• HAK SAHİPLERİNE DAVA DIŞI ÖDENEN TAZMİNATLAR

  İlgili Kanun / Madde
  818 S.BK/41

  T.C
  YARGITAY
  21. HUKUK DAİRESİ 

  Esas No: 2006/3679
  Karar No: 2006/5561
  Tarihi:     30.05.2006                            

  l HAK SAHİPLERİNE DAVA DIŞI ÖDENEN TAZMİNATLAR
  l AVANS NİTELİĞİNDE OLMA

  ÖZETİ: Uyuşmazlık konusu 08.12.2004 tarihli ödeme makbuzu incelendiğinde yapılan ödemenin, sigortalının hak sahiplerinin yargılama sonunda belirlenecek tazminatlarının bir bölümünü karşılamayı amaçladığı avans mahiyetinde olduğu anlaşılmaktadır. Somut olayda maddi tazminat talepli dava açılmadığına göre işverenlikçe yapılan ödemenin takdir edilecek manevi tazminattan düşülerek bakiyesinin karar altına alınmasının gerektiği açıktır.

  DAVA: Davacılar murisinin, iş kazası sonucu ölümünden doğan maddi ve manevi tazminatın ödetilmesi davasının yapılan yargılaması sonunda; ilamda yazılı nedenlerle gerçekleşen 30.000.00 YTL manevi tazminatın yasal faiziyle birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacılara verilmesine ilişkin hükmün süresi içinde temyizen incelenmesi davalılar vekilince istenilmesi ve duruşma talep edilmesi üzerine, dosya incelenerek, işin duruşmaya tabi olduğu anlaşılmış ve duruşma için 23/05/2006 Salı günü tayin edilerek taraflara çağrı kağıdı gönderilmişti. Duruşma günü davalılar vekili Avukat E. B ile karşı taraf vekili Avukat A B geldiler. Duruşmaya başlanarak hazır bulunan i Avukatların sözlü açıklamaları dinlendikten sonra duruşmaya son verilerek bırakılan günde Tetkik Hakimi B.Mustafa Şimşek tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği konuşulup düşünüldü ve aşağıda karar tespit edildi.
  1- Dosyadaki yazılara, toplanan delillere, hükmün dayandığı gerektirici sebeplere göre, davalıların aşağıdaki bendin kapsamı dışındaki sair temyiz itirazlarının reddi gerekir.
  2- Dava açılmadan önce,işveren sorumluluk sigorta poliçesi nedeniyle Güneş Sigorta A.Ş tarafından ibraname ve feragatname ile ölen sigortalının annesi ve babasına ayrı ayrı 5.920.000.000TL, davalı işverenlik tarafından ise, ödeme makbuzu başlıklı belge ile, ileride açılacak maddi ve manevi tazminat davalarında hükmedilecek meblağa mahsuben davacı anne Fatma Uzun ile baba Nevzat Uzun'a ayrı ayrı 4.144.898.257.TL ödendiği,Güneş Sigorta A.Ş.'nin yaptığı ödemelerin maddi tazminata karşılık olduğu uyuşmazlık konusu değildir.Uyuşmazlık işverenliğin ileride açılacak maddi ve manevi tazminat davalarında hüküm altına alınacak meblağa mahsuben ölenin anne ve babasına yaptığı ve davacılarca da bu şekliyle kabul edilen ödemelerin dava sonunda hükmedilecek tazminatlardan indirilmesinin mümkün olup olmadığı, indirilebilirse ne şekilde indirileceği noktasında toplanmaktadır.Uyuşmazlık konusu 08.12.2004 tarihli ödeme makbuzu incelendiğinde yapılan ödemenin, sigortalının hak sahiplerinin yargılama sonunda belirlenecek tazminatlarının bir bölümünü karşılamayı amaçladığı avans mahiyetinde olduğu anlaşılmaktadır. Somut olayda maddi tazminat talepli dava açılmadığına göre işverenlikçe yapılan ödemenin takdir edilecek manevi tazminattan düşülerek bakiyesinin karar altına alınmasının gerektiği açıktır.
  Yapılacak iş, davacı  anne ve babaya işverenlik tarafından ayrı ayrı ödenen 4.144,90YTL hüküm altına alınan manevi tazminattan indirilmek ve sonucuna göre karar vermekten ibarettir.
  Mahkemece, bu maddi ve hukuki olgular göz önünde tutulmaksızın işverenlikçe anne ve babaya yapılan ödemelerin anılan davacılara yararına hükmedilecek manevi tazminattan indirilmesi gerektiği göz ardı edilerek yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.
  O halde, davalıların bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul olunmalı ve hüküm bozulmalıdır.
  SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenle BOZULMASINA, davalılar yararına takdir edilen 450.00 YTL. duruşma Avukatlık parasının karşı tarafa yükletilmesine, temyiz harcının
  istek halinde davalılara iadesine, 30.05.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ