• HÜKMEDİLEN MANEVİ TAZMİNATIN DÜŞÜK OLMASI

  YARGITAY
  21. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2004/5428
  2004/6031
  21.06.2004
  İlgili Kanun / Madde
  818 S.BK/41
   
   
  • HÜKMEDİLEN MANEVİ TAZMİNATIN DÜŞÜK OLMASI
    ÖZETİ: Olayın oluş şekline, müterafık kusur oranlarına, husule gelen elem ve ızdırabın derecesine, tarafların sosyal ve ekonomik durumuna, paranın alım gücüne, özellikle 26.6.1966 gün ve 1966/7-7 sayılı İçtihadı Birleştirme kararının içeriğine ve Öngördüğü koşulların somut olayda; gerçekleşme biçimine, oranına, niteliğine hak ve nesafet kurallarına göre, hükmedilen 10.000.000.000 TL manevi tazminatın az olduğu açıkça belli olmaktadır
               

  Davacı iş kazası sonucu maluliyetinden doğan maddi ve manevi tazminatın ödetilmesine   karar verilmesini istemiştir.
  Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, isteğin kısmen kabulüne karar vermiştir.
  Hükmün taraf vekilleri tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi Mesut Balcı tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tesbit edildi.
  1- Dosyadaki yazılara, toplanan delillere, hükmün dayandığı gerektirici sebeplere göre davalının tüm, davacının aşağı bendlerin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddine
  2-Olayın oluş şekline, müterafık kusur oranlarına, husule gelen elem ve ızdırabın derecesine, tarafların sosyal ve ekonomik durumuna, paranın alım gücüne, özellikle 26.6.1966 gün ve 1966/7-7 sayılı İçtihadı Birleştirme kararının içeriğine ve Öngördüğü koşulların somut olayda; gerçekleşme biçimine, oranına, niteliğine hak ve nesafet kurallarına göre, hükmedilen 10.000.000.000 TL manevi tazminatın az olduğu açıkça belli olmaktadır.
  3- Zararlandırıcı sigorta olayına maruz kalan işçinin tazminatına esas olmak üzere günlük ücreti işverenin işyeri kayıtları ve diğer verilerle tesbit edilmek yerine,davacının ibraz ettiği ücret bordrosu da İncelenmeksizin asgari ücretin nazara alınması isabetli sayılamaz.
  Yapılacak iş, davacının günlük ücreti işyeri kayıtlarından giderek ücret tediye bordrolardan saptamak, bordrolardan tesbit edilememesi durumunda işçinin yaşı, kıdemi meslek durumu nazara alınarak emsal işi yapan işçilerin aldığı ücret gözönünde tutularak tazminatını saptamaktan ibarettir.
  Mahkemece, bu maddi ve hukuki olgular göz önünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.
  O halde davacının bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve "Hüküm "bozulmalıdır.
  SONUÇ: Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde davacıya iadesine, aşağıda yazılı temyiz harcının davalıya yükletilmesine, 21.6.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ