• HASTALIK SİGORTASINDAN YARARLANMA

            
  YARGITAY
  10. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2009/14693
  2011/3301
  14.03.2011
  İlgili Kanun / Madde
  506 S.SSK/43,44
     
  • HASTALIK SİGORTASINDAN YARARLANMA
  • ACİL OLARAK  ÖZEL SAĞLIK KURULUŞUNA KALDIRILAN SİGORTALININ EŞİNİN GİDERLERİNİ KURUMUN KARŞILAMASININ GEREKMESİ
    ÖZETİ: Kurum; hastalık sigortası kapsamındaki sigortalıya, gerektiğinde ve yasal koşulların oluşması halinde sigortalının eş ve çocuklarına da sağlık yardımı sağlamakla yükümlüdür. Yapılacak sağlık yardımları, ilgilinin hekime muayene ettirilmesi, hekimin göstereceği lüzum üzerine teşhis için gereken klinik ve laboratuar muayenelerinin yapılması, gerekirse sağlık kuruluşlarına yatırılması ve tedavi süresince gerekli ilaç ve iyileştirme vasıtalarının sağlanması hallerini kapsar ve sağlık yardımları sigortalının iyileşmesine kadar devam eder. Yaşam hakkının kutsallığı nedeniyle, devletin sigortalıların tedavilerini en iyi  şekilde yaptırması gereği, sosyal  güvenlik  hukukunun  en temel ilkelerinden biri olarak, Anayasının 56. maddesinde; Devletin bu görevini kamu ve özel kesimlerdeki sağlık ve sosyal kurumlarından yararlanarak yerine getireceği hükmü öngörülmüştür
  506 sayılı Kanun ve Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde; sigortalının eşinin SGK'nın sevki olmadan özel sağlık kuruluşunda doğum yapması ve prematüre bebeklerin aynı hastanede bakım ve tedavilerinin yapılması durumunda, özel sağlık kuruluşlarında yapılan giderlerin sigortalıya ödeneceğine dair bir hüküm bulunmadığı gerekçesiyle Kurumun bu giderlerden sorumlu olmadığından söz edilemez.
  25 haftalık hamile iken erken doğumla ikiz bebek dünyaya getiren sigortalının eşinin ve çocuklarının aniden ortaya çıkan acil ve hayati tehlike arzeden sağlık sorunları nedeniyle Kurum sağlık tesisleri dışındaki özel bir sağlık Kuruluşunda tedavi görmesi; Kurumun analık ve hastalık sigortası kapsamındaki sağlık yardımlarını yapma yükümünü gereğince ve özenle yerine getirmemiş olmasının doğal sonucu olup, davalı Kurum; davacının erken doğum yapan eşi ve prematüre bebekleri için Özel Anadolu Hastanesinde yapılan 29.499,38 TL tedavi ve iyileştirme giderlerinin tamamından sorumludur.
               

  Dava, tedavi ve iyileştirme giderlerinin ödetilmesi istemine ilişkindir.
  Mahkeme, ilâmında belirtildiği şekilde isteğin kısmen kabulüne karar vermiştir.
  Hükmün, taraflar avukatları tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hâkimi Şengül Aygün Dündar tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.
  1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillere ve hükmün dayandığı gerektirici sebeplere göre, davalı Kurum vekilinin temyiz itirazlarının reddi gerekir.
  2-Sosyal Güvenlik Kurumu (devredilen SSK) sigortalısı İbrahim Aşan'ın, 25 haftalık hamile olan eşinin erken doğum yakınması ile 22.10.2006  tarihinde Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Bölümüne başvurduğu, "Preterm Eylem" tanısı konulan hastanın hastanede yer olmadığı için ambulansla sevk edildiği Antalya Özel Anadolu Hastanesinde 22.10.2006 günü 22.30 sıralarında ikiz bebek dünyaya getirdiği, prematüre erkek bebeğin 22.10.2006-28.10.2006 tarihleri arasında Anadolu Hastanesinde tedavi edildikten sonra Üniversite Hastanesinde yer açılması üzerine ailesinin isteği üzerine 28.10.2006 tarihinde Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildiği, tıbbi zorunluluk nedeniyle Anadolu Hastanesinde tedavisine devam olunan kız bebeğin 01.11.2006 tarihinde vefat ettiği, Özel Anadolu Hastanesince düzenlenen 29.499,38 TL'lik fatura bedelinin ödenmesi için Kuruma başvuran davacıya 7.777,79 TL'lik ödeme yapıldığı, ödemeyi ihtirazı kayıtla alan davacının tedavi giderlerinin tümünün ödetilmesi istemiyle 22.01.2007 tarihinde iş bu davayı açtığı dava dosyasındaki bilgi ve belgelerden açıkça anlaşılmaktadır.
  Dava sonuç itibariyle, SSK sigortalısının 25 haftalık hamile olan ve Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisince Hastanede yer bulunmadığı için ambulansla Özel Anadolu Hastanesine sevkedilen eşinin; normal yolla prematüre ikiz bebek dünyaya getirmesi üzerine yeni doğan ünitesinde tedaviye alınan bebekler için anılan özel sağlık kuruluşunca yapılan tedavi ve iyileştirme giderlerinin Kurumdan tahsili istemine ilişkin olup, davanın yasal dayanağını teşkil eden 506 sayılı Kanunun 43, 44, 45 ve 46. maddeleri hükümlerine göre, Kurum; hastalık sigortası kapsamındaki sigortalıya, gerektiğinde ve yasal koşulların oluşması halinde sigortalının eş ve çocuklarına da sağlık yardımı sağlamakla yükümlüdür. Yapılacak sağlık yardımları, ilgilinin hekime muayene ettirilmesi, hekimin göstereceği lüzum üzerine teşhis için gereken klinik ve laboratuar muayenelerinin yapılması, gerekirse sağlık kuruluşlarına yatırılması ve tedavi süresince gerekli ilaç ve iyileştirme vasıtalarının sağlanması hallerini kapsar ve sağlık yardımları sigortalının iyileşmesine kadar devam eder. Yaşam hakkının kutsallığı nedeniyle, devletin sigortalıların tedavilerini en iyi  şekilde yaptırması gereği, sosyal  güvenlik  hukukunun  en temel ilkelerinden biri olarak, Anayasının 56. maddesinde; Devletin bu görevini kamu ve özel kesimlerdeki sağlık ve sosyal kurumlarından yararlanarak yerine getireceği hükmü öngörülmüştür.
  Bu ilkelerin ışığı altında somut olaya bakıldığında; sigortalının 25 haftalık hamile olan eşinin erken doğum şikayetiyle ve öncelikle kendisine en yakın resmi sağlık kuruluşu olan Akdeniz Ünivesitesi Tıp Fakültesi Hastanesine başvurduğu, anılan Hastanenin Acil Tıp Anabilim Dalı tarafından düzenlenen 22.10.2006 gün ve A 3358, sayılı rapor içeriğinden açıkça anlaşılacağı gibi "Preterm Eylem" tanısıyla hastanın yer olmadığı gerekçesiyle ambulansla Anadolu Hastanesine sevkinin kararlaştırılması üzerine aynı gün Antalya Özel Anadolu Hastanesinde prematüre ikiz bebeklerin doğduğunun belirgin bulunmasına, bilahere erkek bebeğin yer bulunması üzerine Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevkedilerek tedavisinin burada sürdürüldüğünün, kız bebeğin ise hayati tehlikesi nedeniyle özel bakıma alındığı Anadolu Hastanesinde 01.11.2006 tarihinde vefat ettiğinin dosyadaki tıbbi raporlarla belirgin bulunmasına göre, ikiz bebeklerin tedavisinin SGK sağlık kuruluşlarında yapılmasının mümkün bulunduğunun kabulü, sigortalının çocuklarının ölüme terk edilmesiyle eş anlamlıdır. 506 sayılı Kanun ve Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde; sigortalının eşinin SGK'nın sevki olmadan özel sağlık kuruluşunda doğum yapması ve prematüre bebeklerin aynı hastanede bakım ve tedavilerinin yapılması durumunda, özel sağlık kuruluşlarında yapılan giderlerin sigortalıya ödeneceğine dair bir hüküm bulunmadığı gerekçesiyle Kurumun bu giderlerden sorumlu olmadığından söz edilemez.
  25 haftalık hamile iken erken doğumla ikiz bebek dünyaya getiren sigortalının eşinin ve çocuklarının aniden ortaya çıkan acil ve hayati tehlike arzeden sağlık sorunları nedeniyle Kurum sağlık tesisleri dışındaki özel bir sağlık Kuruluşunda tedavi görmesi; Kurumun analık ve hastalık sigortası kapsamındaki sağlık yardımlarını yapma yükümünü gereğince ve özenle yerine getirmemiş olmasının doğal sonucu olup, davalı Kurum; davacının erken doğum yapan eşi ve prematüre bebekleri için Özel Anadolu Hastanesinde yapılan 29.499,38 TL tedavi ve iyileştirme giderlerinin tamamından sorumludur.
  Bu maddi ve hukuki olgular gözetilmeksizin eksik inceleme ve yanılgılı değerlendirme sonucu yazılı şekilde kısmen kabule karar verilmesi, usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.
  O halde, davacı vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.
  SONUÇ:Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde davacıya iadesine, 14.03.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ