• HAKSIZ FESHE KARŞI İADE DAVASI AÇILMASI DURUMUNDA 6 GÜNLÜK HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRENİN DİKKATE ALINMAMASI

  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2004/10560
  2004/26027
  06.12.2004
  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/18-21,26

   
   
  • HAKSIZ FESHE KARŞI İADE DAVASI AÇILMASI DURUMUNDA 6 GÜNLÜK HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRENİN DİKKATE ALINMAMASI

   
    ÖZETİ: 4857 sayılı Yasa'nın 26.maddesinde düzenlenen hak düşürücü süreler aynı yasanın 25 ve 26.maddelerindeki fesih nedenleriyle ilgilidir. Ancak haklı fesih ve ilgili sebeplere dayanılarak yapılan fesih işlemine karşı 4857 sayılı Yasa'nın 18-21 maddeleri gereğince feshin geçersizliğine ve işe iadeye ilişkin dava açılması halinde anılan yasanın 26.maddesinde ki hak düşürücü sürenin geçmesi sonuca etkili değildir. Bu nedenle mahkemece tarafların delilleri toplanarak sonuca gidilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile davanın kabulü hatalı olup bozmayı gerektirmiştir
               

  DAVA                         :Davacı, feshin geçersizliği ve işe iadesine karar verilmesini
  istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği kabul etmiştir.
  Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Davacı, geçerli bir neden bulunmadığı halde hizmet aktinin davalı işveren tarafından sona erdirildiğini iddia ederek feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir.
  Davalı ise davacının işyerinde çalışan Sultan Yıldırım'a fiili saldırıda bulunduğunu bu nedenle hizmet aktinin 4857 Sayılı Yasanın 25/II-d maddesi gereğince sona erdirildiğini savunmuştur.
  Mahkemece 6 iş günlük hak düşürücü süre geçtikten sonra feshin gerçekleştirildiği gerekçesiyle davanın kabulüne karar vermiştir.
  4857 sayılı Yasa'nın 26.maddesinde düzenlenen hak düşürücü süreler aynı yasanın 25 ve 26.maddelerindeki fesih nedenleriyle ilgilidir. Ancak haklı fesih ve ilgili sebeplere dayanılarak yapılan fesih işlemine karşı 4857 sayılı Yasa'nın 18-21 maddeleri gereğince feshin geçersizliğine ve işe iadeye ilişkin dava açılması halinde anılan yasanın 26.maddesinde ki hak düşürücü sürenin geçmesi sonuca etkili değildir. Bu nedenle mahkemece tarafların delilleri toplanarak sonuca gidilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile davanın kabulü hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 6.12.2004 gününde oybirliği ile karar verildi.

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ