• HESAP RAPORUNUN DENETİME ELVERİŞLİ OLMAMASI

  İlgili Kanun / Madde
  4857S.İşK/17
  1475 S.İşK/14

  T.C
  YARGITAY
  9.HUKUK DAİRESİ

  Esas No:  2006/13713
  Karar No: 2006/17862
  Tarihi:      20.06.2006

  l HESAP RAPORUNUN DENETİME ELVERİŞLİ OLMAMASI
  l KIDEM TAZMİNATININ TAKSİTLER HALİNDE ÖDENMESİNİN KARARLAŞTIRIL-MASI VE TAM OLARAK ÖDENMESİ l ÖDEMELERİN ÇEKİNCESİZ KABÜLÜNÜN FAİZ HAKKINI ORTADAN KALDIRMASI
  l KIDEM TAZMİNATININ KİSMİ OLARAK ÖDENMİŞ OLMASININ FAİZ TALEBİNİ HAKLI KILMASI


  ÖZETİ:  Hesap raporu denetime elverişli de değildir. Tazminata esas ücretin belirlenmesi sırasında ücret dışındaki ödemlerin bir yıllık toplamının 365'e bölünmesi suretiyle bir güne düşen tutarın tespiti gerektiği halde, bu husus anılan rapordan anlaşılamamaktadır.  Kabule göre ise; davacı işçi kıdem tazminatının taksitler halinde ödenmesi sebebiyle kıdem tazminatı işlemiş faizi isteğinde bulunmuştur. Mahkemece, taraflar arasında taksitle ödemeye dair bir anlaşma yapıldığı gerekçesiyle anılan talebin reddine karar verilmiştir. Davacının kıdem tazminatının tam olarak ödenmesi ve ödemelerin ihtirazi kayıtsız olarak alınması halinde Borçlar Kanununun 113. maddesine göre faiz hakkının da sona ereceği açıktır. Ancak davacının kıdem tazminatının bir kısmının ödenmemiş olduğunun tespiti halinde faiz isteği kabul edilmelidir. Nitekim mahkemece kıdem tazminatı farkı isteğinin kabulüne karar verilmiştir. O halde yukarıdaki bent uyarınca inceleme yapılmalı ve sonucuna göre karar verilmelidir.
  DAVA: Davacı, kıdem, ihbar, ücret ve ikramiye alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
  Hüküm süresi içinde taraflar avukatlarınca temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  1.Davacı işçi toplu iş sözleşmesi ücret artışlarının tam olarak uygulanmadığından bahisle ihbar ve kıdem farkı ile bir kısım işçilik alacakları isteklerinde bulunmuştur. Davalı işveren ise, işyerinde 1.9.2000- 31.12.2002 tarihleri arasında toplu iş sözleşmesi bulunmadığını savunmuştur. Mahkemece bu konu üzerinde durulmuş değildir. Toplu iş sözleşmesi getirtilmemiş, bilirkişi bu konuda diğer dosyalardan bilgi sahibi olduğunu belirterek hesaplamaya gitmiştir. Mahkemece toplu iş sözleşmesi getirtilmeksizin karar verilmesi hatalı olmuştur.
  Öte yandan hesap raporu denetime elverişli de değildir. Tazminata esas ücretin belirlenmesi sırasında ücret dışındaki ödemlerin bir yıllık toplamının 365' e bölünmesi suretiyle bir güne düşen tutarın tespiti gerektiği halde, bu husus anılan rapordan anlaşılamamaktadır.
  2.Kabule göre ise; davacı işçi kıdem tazminatının taksitler halinde ödenmesi sebebiyle kıdem tazminatı işlemiş faizi isteğinde bulunmuştur. Mahkemece, taraflar arasında taksitle ödemeye dair bir anlaşma yapıldığı gerekçesiyle anılan talebin reddine karar verilmiştir. Davacının kıdem tazminatının tam olarak ödenmesi ve ödemelerin ihtirazi kayıtsız olarak alınması halinde Borçlar Kanununun 113. maddesine göre faiz hakkının da sona ereceği açıktır. Ancak davacının kıdem tazminatının bir kısmının ödenmemiş olduğunun tespiti halinde faiz isteği kabul edilmelidir. Nitekim mahkemece kıdem tazminatı farkı isteğinin kabulüne karar verilmiştir. O halde yukarıdaki bent uyarınca inceleme yapılmalı ve sonucuna göre karar verilmelidir. Eksik incelemeyle hüküm kurulması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, sair temyiz itirazlarının bilahare incelenmesine peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 20.6.2006 gününde oybirliği ile karar verildi.


   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ