• HAKLI FEHİN KOŞULLARININ GERÇEKLEŞMEMESI

  İlgili Kanun / Madde
  4857 S. İşK/18-21,25
  1475 S.İşK/14

  T.C
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ  

  Esas No. 2007/14121
  Karar No. 2008/7189
  Tarihi: 01.04.2008                                 
    
  l HAKLI FEHİN KOŞULLARININ GERÇEKLEŞMEMESI
  l İŞE İADE DAVASININ RED EDİLMİŞ OLMASI
  l REDLE SONUÇLANAN DAVADA HAKLI FESİHTEN AÇIKCA SÖZ EDİLMEMİŞ OLMASI
  l KESİN HÜKÜM OLUŞTURMAMA

  ÖZETİ: Dosyadaki bilgi ve belgelere göre davacının çalıştığı bölümde işlerin yoğunluğu ve personel yetersizliği sebebiyle raporlu günlerde de çalıştığı, iş göremezlik ödeneğini de fesihten önce 31.3.2004 tarihinde SSK veznesine yatırmış olduğu anlaşılmaktadır. Personel Yönetmeliğinin 53. maddesinde de iş göremezlik ödeneğinin yatırılmamış olması durumunda aylık ücretinin ödenmeyeceği belirtilmiştir. Öte yandan fesih konusu olay soruşturulmaksızın 14.4.2004 tarihinde iş akdi feshedilmiş, fesihten sonra 29.4.2004 tarihinde Teftiş Kurulunca soruşturma yapılmış olduğundan sonuç olarak usulüne uygun ve haklı nedenle gerçekleştirilen fesih olgusundan söz edilemeyecektir.
  Davacı ile birlikte aynı sebeple iş akdine son verilen diğer çalışan Birgül'ün açtığı işe iade davasında iş akdinin geçerli neden olmadan feshedildiği gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiş olup, emsal oluşturmaktadır.
  Redle sonuçlanan işe iade davasında iş akdinin haklı nedenle feshedildiği de açıkça belirtilmemiş olduğundan, bu dava yönünden kesin hüküm teşkil etmeyecektir.
  Bu nedenlerle ihbar ve kıdem tazminatı talebinin kabulü gerekirken, yazılı gerekçe ile reddine karar verilmiş olması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

  DAVA: Davacı, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla çalışma ücreti, hafta tatili ücreti ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
  Hüküm süresi içinde taraflar avukatlarınca temyiz edilmiş olmakla,
  dava dosyası için Tetkik Hâkimi G. Demirtaş Tuna tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının temyiz itirazları yerinde değildir.
  2-Davacının temyizine gelince;
  Davacı iş akdinin haksız olarak feshedildiğini ileri sürerek kıdem ve ihbar tazminatı ile diğer işçilik alacaklarını talep etmiştir.
  Davalı iş akdinin haklı nedenle feshedildiğini belirterek davanın reddini savunmuştur.
  Mahkemece, ihbar ve kıdem tazminatı talebinin reddine karar verilmiştir.
  İş sözleşmesinin, işverence haklı olarak feshedilip feshedilmediği noktasında taraflar arasında uyuşmazlık söz konusudur.
  Davacının iş göremezlik raporu alıp,işyerine beyan etmeden çalışmaya devam ettiği,SSK dan alınan iş göremezlik ücretlerini yatırması gerekirken kasten bildirmediği ve güveni kötüye kullandığı gerekçesiyle iş akdinin 4857 sayılı Yasanın 25/II-e maddesi gereğince feshedildiği bildirilmiştir.
  Dosyadaki bilgi ve belgelere göre davacının çalıştığı bölümde işlerin yoğunluğu ve personel yetersizliği sebebiyle raporlu günlerde de çalıştığı, iş göremezlik ödeneğini de fesihten önce 31.3.2004 tarihinde SSK veznesine yatırmış olduğu anlaşılmaktadır. Personel Yönetmeliğinin 53.maddesinde de iş göremezlik ödeneğinin yatırılmamış olması durumunda aylık ücretinin ödenmeyeceği belirtilmiştir. Öte yandan fesih konusu olay soruşturulmaksızın 14.4.2004 tarihinde iş akdi feshedilmiş, fesihten sonra 29.4.2004 tarihinde Teftiş Kurulunca soruşturma yapılmış olduğundan sonuç olarak usulüne uygun ve haklı nedenle gerçekleştirilen fesih olgusundan söz edilemeyecektir.
  Davacı ile birlikte aynı sebeple iş akdine son verilen diğer çalışan Birgül'ün açtığı işe iade davasında iş akdinin geçerli neden olmadan feshedildiği gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiş olup, emsal oluşturmaktadır.
  Redle sonuçlanan işe iade davasında iş akdinin haklı nedenle feshedildiği de açıkça belirtilmemiş olduğundan, bu dava yönünden kesin hüküm teşkil etmeyecektir.
  Bu nedenlerle ihbar ve kıdem tazminatı talebinin kabulü gerekirken, yazılı gerekçe ile reddine karar verilmiş olması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 1.4.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ