• HASTALIK SİGORTASI KAPSAMINDA YAPILAN YARDIMLARDAN HAK SAHİBİNİN KUSURU ORANINDA İNDİRİM YAPILMASI

  YARGITAY
  10. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2004/4856
  2004/6645
  07.07.2004
  İlgili Kanun / Madde
  506 SSK/39
   
   
  • HASTALIK SİGORTASI KAPSAMINDA YAPILAN YARDIMLARDAN HAK SAHİBİNİN KUSURU ORANINDA İNDİRİM YAPILMASI
    ÖZETİ: Dava, 506 sayılı Yasa'nın 39. maddesine dayanan ve sigortalı hastalık sigortası kapsamında yapılan giderlerin tazmini istemini içeren rücu davasıdır.Davalılardan Mehmet Er'in sigortalı Cevdet Yüce'yi yaralaması nedeniyle Gaziantep 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce cezalandırıldığı ve haksız kışkırtma altında kalarak suçu işlemesi nedeniyle de cezasından 1/4 oranında indirim yapıldığı, verilen kararın kesinleştiği anlaşılmaktadır.Ceza Mahkemesi kararıyla kesinleşen haksız kışkırtma olgusu gözönünde bulundurularak, Kurumca yapılan tedavi giderleri ile geçici işgöremezlik ödemelerinden 1/4 oranında indirim yapılması gerekirken, Mahkemece istem gibi, yapılan ödeme ve harcamaların tamamının hüküm altına' alınması, usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir
               

  Davacı, geçici işgöremezlik durumuna giren sigortalıya yapılan harcama ve ödemeler nedeniyle uğranılan Kurum zararının rücuan ödetilmesini istemiştir.
  Mahkeme, ilâmında belirtildiği şekilde davalı Halil Er yönünden davanın atiye bırakılmasına, diğer davalı Mehmet Er yönünden ise davanın kabulüne karar vermiştir.
  Hükmün, davalılardan Mehmet Er tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hâkimi Tolga Özmen tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.
  1-Dava, 506 sayılı Yasa'nın 39. maddesine dayanan ve sigortalı hastalık sigortası kapsamında yapılan giderlerin tazmini istemini içeren rücu davasıdır.Davalılardan Mehmet Er'in sigortalı Cevdet Yüce'yi yaralaması nedeniyle Gaziantep 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce cezalandırıldığı ve haksız kışkırtma altında kalarak suçu işlemesi nedeniyle de cezasından 1/4 oranında indirim yapıldığı, verilen kararın kesinleştiği anlaşılmaktadır.Ceza Mahkemesi kararıyla kesinleşen haksız kışkırtma olgusu gözönünde bulundurularak, Kurumca yapılan tedavi giderleri ile geçici işgöremezlik ödemelerinden 1/4 oranında indirim yapılması gerekirken, Mahkemece istem gibi, yapılan ödeme ve harcamaların tamamının hüküm altına' alınması, usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.
  2-Ayrıca, öncelikle tedavi giderlerinin ne zaman yapıldığı belirlendikten sonra faiz başlangıcı tarihi olarak, tedavi giderleri yönünden belirlenen tarihin; geçici işgöremezlik ödeneği yönünden ise her bir ödeme tarihinin kabul edilmesi gerekirken, Mahkemece tedavi gideri için olay tarihinin, geçici işgöremezlik ödeneği için de üçüncü ödeme tarihinin esas alınması da isabetsizdir.
  0 hâlde, davalı Mehmet Er'in bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.
  SONUÇ:Temyiz  edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle 07.07.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ