• HAKLI FESİH HAKKININ ALTI İŞ GÜNLÜK SÜRE İÇERİSİNDE KULLANILMASININ GEREKMESİ

  İlgili Kanun / Madde
  4857 S. İşK/25, 26

  T.C
  YARGITAY
  22. Hukuk Dairesi

  Esas No. 2016/349
  Karar No. 2018/26275
  Tarihi: 05.12.2018

  l HAKLI FESİH HAKKININ ALTI İŞ GÜNLÜK SÜRE İÇERİSİNDE KULLANILMASININ GEREKMESİ
  l İŞÇİNİN VERMİŞ OLDUĞU ZARAR MİKTARININ BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ

  ÖZETİ: Dosya kapsamına göre, fesih sebebi yapılan ve ilk kaza olan 26.08.2011 tarihinden itibaren haklı fesih için aranan 6 iş günlük hak düşürücü süre geçtiğinden, davalı işverenin bu kazaya dayanarak haklı fesih yapamayacağı anlaşılmıştır.
  Fesih bildiriminde geçen diğer kazaya ilişkin; kaza tarihi 07.11.2012 olup akdin haklı nedenle sona erdirildiği tarih 20.11.2012 günüdür. Davalı işverenin zarar bedelini tam olarak ne zaman öğrendiğinin tespiti haklı fesih içi gereken yasal sürenin tespitinde önem taşıdığı gibi, bu araçta meydana gelen zarar miktarının da tamamen davalı iddiasına göre hesaplandığı, araç bedelinin piyasa değeri ile kaza nedeni ile araçta oluşan değer kaybı arasındaki farkın ne olduğuna ilişkin bilgi ve belge bulunmadığı anlaşılmaktadır. Bahsi geçen husus araştırılarak buna göre asıl davadaki kıdem ve ihbar tazminatı ile birleşen davaya konu olan zararın tahsiline karar verilmelidir

  DAVA: Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi taraf vekillerince istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi S. Yalvaç tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Davacı İsteminin Özeti:
  Davacı vekili, müvekkilinin davalı işyerinde 03.06.2011-20.11.2012 tarihleri arasında şoför olarak çalıştığını, iş akdinin işveren tarafından haklı neden olmadan feshedildiğini öne sürerek asıl dosyada kıdem ve ihbar tazminatları ile bir kısım işçilik alacaklarının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.
  Davalı Cevabının Özeti:
  Davalı vekili, asıl dosyanın davacısı Vural Çetin'in 03.06.2011'de sigortalı şoför olarak çalışmaya başladığını, 26.08.2011 tarihinde müvekkili şirkete ait 06 BD 6856 plakalı araçla tam kusurlu olarak kaza yaparak müvekkilinin 29.854,00 TL, 07.11.2012 tarihinde de 06 M 4496 plakalı araçla tam kusurlu olarak kaza yaparak müvekkilinin 19.500,00 TL zarara uğramasını sebebiyet verdiğini ileri sürerek fazlaya ilişkin talep ve dava hakları saklı kalmak üzere birleşen dosya ile 10.000,00 TL alacağın kaza tarihinden itibaren yasal faizi ile davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.                     
  Mahkeme Kararının Özeti:
  Mahkemece, haklı nedenle işveren feshi olduğu kabul edilerek asıl dosyada ki kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddine, birleşen dosyanın ise kabulüne karar verilmiştir.
  Temyiz:
  Karar, taraf vekillerince temyiz edilmiştir.
  Gerekçe:
  1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalı-birleşen dosya davacısının tüm, davacı- birleşen dosya davalısının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan tüm temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.
  2-Davacının iş akdi 4857 sayılı Yasanın 25/II. fıkrasında düzenlenen
  " h)İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi." ve "ı) İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması." bendleri uyarınca 20.11.2012 günü haklı nedenle feshedilmiştir.
  Mahkemece, davacının her iki iş kazası nedeniyle davalı işvereni 19.354,00 TL zarara uğrattığından iş akdinin davalı işverence yasal süre içerisinde haklı nedenle feshedildiği kabul edilerek, kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddine, araçlarda meydana gelen zararın tazminini konu edinen birleşen davada ise zararın tahsiline karar verilmiştir.
  Dosya kapsamına göre, fesih sebebi yapılan ve ilk kaza olan 26.08.2011 tarihinden itibaren haklı fesih için aranan 6 iş günlük hak düşürücü süre geçtiğinden, davalı işverenin bu kazaya dayanarak haklı fesih yapamayacağı anlaşılmıştır.
  Fesih bildiriminde geçen diğer kazaya ilişkin; kaza tarihi 07.11.2012 olup akdin haklı nedenle sona erdirildiği tarih 20.11.2012 günüdür. Davalı işverenin zarar bedelini tam olarak ne zaman öğrendiğinin tespiti haklı fesih içi gereken yasal sürenin tespitinde önem taşıdığı gibi, bu araçta meydana gelen zarar miktarının da tamamen davalı iddiasına göre hesaplandığı, araç bedelinin piyasa değeri ile kaza nedeni ile araçta oluşan değer kaybı arasındaki farkın ne olduğuna ilişkin bilgi ve belge bulunmadığı anlaşılmaktadır. Bahsi geçen husus araştırılarak buna göre asıl davadaki kıdem ve ihbar tazminatı ile birleşen davaya konu olan zararın tahsiline karar verilmelidir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 05.12.2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ