• HER YIL İMZALANAN İŞ SÖZLEŞMELERİNDE ÜCRET MİKTARININ BELİRLENMEMİŞ OLMASI


             T.C.
      YARGITAY
  9. Hukuk Dairesi              

   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2017/9044
  2019/418
  09.01.2019
  İlgili Kanun / Madde

  4857 S. İşK/34
  1475 S. İşK/14

   
     
  • HER YIL İMZALANAN İŞ SÖZLEŞMELERİNDE ÜCRET MİKTARININ BELİRLENMEMİŞ OLMASI
  • İŞÇİNİN ÜCRETİN ASGARİ ÜCRET OLARAK BELİRLENDİĞİ SON SÖZLEŞME TARİHİNE KADAR FARK ÜCRET TALEP EDEBİLECEĞİ
  • FESHE BAĞLI HAKLARIN SON BELİRLENEN VE TARAFLARCA ASGARİ ÜCRETE DÜŞÜLMÜŞ OLAN ÜCRETE GÖRE HESAPLANACAĞI
    ÖZETİ: Davacının ücretinin düşürüldüğünün tarafların kabulünde olduğu, ancak 2013 yılına ait sözleşmede ücretin miktarının belirlendiği anlaşılmakla davacının fark ücret talebinin 2013 tarihine kadar hesaplanıp hüküm altına alınması gerekirken eksik inceleme ile karar verilmesi hatalıdır.
   Taraflar arasında imzalanan 01/01/2013 tarihli hizmet akdinde aylık brüt ücretin asgari ücret olarak kabul edilmesine göre hesaplanan kıdem tazminatı ve yıllık izin ücretinin de son ücret olan brüt asgari ücret üzerinden hesaplanması gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
   
   
                                                    Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:


  A) Davacı İsteminin Özeti:
  Davacı vekili;davacının 26.03.2008 tarihinde davalı bakanlığa bağlı İnegöl Devlet Hastanesinin güvenlik hizmetlerini yürüten alt işverenlerde çalışmaya başladığını, 2010 yılı sonu itibarı ile davacının aylık brüt ücretinin 1.058,68 TL. olmasına rağmen söz konusu ücretin 2011 yılı Ocak ayında 914,48 TL. ye düşürüldüğünü, davacının 2014 Yılı Mayısayındaki brüt ücretinin 1.300,34 TL. olduğunu ve 2011 yılı itibarı ile davacınınücretinin düşürülmesi nedeni ile iş akdinin davacı tarafından 05.06.2014 tarihindehaklı nedenlerle feshedildiğini iddia ederek; bir kısım işçilik alacaklarının davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir.
  B) Davalı Cevabının Özeti:
  Davalı vekili,davacı ile davalı idare arasında imzalanmış her hangi bir iş sözleşmesi bulunmadığından bakanlığa husumet yöneltilemeyeceğini,davaya konu taleplerin zamanaşımına uğradığını,davacının ücretini bilen bir kişi olması nedeni ile kısmi dava açamayacağını ve davacının uzun yıllar çalışmasının davalı idareye üst işveren sıfatı kazandırmayacağını ,davacının ücretinin ihale sözleşmelerinin süresi ile bağlı olduğunu davacının ücretinden her hangi bir indirim yapılmadığını ve sunduğu emsal nitelikteki Yargıtay kararlarına göre de davacının ücretten indirim yapıldığı iddiasının kabul edilemeyeceğini, savunarak davanın reddini talep etmiştir.
  C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
  Mahkemece,davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
  D) Temyiz:
  Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.
  E) Gerekçe:
            1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillere kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir
              2- Davacı ile ihbar olunan alt işverenler arasında 2011-2014 yılları arasındaki dönem için her yıl hizmet akdi imzalandığı, 01/01/2013 tarihli sözleşmede ücretin asgari ücret olarak düzenlendiği, önceki dönem sözleşmelerde ise ücretin miktarı konusunda bir açıklama bulunmadığı, davacının ücretinin düşürüldüğünün tarafların kabulünde olduğu, ancak 2013 yılına ait sözleşmede ücretin miktarının belirlendiği anlaşılmakla davacının fark ücret talebinin 2013 tarihine kadar hesaplanıp hüküm altına alınması gerekirken eksik inceleme ile karar verilmesi hatalıdır.
  3- Taraflar arasında imzalanan 01/01/2013 tarihli hizmet akdinde aylık brüt ücretin asgari ücret olarak kabul edilmesine göre hesaplanan kıdem tazminatı ve yıllık izin ücretinin de son ücret olan brüt asgari ücret üzerinden hesaplanması gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
  F)Sonuç:
  Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebeplerden dolayı BOZULMASINA, 09/01/2019 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ