• HATALI BİLİRKİŞİ RAPORUNUN HÜKME ESAS ALINAMAYACAĞI

  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/2
  2822 S.TSGLK/13,14

  T.C
  YARGITAY
  9.HUKUK DAİRESİ

  Esas No:  2006/10545
  Karar No: 2007/9282
  Tarihi:      03.04.2007

  l MUVAZAA
  l HATALI BİLİRKİŞİ RAPORUNUN HÜKME ESAS ALINAMAYACAĞI

  ÖZETİ: Dosyaya sunulan SSK. Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri, Protokol, Yargıtay Kararı üye kayıt fişleri ve tüm dosya kapsamından başvuru tarihi itibarıyla tespite konu işyerinde Sosyal Güvenlik destek Primi ile çalışan iki işçi dahil Meteksan A.Ş.'in 86 işçisi olduğu, bu işçilerle birlikte Yargıtay ilamında asıl işveren Meteksan A.Ş. işçisi kabul edilen Mehmet Yavuz ile aynı durumda olup asıl İşlerde çalışan, ancak Turkofon A.Ş.'in işçisi olduğu iddia edilen 149 işçinin de 4857 sayılı yasanın 2/son maddesi uyarınca davalı işveren isçisi olarak kabul edilip: çoğunluk tespitinde nazara alındığında toplam işçi sayısının 235, davacı sendikanın üye sayısının İse 152'i olduğu anlaşılmaktadır. Bu durumda İşveren Meteksan A.Ş 'nin SSK işyeri sigorta numarasına girişleri yapılan ve asıl işverenin işçileri ilt birlikte asıl işlerde çalıştırılan Turkofon A.Ş. 'in işçisi oldukları savunulan 149 işçinin çoğunluk tespitinde toplam işçi ve üye sayısında dikkate alınması gerekir iken Turkofon A.Ş. 'nin 1013552 nolu başka bir işkolunda bulunan davalı şirket ile ilgisi, olmayan işyerinde çalışan 12 isçisini yetki tespitinde nazara alınarak hazırlanan rapora göre karar verilmesi doğru değildir. Sonuç itibarıyla davacı sendikanın tespite konu işyerinde başvuru tarihi itibarıyla çalışan işçilerin üye çoğunluğuna sahip olduğu saptandığından hatalı rapora dayanılarak verilen kararın bozularak ortadan 'kaldırılmasına ve itirazın kabulüne karar verilmesi gerekmiştir.

  DAVA: Türkiye Selüloz Kağıt ve Mam. İşçileri Sen. Gen. Merk. (Selüloz-İş) adına Av. M.Ö. ile 1- Çalışma ve Sosyal Güv. Bak. adına Av. A.K. 2- Meteksan Mat. ve Tek. San. Tic. A.Ş. adına Av. E. G. aralarındaki dava hakkında Ankara 5. İş. Mahkemesinden verilen 22.2.2007 günlü v 13/30 sayılı hüküm, davacı avukatınca temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereç Konuşulup düşünüldü:
  Davacı sendika, davalı işveren Meteksan A.Ş.'in Beytepe/Ankara adresinde kurulu Kağıt Fabrikası işyerinde çoğunluk tespiti yapılması için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na başvurduklarını, bunun üzerine Bakanlık tarafından olumsuz yetki tespiti yapıldığım, yetki ispitinde işyerinde yapılan asıl işini bir bölümünün muvazaalı şekilde Turkofon A:Ş 'nin işçi olarak gösterilen işçilerin ve üyelerinin dikkate alınmadığını ileri sürerek Bakanlığın 2.1.2006 tarih ve 263 sayılı olumsuz yetki tespitinin iptaline, anılan işyerinde çalışan isçilerinin üye çoğunluğuna sahil bulunduklarının tespitine karar verilmesini istemiştir.
  Davalılar muvazaa iddiasının gerçeği yansıtmadığını, yapılan tespitin doğru olduğunu belirterek davanın reddini istemiştir.
  Mahkemece Turkofon A.Ş, işçisi olarak gösterilen 12 işçinin davalı işveren işçisi olarak kabul edilmesi toplam işçi ve üye sayısına dahil edildiğinde dahi davacı sendikanın yasal çoğunluğu sağlayamadığı gerekçesi ile davanın reddine kara verilmiştir.
  Dosya ya sunulan SSK. Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri, Protokol, Yargıtay Kararı üye kayıt fişleri ve tüm dosya kapsamından başvuru tarihi itibarıyla tespite konu işyerinde Sosyal Güvenlik destek Primi ile çalışan iki işçi dahil Meteksan A.Ş.'in 86 işçisi olduğu, bu işçilerle birlikte Yargıtay ilamında asıl işveren Meteksan A.Ş. işçisi kabul edilen Mehmet Yavuz ile aynı durumda olup asıl İşlerde çalışan, ancak Turkofon A.Ş.'in işçisi olduğu iddia edilen 149 işçinin de 4857 sayılı yasanın 2/son maddesi uyarınca davalı işveren isçisi olarak kabul edilip: çoğunluk tespitinde nazara alındığında toplam işçi sayısının 235, davacı sendikanın üye sayısının İse 152'i olduğu anlaşılmaktadır. Bu durumda İşveren Meteksan A.Ş'nin SSK işyeri sigorta numarasına girişleri yapılan ve asıl işverenin işçileri ilt birlikte asıl işlerde çalıştırılan Turkofon A.Ş.'in işçisi oldukları savunulan 149 işçinin çoğunluk tespitinde toplam işçi ve üye sayısında dikkate alınması gerekir iken Turkofon A.Ş.'nin 1013552 nolu başka bir işkolunda bulunan davalı şirket ile ilgisi, olmayan işyerinde çalışan 12 isçisini yetki tespitinde nazara alınarak hazırlanan rapora göre karar verilmesi doğru değildir. Sonuç itibarıyla davacı sendikanın tespite konu işyerinde başvuru tarihi itibarıyla çalışan işçilerin üye çoğunluğuna sahip olduğu saptandığından hatalı rapora dayanılarak verilen kararın bozularak ortadan 'kaldırılmasına ve itirazın kabulüne karar verilmesi gerekmiştir.
  SONUÇ: Yukarıda gösterilen sebepler ile :
  1- Ankara 5. İş Mahkemesinin 22.2.2007 tarih ve 13-30 sayılı kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA,
  2- İtirazın kabulü ve Çalama ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 2.1.2006 tarihli ve 17-263 sayılı olumsuz yetki tespit yazısının İPTALİNE,
  3- İtiraz eden Selüloz-İş Sendikasının tespite konu işyerinde çalışan işçileri üye çoğunluğuna sahip bulunduğunun TESPİTİNE,
  4- Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,
  5- Davacı tarafından yapılan 638,40 YTL'nin (Bakanlık harçtan bağışık olmak kaydı ile) yargılama gideri ile 450 YTL. Vekalet ücretinin davalılardan birlikte tahsili il davacıya verilmesine, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 2822 sayılı yasanın 15/2. fıkrası uyarınca kesin olarak, 3.4.2007 gününde oybirliği ile karar verildi.

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ