gerekçesiyle iş sözleşmesinin 4857 sayılı İş Kanunu'nun 25/II-e maddesi uyarınca feshedildiğini belirterek davanın reddine karar verilmesi gerektiğini savunmuştur.
              Mahkemece işverenin eşit işlem ve eşit davranma yükümlülüğüne aykırı davranarak sadece davacı işçinin iş sözleşmesinin feshinin geçersiz olduğundan bahisle davacının işe iadeye karar verilmiştir.
              Karar davalı tarafından temyiz edilmiştir.
              Davacı hakkında sahte fatura düzenleme ve ihaleye fesat karıştırma suçundan cezalandırılması istemiyle açılan kamu davasının kesinleşmediği anlaşılmaktadır.
              Hukuk hâkimi kural olarak ceza mahkemesinin beraat kararı ile bağlı değildir. Ancak; hukuk hâkimi aynı olay sebebiyle ceza yargılamasında hükme dayanak yapılan maddi olgular ile bağlı olduğu gibi, ceza mahkemesinin mahkûmiyet kararları da bağlayıcıdır. Bu sebeple, sözü edilen ceza mahkemesi kararının sonucu beklenmelidir. Zira işçiye yüklenen eylem    ceza davası konusu olmuştur. Eylem ve fesih arasındaki illiyet ceza davası sonunda maddi  olgu olarak kesinleşeceğinden söz konusu ceza davasının sonucu beklenmeden verilen karar  hatalıdır.
              SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 12.06.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.


   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ