• HASTALIK NEDENİYLE GEÇEN SÜRENİN İHBAR ÖENLLERİNİ 6 HAFTA AŞMASI

  İlgili Kanun/md:
  1475 s.İşK: 17/I
  4857 s.İşK:25/I

  l HASTALIK NEDENİYLE GEÇEN SÜRENİN İHBAR ÖENLLERİNİ 6 HAFTA AŞMASI
  lFESİH İHBAR TAZMİNATI ÖDENMEMESİ
  ÖZÜ: 1475 Sayılı İş Kanununun 17/1.maddesi uyarınca feshedildiği anlaşılmaktadır. Anılan maddede işverenin bildirimsiz fesih hakkı düzenlenmiş olup, işçinin işyerindeki çalışma süresine göre ihbar önellerinin altı hafta aşılmasından sonra akdin feshedilebileceği öngörülmüştür. Davacı işçinin hastalığı nedeniyle aldığı istirahatin başladığı 30.3.2000 tarihi ile fesih bildiriminin işçiye tebliğ edildiği 18.8.2000 tarihi arasında maddede belirtilen süre fazlası ile geçmiştir.

  T.C.
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ

  ESAS NO: 2003/14140
  KARAR NO: 2004/3421
  TARİHİ: 26.2.2004

  DAVA: Davacı, kıdem ve ihbar tazminatı ile yıllık izin ücreti alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir
  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde taraflar avukatlarınca temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  1.Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davacının tüm temyiz itirazları ile davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2.Davalı işverence yapılan fesih bildirimi içeriğine göre akdin 1475 Sayılı İş Kanununun 17/1.maddesi uyarınca feshedildiği anlaşılmaktadır. Anılan maddede işverenin bildirimsiz fesih hakkı düzenlenmiş olup, işçinin işyerindeki çalışma süresine göre ihbar önellerinin altı hafta aşılmasından sonra akdin feshedilebileceği öngörülmüştür. Davacı işçinin hastalığı nedeniyle aldığı istirahatin başladığı 30.3.2000 tarihi ile fesih bildiriminin işçiye tebliğ edildiği 18.8.2000 tarihi arasında maddede belirtilen süre fazlası ile geçmiştir. Böylece davalı işveren bildirimsiz fesih hakkını usulüne uygun kullanmış olduğundan ihbar tazminatı ile sorumlu tutulması mümkün değildir. Mahkemece anılan tazminatın reddine karar verilmesi gerekirken kabulü hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alman temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 26.2.2004 gününde oybirliği ile karar verildi.


                                                                       
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ