• HASTALIĞIN İŞYERİ VE İŞ KOŞULLARIYLA İLGİLİ OLDUĞUNUN BELİRLENMESİ

  İlgili Kanun/md:
  1475 s.İşK: 17/I
  4857 s.İşK:25/I

  l HASTALIĞIN İŞYERİ VE İŞ KOŞULLARIYLA İLGİLİ OLDUĞUNUN BELİRLENMESİ
  ÖZÜ: davalıda baş gösteren hastalığın işyeri ve iş koşulları ile ilişkisi ortaya konmamıştır. Hastaneden celbedilen sağlık dosyası ve belgelerden hastalığın işyeri ile ilgili olduğu şeklinde bir bilgi yoktur. Bu durumda mahkemece içerisinde işgüvenliği ve göğüs hastalığı uzmanlarının da bulunduğu bir bilirkişi kurulu iştirakleriyle iş yerinde inceleme yapılarak, gerek hastalığın başlamasına ve gerekse tekrarlamasına işyeri ve çalışma koşullarının neden olup olamayacağı yönlerinden rapor alınıp hastane kayıtlarıyla bu raporun değerlendirilmesi sonucunda davalı feshinin haklı olup olmadığı yönünde kanaate varılması gerekirken mücerret ifadelerle feshin haklı olduğunun kabulü hatalı olduğundan hükmün bu nedenle bozulması gerekmiştir.

              T.C.

   YARGITAY

  9. HUKUK  DAİRESİ
   

  ESAS  NO:     2003/5907

  KARAR NO:  2003/18272

  TARİHİ:        25.11.2002

   

  DAVA: Davacı cezai şart alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

  Yerel mahkeme İMKB Takas ve Saklama Bankası AŞ.hakkındaki davanın feragat nedeniyle reddine diğer davalı hakkındaki davanın sabit olmadığından reddine karar vermiştir.

  Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi , gereği konuşulup düşünüldü.

  YARGITAY KARARI

  Davacı banka davalı işçinin iş akdini haklı bir neden olmadan feshettiğini belirterek, hizmet akdinin 13. maddesinde öngörülen cezai şartlın hüküm altına alınmasını talep etmiştir.
  Davalı savunmasında,, "...işyerindeki çalışma şartlarının sağlık için olumsuz olduğunu, havasız ve 50 kişinin birlikte çalıştırıldığı ve sigara içilen mekanda çalıştırılması dolayısıyla sağlığının bozulduğunu ve hastanede tedavi sonrasında da aynı koşulların devam etmesi karşısında işi bırakmak zorunda kaldığını ifade etmiştir.
  Dosya içinde bulunan davalıya ait hastane dosyasından davacıya spontan pnötorax+ sol spontan pnomatoraks (devam eden hava kaçağı) saptandığı ve kendisine toraks tüpü takıldığı ve iyi bir şekilde taburcu edildiği anlaşılmaktadır.

  Davalı 5.1.2001 tarihinde hastaneden taburcu edilirken 20 gün istirahat verilmiş ve göreve başlayan davalı , 12.2.2001 tarihinde sağlık problemleri nedeniyle görevinden ayrılmıştır.

  Mahkeme belgeler karşısında davalının işi bırakmasını yerinde bulmuştur.
  Ancak, davalıda baş gösteren hastalığın işyeri ve iş koşulları ile ilişkisi ortaya konmamıştır. Hastaneden celbedilen sağlık dosyası ve belgelerden hastalığın işyeri ile ilgili olduğu şeklinde bir bilgi yoktur. Bu durumda mahkemece içerisinde işgüvenliği ve göğüs hastalığı uzmanlarının da bulunduğu bir bilirkişi kurulu iştirakleriyle iş yerinde inceleme yapılarak, gerek hastalığın başlamasına ve gerekse tekrarlamasına işyeri ve çalışma koşullarının neden olup olamayacağı yönlerinden rapor alınıp hastane kayıtlarıyla bu raporun değerlendirilmesi sonucunda davalı feshinin haklı olup olmadığı yönünde kanaate varılması gerekirken mücerret ifadelerle feshin haklı olduğunun kabulü hatalı olduğundan hükmün bu nedenle bozulması gerekmiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 30.10.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.


   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ