• HİZMET TESPİTİ DAVALARININ KAMU DÜZENİNDEN OLDUĞU

  YARGITAY

  21. HUKUK DAİRESİ
     
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
   2016/4209
  2017/6459
  18.09.2017
  İlgili Kanun / Madde

  5510 S. SGK. /84


   
     
  • HİZMET TESPİTİ DAVALARININ KAMU DÜZENİNDEN OLDUĞU
  • BELEDİYENİN ÜCRET BELGELERİNİ SUNMAMASINDAN SİGORTALI İŞÇİNİN SORUMLU OLAMAYACAĞI
   
   
  ÖZETİ   Yapılacak iş, davalı Belediye'den davacıya ücret ödenip ödenmediğini sormak, davalı Belediye Başkanlığı nezdindeki ihtilaflı döneme ait ücret tediye bordrolarının ve puantaj kayıtlarının tamamının aslını veya onaylı ve okunaklı örneklerini getirtmek, ücret ödeme bordrolarında davacının imzasının bulunup bulunmadığını saptamak, davacının işyeri özlük dosyasının eksiksiz ve onaylı bir örneğini işyerinden istemek, işveren kuruluşun davacı ile ilgili yetkili şef, amir, müdür, muhasebe çalışanı gibi yetkili kişilerini dinlemek, davacının ihtilaflı dönemde ücretini ne şekilde aldığını araştırmak, bu konuda davacının beyanını almak, ücretini nasıl aldığını, kim tarafından, nasıl ödendiğini sormak, davacının resmi kayıtlara geçmeyen dönemlerde çalıştığını ve ücret aldığını gösterir belgelerin ibraz edilememesi halinde bunun nedenini araştırmak ve haklı ve izah edilebilir bir nedene dayanıyor ise bu takdirde tanık sözlerine itibar ederek davanın nitelikçe kamu düzenini ilgilendirdiği nazara alınıp, ayrıca arşiv isteminin düzensiz tutulmasından dolayı ücret bordrolarının sunulmamasından veya sel baskını vs. nedeniyle ücret bordrolarının gönderilmemesinden davacının sorumlu tutulamayacağı da göz önüne alınarak, araştırma genişletilerek tüm deliller birlikte değerlendirilip davacının çalışmasının niteliğini somut ve inandırıcı bilgilere dayalı şekilde ortaya koyduktan sonra sonucuna göre karar vermekten ibarettir.
   
       
                 
  MAHKEMESİ :İş Mahkemesi

  Davacı, davalılardan işverene ait işyerinde geçen çalışmalarının tespitine karar verilmesini istemiştir.
  Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, isteğin reddine karar vermiştir.
  Hükmün, davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan sonra düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okundu, işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar verildi. 
  K A R A R

  Dava, davacının 01.09.1985 ile 02.11.1988 tarihleri arasında davalı Belediyede geçen ve davalı Kuruma bildirilmeyen sigortalı çalışmalarının tespiti istemine ilişkindir.
  Mahkemece, davanın reddine karar verilmiştir.
  Davanın yasal dayanağını oluşturan 506 sayılı Yasa'nın 79/10. ve 5510 sayılı Yasa'nın 86/9. maddeleri bu tip hizmet tespiti davaları için özel bir ispat yöntemi öngörmemiş ise de, davanın niteliği kamu düzenini ilgilendirdiği ve bu nedenle özel bir duyarlılık ve özenle yürütülmesi gerektiği Yargıtay'ın ve giderek Dairemizin yerleşmiş içtihadı gereğidir. 
  Davacının çalışmalarının geçtiğini ileri sürdüğü işyeri Belediye olup bir kamu kuruluşudur. Bu nedenle, davalı işyerinde resmi kayıtlara dayanılması ve ücretlerin yazılı belge ile ödenmesi esastır. Kuruma bildirilmeyen dönemlerdeki ücret belgeleri ve bu dönemde davacıya ücret ödenip ödenmediği, ödeme yapılmışsa kim tarafından ödendiğinin araştırılması gerekir.
  Somut olayda,davacının davalı belediyede geçici işçi olarak çalıştığının belirtildiği,davacının 19.07.1985 tarihinde davalı ... Belediyesinde işe başladığına dair işe giriş bildirgesinin Kuruma 02.08.1985 tarihinde intikal ettiği,davacı adına 1985/3 dönemden 1988 yılına kadar bir kısım çalışmaların bildirildiği,belediyenin 30.04.2013 tarihli yazısında 1985 ile 1989 yılları arasındaki puantaj kayıtlarının belediyede bulunmadığının bildirildiği,dönem bordroları gönderildiği halde ücret ödeme bordrolarının dosyada bulunmadığı anlaşılmaktadır.
  Yapılacak iş, davalı Belediye'den davacıya ücret ödenip ödenmediğini sormak, davalı Belediye Başkanlığı nezdindeki ihtilaflı döneme ait ücret tediye bordrolarının ve puantaj kayıtlarının tamamının aslını veya onaylı ve okunaklı örneklerini getirtmek, ücret ödeme bordrolarında davacının imzasının bulunup bulunmadığını saptamak, davacının işyeri özlük dosyasının eksiksiz ve onaylı bir örneğini işyerinden istemek, işveren kuruluşun davacı ile ilgili yetkili şef, amir, müdür, muhasebe çalışanı gibi yetkili kişilerini dinlemek, davacının ihtilaflı dönemde ücretini ne şekilde aldığını araştırmak, bu konuda davacının beyanını almak, ücretini nasıl aldığını, kim tarafından, nasıl ödendiğini sormak, davacının resmi kayıtlara geçmeyen dönemlerde çalıştığını ve ücret aldığını gösterir belgelerin ibraz edilememesi halinde bunun nedenini araştırmak ve haklı ve izah edilebilir bir nedene dayanıyor ise bu takdirde tanık sözlerine itibar ederek davanın nitelikçe kamu düzenini ilgilendirdiği nazara alınıp, ayrıca arşiv isteminin düzensiz tutulmasından dolayı ücret bordrolarının sunulmamasından veya sel baskını vs. nedeniyle ücret bordrolarının gönderilmemesinden davacının sorumlu tutulamayacağı da göz önüne alınarak, araştırma genişletilerek tüm deliller birlikte değerlendirilip davacının çalışmasının niteliğini somut ve inandırıcı bilgilere dayalı şekilde ortaya koyduktan sonra sonucuna göre karar vermekten ibarettir. 
  Mahkemece, bu maddi ve hukuki olgular göz önünde tutulmaksızın eksik inceleme ve araştırma ile yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.
  O halde, davacının bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.
  SONUÇ: Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 18.09.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ