• HAKLI NEDENLE FESHİ İSPAT YÜKÜNÜN HAKLI NEDENİ İDDİA EDENE DÜŞMESİ

  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/41,44,46,47,57

  T.C
  YARGITAY
  9.HUKUK DAİRESİ

  Esas No:  2005/9181
  Karar No: 2005/36497
  Tarihi:      17.11.2005

  l HAKLI NEDENLE FESHİ İSPAT YÜKÜNÜN HAKLI NEDENİ İDDİA EDENE DÜŞMESİ
  l  KIDEM TAZMİNATI

  ÖZETİ: Öncelikle belirtmek gerekir ki iş akdinin haklı nedenle feshedildiğinin ispatı iş hukukunda iddia eden tarafa düşer. Dinlenen taraf tanıkları fesih hususunda yeterli bir beyanda bulunmamışlardır. Mahkemenin de kabul ettiği gibi davacının yıllık izin ücreti, fazla mesai alacağı, bayram, genel ve hafta tatili ücret alacaklarının ödenmediği anlaşılmaktadır. Davacı da bu alacaklarının ödenmediği iddiasında bulunmaktadır. Tüm dosya içindeki bilgi ve belgeler birlikte değerlendirildiğinde iş akdinin yukarıda belirtilen işçilik alacaklarının ödenmemesi sebebiyle davacı tarafından işyerinin terki suretiyle haklı sebeple feshedildiğinin kabulü gerekir.

  DAVA: Davacı, ihbar, kıdem tazminatı, fazla çalışma, yıllık ücretli izin ile hafta, bayram ve genel tatil gündeliklerinin ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde taraflar avukatlarınca temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  1. Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının temyiz itirazları yerinde değildir.
  2. Davacının temyizine gelince;
  Davacı iddiasında fazla mesai ücreti, genel tatil, yıllık izin ücreti, hafta tatili, bayram tatili ücretlerinin ödenmediğini ayrıca çalışma sürelerinin sigortaya bildirilmediğini belirterek kıdem ve ihbar tazminatı ile genel tatil, yıllık izin, hafta tatili, bayram tatili, fazla mesai alacaklarının tahsilini talep etmiştir.
  Davalı savunmasında davacının mazeretsiz olarak işe gelmediğini belirterek davanın reddini istemiştir.
  Mahkemece davacının mazeretsiz olarak işe gelmediği belirtilerek ihbar ve kıdem tazminatı isteklerinin reddine, talep konusu diğer işçilik haklarının ise davalıdan tahsiline karar vermiştir. Öncelikle belirtmek gerekir ki iş akdinin haklı nedenle feshedildiğinin ispatı iş hukukunda iddia eden tarafa düşer. Dinlenen taraf tanıkları fesih hususunda yeterli bir beyanda bulunmamışlardır. Mahkemenin de kabul ettiği gibi davacının yıllık izin ücreti, fazla mesai alacağı, bayram, genel ve hafta tatili ücret alacaklarının ödenmediği anlaşılmaktadır. Davacı da bu alacaklarının ödenmediği iddiasında bulunmaktadır.
  Tüm dosya içindeki bilgi ve belgeler birlikte değerlendirildiğinde iş akdinin yukarıda belirtilen işçilik alacaklarının ödenmemesi sebebiyle davacı tarafından işyerinin terki suretiyle haklı sebeple feshedildiğinin kabulü gerekir. O halde davacının kıdem tazminatın bilirkişice hesap edilen miktarlar bir değerlendirmeye tabi tutularak sonucuna göre kabul edilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile reddi hatalıdır.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 17.11.2005 gününde oybirliği ile karar verildi.


   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ