• HİZMET BİRLEŞTİRİLMESİ

  İlgili Kanun / Madde
  1475 S.İşK/14

  T.C
  YARGITAY
  9.HUKUK DAİRESİ

  Esas No:  2006/5812
  Karar No: 2006/35300
  Tarihi:      28.12.2006

  l HİZMET BİRLEŞTİRİLMESİ
  l BELEDİYELERİN SERMAYESİNİN YARISINDAN FAZLASINA KATILARAK OLUŞTURDUKLARI ŞİRKETLERİN ÖZEL HUKUK TÜZEL KİŞİSİ OLMASI

  ÖZETİ: Dairemizin yerleşik uygulamalarına göre Belpaş gibi belediyelerce sermayelerinin yarısından fazlasına katılmak suretiyle kurulan şirketler, özel hukuk hükümlerine göre oluşturulan ve dolayısıyla 1475 Sayılı Kanunun 14/7 maddesinde öngörülen kamu kuruluşu olarak nitelendirilmesi olanağı bulunmayan özel hukuk tüzel kişileridir .Bu durum karşısında davacının borçlandığı askerlik hizmetinin kıdem tazminatında hesaba esas süreye dahi edilmesi mümkün olmadığı gibi TIS’den de yaralandırılması olanağı bulunmamaktadır. Hal böyle olunca davanın reddine karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile kabulü hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

  DAVA: Davacı, bakiye kıdem tazminatı, deprem tazminatı ve ücret farkı alacaklarının Ödetilmesine karar verilmesini istemiştir
  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
  Davacı, davalıya ait işyerinde çalışmakta iken 13.3.2003 tarihinde emeklilik nedeniyle ayrıldığını, borçlandığı askerlik hizmetinin kıdem tazminatı hesabında nazara alınmadığını oysa davalı BELPAŞ A.Ş.’nin kamu kuruluşu olduğunu, ayrıca TİS den kaynaklanan fark ücret ile deprem yardımının Ödenmediğini, iddia ederek fark kıdem tazminatı, fark ücret ile deprem yardımı alacaklarının tahsilini istemiştir.
  Davalı, özel hukuk hükümlerine göre kurulmuş Özel hukuk tüzel kişisi olduğunu, kamu kurum ve kuruluşu sayılmadığını, bu nedenle davacının borçlandığı askerlik hizmetinin kıdem tazminatına esas hizmet süresine dahil edilmesinin mümkün olmadığını, işyerinde TİS uygulanmadığını, çalışanların ücretlerinin yönetim kurulu tarafından belirlendiğini, yönetim kurulunca belirlenen ücretlere göre alacağı bulunmadığını savunarak davanın reddini talep etmiştir.
  Mahkemece, davalı BELPAŞ A.Ş.nin kamu kuruluşu kabul edilerek davacının bilirkişi tarafından hesaplanan alacaklarına hükmolunmuştur.
  İddia, savunma ve tüm dosya içeriğine göre davacının davalı BELPAŞ A.Ş. de çalışmakta iken emeklilik nedeniyle işten ayrıldığı tartışmasızdır.Taraflar arasındaki uyuşmazlık davalı Belpaş'ın 1475 sayılı İş Yasasının 14/7 maddesi kapsamında olup olmadığı ve giderle davacının borçlandığı askerlik hizmetinin kıdem tazminatında nazara alınıp alınmayacağı ve TİS’ne dayanan diğer taleplerinde alacağı bulunup bulunmadığına ilişkindir.
  1475 Sayılı Yasanın 14. maddesinin yedinci fıkrasında belirtilen kamu olan kamu kuruluşları genel, katma ve özel bütçeli idareler ile 3346 sayılı kamu iktisadi teşebbüslerine ilişkin Yasada sayılan kurumları kapsamaktadır.Dairemizin yerleşik uygulamalarına göre Belpaş gibi belediyelerce sermayelerinin yarısından fazlasına katılmak suretiyle kurulan şirketler, özel hukuk hükümlerine göre oluşturulan ve dolayısıyla 1475 Sayılı Kanunun 14/7 maddesinde öngörülen kamu kuruluşu olarak nitelendirilmesi olanağı bulunmayan özel hukuk tüzel kişileridir .Bu durum karşısında davacının borçlandığı askerlik hizmetinin kıdem tazminatında hesaba esas süreye dahi edilmesi mümkün olmadığı gibi TIS' den de yaralandırılması olanağı bulunmamaktadır. Hal böyle olunca davanın reddine karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile kabulü hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine,28.12.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.


   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ