• HAKLI NEDENLE FESİH DURUMUNDA İHBAR TAZMİNATI İSTENEMEYECEĞİ

  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2009/17755
  2011/19180
  27.06.2011
  İlgili Kanun / Madde
  4857.S.İşK/17,22
     
  • HAKLI NEDENLE FESİH DURUMUNDA İHBAR TAZMİNATI İSTENEMEYECEĞİ
    ÖZETİ Davacının, iş sözleşmesini ücret ve diğer alacaklarının ödenmemesi nedeniyle tek taraflı ve haklı nedenle feshettiği anlaşılmaktadır. Haklıda olsa akdi fesheden taraf ihbar tazminatı talep edemez. Davacının ihbar tazminatı talebinin reddi yerine kabulü hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir  
               

  DAVA                                   :Davacı,  ihbar tazminatı, fazla mesai, ücret, hafta tatili, bayram tatili alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
                                       Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
                                       Hüküm süresi içinde davalılardan Desan Deniz. İnş. San. A.Ş.  avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hâkimi İ.Tav tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Davacı, 06.03.2006 tarihinde asıl işveren olan Desan Deniz İnşaat San. Aş' ye ait tersanede çalışmak üzere alt işveren olan Montesan Gemi İnşa Çelik Konstrüksiyon ve İnş. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından işe alındığını, iş akdinin 24.05.2006 tarihinde asıl işveren Desan AŞ tarafından haklı bir neden olmaksızın ve hakları ödenmeksizin fesih edildiğini, iş akdinin başlangıcından itibaren Desan AŞ çalışanı olduğunu belirterek ihbar tazminatı, fazla mesai, ücret, hafta ve genel tatil alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Davalı Desan AŞ vekili, davacı ile müvekkili şirket arasında bir ilişkinin bulunmadığını, davalıların birbirinden tamamen bağımsız şirketler olduğunu, husumet itirazında bulunduklarını, şirketlerin adreslerinin Tuzla İlçesinde bulunduğunu, mahkemenin yetkili olmadığını, şirketler arasında alt-üst işverenlik ilişkisinin bulunmadığını, müvekkili şirket ile diğer şirketin sac işlerini yapmak üzere 3 ay süreyle taşeron olarak anlaştıklarını, davacının müvekkili şirkette çalışmadığını, bu nedenle talepleri ile ilgili bilgiye sahip olmadıklarını, davacının en yüksek banka mevduat faizi talebinin de yerinde olmadığını belirterek davanın reddini savunmuştur.
  Yerel mahkeme istemi kısmen hüküm altına almıştır.
  Kararı, yasal süresi içinde davalı Desan Şirketi temyiz etmiştir.
  1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2-Davacının, iş sözleşmesini ücret ve diğer alacaklarının ödenmemesi nedeniyle tek taraflı ve haklı nedenle feshettiği anlaşılmaktadır. Haklıda olsa akdi fesheden taraf ihbar tazminatı talep edemez. Davacının ihbar tazminatı talebinin reddi yerine kabulü hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 27.06.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.  

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ