• HAKLI NEDENLE FESİHTE SAVUNMA ARANMAYACAĞI

  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/25

  T.C
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ

  Esas No. 2009/11728
  Karar No. 2009/34616
  Tarihi: 14.12.2009                      
   
  l HAKLI NEDENLE FESİHTE SAVUNMA ARANMAYACAĞI
  l TUTANAKTA İMZALARI OLANLARIN TANIK OLARAK DİNLENMESİNİN GEREKMESİ

  ÖZETİ: Mahkemece, HUMK. 75/3 uyarınca, değinilen tutanağı tutan kişiler duruşmaya davet edilerek, bilgilerine başvurulup tutanakta bahsi geçen gündüzcü personelin kim ya da kimler olduğu da belirlenip bu kişilerin de tanıklığına başvurulduktan soma oluşacak kanaate göre sonuca gidilmesi gerekirken, haklı nedene dayalı fesihlerde uygulanma kabiliyeti olmayan, işçinin savunmasının alınması ve fesih sebeplerinin açık olarak bildirilmesi kurallarına atıf yapılarak kabul hükmü kurulması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

  DAVA: Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği hüküm altına almıştır.
  Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hâkimi S.Göktaş tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Davacı vekili, davacının iş sözleşmesinin, geçerli neden olmadan, davalı işveren tarafından feshedildiğini belirterek, feshin geçersizliğine ve davacının işe iadesine karar verilmesini talep etmiştir.
  Davalı vekili, davanın reddini savunmuştur.
  Mahkemece, fesih sebebinin açıkça bildirilmediği ve davacının savunmasının alınmadığı gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir. Hüküm, davalı vekilince temyiz edilmiştir.
  Mahkemece, yazılı gerekçe ile davanın kabulüne karar verilmişse de, yapılan inceleme hüküm kurulması için yeterli değildir. Dosya içeriğinden, davalı işyerinde çalışan eğitmenler ve temizlik şirketi çalışanları tarafından 21.01.2008 tarihli tutanak tanzim edildiği, içeriğinde, engelli çocuklardan üçünün, çeşitli yaralanmalara maruz kaldıklarının ve bu durumun 19.01.2008 tarihli gece personeli nöbetinde olduğunun, gündüzcü temizlik şirketi elemanlarınca kendilerine bildirildiğinin belirtildiği anlaşılmaktadır. Mahkemece, HUMK . 75/3 uyarınca, değinilen tutanağı tutan kişiler duruşmaya davet edilerek, bilgilerine başvurulup tutanakta bahsi geçen gündüzcü personelin kim ya da kimler olduğu da belirlenip bu kişilerin de tanıklığına başvurulduktan soma oluşacak kanaate göre sonuca gidilmesi gerekirken, haklı nedene dayalı fesihlerde uygulanma kabiliyeti olmayan, işçinin savunmasının alınması ve fesih sebeplerinin açık olarak bildirilmesi kurallarına atıf yapılarak kabul hükmü kurulması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 14.12.20009 gününde oybirliğiyle karar verildi.


   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ