• HAKLI NEDENLE İŞ SÖZLEŞMESİNİ SONA ERDİREN İŞÇİ

                      
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2013/1548
  2013/18237
  13.06.2013
  İlgili Kanun / Madde
  4857. İşK/18-21,24
     
  • HAKLI NEDENLE İŞ SÖZLEŞMESİNİ SONA ERDİREN İŞÇİ
  • İŞE İADE DAVASI AÇAMAYACAĞI
  •  
   
  ÖZETİ Dava dilekçesi ve davalı tanık beyanlarından anlaşıldığına göre davacı işçi ile başka bir işçi arasında bir kavga olayının meydana geldiği, kavga olayından sonra davacının 18.01.2011 tarihli el yazılı dilekçesinde “21.04.2003 tarihinden beri çalışmakta olduğum şirketinizde iş kanunun 24 cü maddesi gereğince çalışma şartlarının oluşmamasından dolayı 18.01.2011 tarihinden geçerli olmak üzere iş sözleşmemi sona erdiriyorum. Bu nedenle tarafıma kıdem tazminatı ve diğer sosyal haklarım ödenmesini talep ediyorum” şeklinde dilekçe verdiği, söz konusu dilekçenin içeriğinden iş sözleşmesinin işçi tarafından haklı nedenle feshedildiğinin anlaşıldığı, davacıya kıdem tazminatının ödendiği, davacı her ne kadar kavga olayı sonrası işverenin baskısıyla bu ibareyi yazdığını belirtmişse de söz konusu dilekçenin irade fesadına uğratılarak alındığında dair somut bir delilin ileri sürülmediği, buna göre iş sözleşmesinin davacının feshiyle sonlandığı anlaşıldığından davanın reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde kabulü hatalı olup bozma nedenidir
   
   
               


  DAVA             :Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir.
                           Yerel mahkeme, isteği  hüküm altına almıştır.
                            Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi E.Sevgi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
   
              A) Davacı İsteminin Özeti:
              Davacı vekili, davacının iş sözleşmesinin haksız ve bildirimsiz olarak 18/01/2011 tarihinde sonra erdirildiğini, 17/01/2011 tarihinde sabah işyerine girme esnasında kapı kolunun istemeden Muammer Polat'ın koluna çarpmasına neden olduğunu ve burada bir kargaşa meydana geldiğini, Muammer Polat’ın davacıya yaklaşarak kafa attığını ve davacıyı yaraladığını, bu olay nedeniyle davacının savunması alındıktan sonra '' seni işten çıkaracağız, ama tazminatını da vereceğiz, eğer istifa imzalardan, bizim sana dediklerimizi yazarsan tazminatını öderiz, dediklerini, davacının gaflete düşerek bir kısım evrakları imzaladığını, müvekkilinin çalışmaya devam etmek istemesine rağmen iş akdinin feshedildiğini belirterek iş sözleşmesinin feshinin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini, işe iade kararının davalı tarafça yerine getirilmemesi halinde 8 aylık ücret tutarında işe başlatmama tazminatına, karar kesinleşinceye kadar çalıştırılmadığı süre için 4 aylık ücretinin ödenmesine karar verilmesini talep etmiştir.
              B) Davalı Cevabının Özeti:
              Davalı vekili 09/03/2011 tarihli cevap dilekçesinde iş akdini kendisi fesheden işçinin işe iade davacı açamayacağını, davacıya kıdem tazminatı ödendiğini, davacının müvekkil şirketi ibra ettiğini belirterek haksız davanın reddini talep etmiştir.
              C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
              Mahkemece toplanan kanıtlara ve bilirkişi raporuna dayanılarak feshin geçerli nedene dayandığı ispatlanmadığından davanın kabulüne karar verilmiştir.
              D) Temyiz:
              Kararı davalı vekili temyiz etmiştir.
              E) Gerekçe:
              Taraflar arasındaki uyuşmazlık iş sözleşmesinin davalı işveren tarafından mı yoksa davacı işçi tarafından mı feshedildiği noktasındadır.
  Dava dilekçesi ve davalı tanık beyanlarından anlaşıldığına göre davacı işçi ile başka bir işçi arasında bir kavga olayının meydana geldiği, kavga olayından sonra davacının 18.01.2011 tarihli el yazılı dilekçesinde “21.04.2003 tarihinden beri çalışmakta olduğum şirketinizde iş kanunun 24 cü maddesi gereğince çalışma şartlarının oluşmamasından dolayı 18.01.2011 tarihinden geçerli olmak üzere iş sözleşmemi sona erdiriyorum. Bu nedenle tarafıma kıdem tazminatı ve diğer sosyal haklarım ödenmesini talep ediyorum” şeklinde dilekçe verdiği, söz konusu dilekçenin içeriğinden iş sözleşmesinin işçi tarafından haklı nedenle feshedildiğinin anlaşıldığı, davacıya kıdem tazminatının ödendiği, davacı her ne kadar kavga olayı sonrası işverenin baskısıyla bu ibareyi yazdığını belirtmişse de söz konusu dilekçenin irade fesadına uğratılarak alındığında dair somut bir delilin ileri sürülmediği, buna göre iş sözleşmesinin davacının feshiyle sonlandığı anlaşıldığından davanın reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde kabulü hatalı olup bozma nedenidir.
  4857 sayılı İş Yasasının 20/3 maddesi uyarınca Dairemizce aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.
              HÜKÜM :
              Yukarda açıklanan gerekçe ile;
              1.Mahkemenin kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA,
              2. Davanın REDDİNE,
              3. Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,
               4. Davacının yaptığı yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına, davalının yaptığı  140.00  TL yargılama giderinin davacıdan tahsili ile davalıya ödenmesine,
              5.Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre 1.320 TL ücreti vekaletin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,
              6. Peşin alınan temyiz harcının isteği halinde davalıya iadesine, 
              Kesin olarak  13.06.2013 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ