• HAKLI FESHİN İSPAT YÜKÜNÜN İŞVERENDE OLMASI

   
  YARGITAY
  7. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2013/5432
  2013/12388
  01.07.2013
  İlgili Kanun / Madde
  4857 S. İş. K/17,57
     
  • HAKLI FESHİN İSPAT YÜKÜNÜN İŞVERENDE OLMASI
  • ÖDENMEYEN İŞÇİ ALACAKLARININ ÖDENDİĞİNİ İŞVERENİN KANITLAMASININ GEREKMESİ
   
  ÖZETİ İş Hukukunda, feshin haklı olarak yapıldığının ispat yükü davalı işverene düşer. Ödenmeyen ücret ve yıllık izin alacaklarının ödendiğinin ispat yükü de yine davalı işverene aittir. Davacının sözleşmenin haksız feshedildiğini, ücret ve yıllık izin alacaklarının ödenmediğinin ispatı için delil sunması gerekliliği yoktur.
   
               

              Dava Türü       : Alacak

              Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün, Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dosya incelendi, gereği görüşüldü:
              Davacı vekili, sözleşmesinin haksız feshedildiğini belirterek kıdem ve ihbar tazminatı ile ödenmeyen 8 günlük ücret ve 14 günlük yıllık izin alacaklarının tahsilini talep etmiştir.
              Davalılar davanın reddini istemişlerdir.
              Mahkemece, davacı işçi tarafından davalı işverenin iş akdini haksız olarak feshettiğinin ve alacaklarının varlığının ispat edilemediği gerekçesi ile kıdem ve ihbar tazminatı ile ücret ve yıllık izin alacağı isteklerinin reddine karar verilmiştir.
              İş Hukukunda, feshin haklı olarak yapıldığının ispat yükü davalı işverene düşer. Ödenmeyen ücret ve yıllık izin alacaklarının ödendiğinin ispat yükü de yine davalı işverene aittir. Davacının sözleşmenin haksız feshedildiğini, ücret ve yıllık izin alacaklarının ödenmediğinin ispatı için delil sunması gerekliliği yoktur.
              Mahkemece dosya kapsamı değerlendirilerek talepler konusunda bir karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçeyle davanın reddine karar verilmesi hatalı olup bozma nedenidir.
              SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı nedenle BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde davacıya iadesine, 01.07.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.
             
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ