• HAKLI FESİH GEÇERLİ FESİH AYRIMI

  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2007/14009
  2007/27734
  24.09.2007
  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/18-21
   
  •  
  •  
  • HAKLI FESİH GEÇERLİ FESİH AYRIMI
  • İŞÇİNİN İŞYERİ BELGELERİNİ İZİNSİZ DIŞARI ÇIKARTARAK DAVA AÇAN ARKADAŞINA VERMESİ
  • İŞÇİNİN DAVRANIŞLARINDAN  KAYNAKLANAN GEÇERLİ FESİH
    ÖZETİ: 4857 Sayılı İş Kanunu'nun 18.maddesinde iş sözleşmesinin işveren tarafından işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanılarak feshedilebileceği düzenlenmiştir. Söz konusu geçerli sebepler İş Kanunu'nun 25.maddesinde belirtilen derhal fesih için öngörülen sebepler yanında, bu nitelikte olmamakla birlikte, işçinin ve işyerinin normal yürüyüşünü olumsuz etkileyen hallerdir. İşçinin yeterliliğinden veya davranışlarından kaynaklanan sebepler ancak işyerinde olumsuzluklara yol açması halindi fesih için geçerli sebep olabilirler. İş ilişkisinin sürdürülmesinin işveren açısından önemli ve makul ölçüler içinde beklenemeyeceği durumlarda, feshin geçerli sebeplere dayandığı kabul edilmelidir.
  Somut uyuşmazlıkta, davacı işçi gizli olmasa bile, işveren aleyhine dava açan eski işçiye işyeri satış tablolarını gösteren belgeleri izinsiz vermiş ve bu belgeler işveren aleyhim açılan davada kullanılmıştır. Davacının bu davranışı işyerinde olumsuzluklara neden olmuştur İşveren açısından iş ilişkisinin sürdürülmesi beklenmemelidir
               
  DAVA                         :Davacı, iş sözleşmesinin geçerli neden olmadan feshedildiğin
  belirterek feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği hüküm altına almıştır.
  Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü
  İş sözleşmesinin davalı işveren tarafından geçerli neden olmadan feshedildiğini belirten davacı işçi, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini talep etmiştir.
  Davalı işveren vekili, davacının kendisine bilgi amacı ile verilen satış tabloları; gösteren belgeyi işverenin eski ve işveren aleyhine dava açan izinsiz verdiğini, bu belgeleri] açılan davada kullanıldığını, davacının doğruluk ve bağlılığa uyamayan davranışta bulunduğunu, sadakat borcunu ihlal ettiğini, iş sözleşmesinin feshinin haklı neden dayandığını, davanın reddi gerektiğini savunmuştur.
  Mahkemece, davacının şirketten ayrılan arkadaşına satış tablosu örneğini vermesi eyleminin, söz konusu belgelerin gizlilik derecesinin olmaması nedeni ile sadakat borcun aykırılık olarak değerlendirilmesinin mümkün olmadığı, bu nedenle feshin haksız olduğu gibi geçerli nedene de dayanmadığı gerekçesi ile davanın kabulüne karar verilmiştir.
  4857 Sayılı İş Kanunu'nun 18.maddesinde iş sözleşmesinin işveren tarafından işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanılarak feshedilebileceği düzenlenmiştir. Söz konusu geçerli sebepler İş Kanunu'nun 25.maddesinde belirtilen derhal fesih için öngörülen sebepler yanında, bu nitelikte olmamakla birlikte, işçinin ve işyerinin normal yürüyüşünü olumsuz etkileyen hallerdir. İşçinin yeterliliğinden veya davranışlarından kaynaklanan sebepler ancak işyerinde olumsuzluklara yol açması halindi fesih için geçerli sebep olabilirler. İş ilişkisinin sürdürülmesinin işveren açısından önemli ve makul ölçüler içinde beklenemeyeceği durumlarda, feshin geçerli sebeplere dayandığı kabul edilmelidir.
  Somut uyuşmazlıkta, davacı işçi gizli olmasa bile, işveren aleyhine dava açan eski işçiye işyeri satış tablolarını gösteren belgeleri izinsiz vermiş ve bu belgeler işveren aleyhim açılan davada kullanılmıştır. Davacının bu davranışı işyerinde olumsuzluklara neden olmuştur İşveren açısından iş ilişkisinin sürdürülmesi beklenmemelidir. İş sözleşmesinin feshi,

  davacının davranışlarından kaynaklanan geçerli nedene dayanmaktadır. Davanın reddi yerin yazılı şekilde kabulü hatalıdır.
  4857 sayılı İş Yasasının 20/3 maddesi uyarınca Dairemizce aşağıdaki şekilde kara verilmiştir. HÜKÜM : Yukarda açıklanan gerekçe ile;
  1. Mahkemenin kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA,
  2. Davanın REDDİNE,
  3. Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,
  4.  Davacının yapmış olduğu yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına, davalımı yaptığı 108.80 YTL yargılama giderinin davacıdan tahsili ile davalıya ödenmesine,
  5.   Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre 450-YTL ücreti vekaletin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,
  6. Peşin alınan temyiz harcının isteği halinde davalıya iadesine, Kesin olarak   oybirliği ile karar verildi. 24.09.2007
  ân  \      Uye
  M.IOHc'oğlu
  ¥
  SU
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ