• HAKKANİYET İNDİRİMİ İÇİN KUSUR DURUMU VE MÜZAYAKA DURUMUNUN GERÇEKLEŞMİŞ OLMASININ GEREKMESİ

   
  YARGITAY
  21. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2004/8874
  2004/8924
  25.10.2004
  İlgili Kanun / Madde
  818 S.BK/41,43,44

   
   
  • HAKKANİYET İNDİRİMİ İÇİN KUSUR DURUMU VE MÜZAYAKA DURUMUNUN GERÇEKLEŞMİŞ OLMASININ GEREKMESİ
    ÖZETİ: Zararın meydana, gelmesinde işverenin %80, işçinin de %20 oranındaki kusurlu davranışlarının etkili olmasına ve tazminatın miktarına göre zararın tazmininde borçluyu müzayekaya maruz bırakmayacağının belirgin bulunmasına göre dava konusu olayda B.K'nun 43 ve 44. maddelerinin öngördüğü koşulların oluşmadığı gözetilmeksizin anılan maddelere dayanılarak zarardan hakkaniyet indirimi yapılması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.
   
               

  Davacı, iş kazası sonucu maluliyetinden doğan maddi ve manevi tazminatın ödetilmesine karar verilmesini işlemiştir.
  Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, isteğin kısmuı kabulüne karar vermiştir. Hükmün davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi Havva Aydınlı tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tesbit edildi.

  Zararın meydana, gelmesinde işverenin %80, işçinin de %20 oranındaki kusurlu davranışlarının etkili olmasına ve tazminatın miktarına göre zararın tazmininde borçluyu müzayekaya maruz bırakmayacağının belirgin bulunmasına göre dava konusu olayda B.K'nun 43 ve 44. maddelerinin öngördüğü koşulların oluşmadığı gözetilmeksizin anılan maddelere dayanılarak zarardan hakkaniyet indirimi yapılması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.
  Ne var ki bu yanlışlığın düzeltilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden H.U.M.K'nun 438/7. maddesi uyarınca hükmün düzeltilerek onanması uygun görülmüştür.
  SONUÇ:Yukarıda açıklanan nedenlerden ötürü;
  Hükmün 2.paragrafında yer alan "3.753.067.27S" TL. nin silinerek yerine "5.629.600.918" TL. yazılmasına,
  3.paragrafında yer alan "450.368.078" TL'nin silinerek yerine "662.960.091" TL. yazılmasına,
  4.paragrafın silinerek yerine "alınması gereken 303.998.449 TL. ilam harcından peşin alman 81.550.000 TL, harcın mahsubu ile bakiye 222.448.449 TL. harcın davalıdan tahsiline" rakam ve sözcüklerinin yazılmasına ve kararın bu düzeltilmiş şekliyle ONANMASINA, 25.10.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ