• HAKSIZ FESİH

  İlgili Kanun / Madde
  1475 S.İşK/17
  818 S.BK/41

  T.C
  YARGITAY
  9.HUKUK DAİRESİ

  Esas No:  2005/940
  Karar No: 2006/1922
  Tarihi:      31.01.2006

  l HAKSIZ FESİH
  l MANEVİ TAZMİNATIN KOŞULLARININ OLMAMASI

  ÖZETİ: Davacının isnat olunan eylemleri 1475 sayılı İş Kanunu 17/11 maddesinde belirtilen haklı fesih nedenlerinden olmadığı uzman bilirkişilerce saptandığından ihbar ve kıdem tazminatı isteklerinin hüküm altına alınması yerinde görülmüş ise de; davacının eylemleri geçerli fesih nedenlerindendir. Bu sebeplerle manevi tazminatın unsurları oluşmuş değildir. Manevi tazminat isteğinin reddi gerekir iken kabulü hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

  DAVA: Ö.F.Ş adına Avukat S.N.K. ile Toprakbank AŞ.adına Avukat H.K. aralarındaki dava hakkında Diyarbakır İş Mahkemesinden verilen 8.12.2005 günlü ve 133/856 sayılı hüküm, davalı avukatınca temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Bankacı olan davacının iş sözleşmesi bankacılık mevzuatına aykırı usulsüz işlem yaptığı gerekçesiyle Banka Disiplin Komitesinin kararıyla 1475 sayılı İş Kanununun 17/11 maddesi gereğince tazminatsız feshedilmiştir. Bunun üzerine yapılan yargılama sonunda ihbar ile kıdem ve manevi tazminat hüküm altına alınmıştır.
  Davacının isnat olunan eylemleri 1475 sayılı İş Kanunu 17/11 maddesinde belirtilen haklı fesih nedenlerinden olmadığı uzman bilirkişilerce saptandığından ihbar ve kıdem tazminatı isteklerinin hüküm altına alınması yerinde görülmüş ise de; davacının eylemleri geçerli fesih nedenlerindendir. Bu sebeplerle manevi tazminatın unsurları oluşmuş değildir. Manevi tazminat isteğinin reddi gerekir iken kabulü hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 31.1.2006 gününde oybirliği ile karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ