• HAK SAHİBİ DAVASINDA GERÇEK ZARARIN KAÇINILMAZLIK ORANI DÜŞÜLMEDEN BELİRLENMESİ

  İlgili Kanun / Madde
  506 S.SSK/26

  T.C
  YARGITAY
  10. HUKUK DAİRESİ
  Esas No: 2006/760
  Karar No: 2006/3090
  Tarihi:      21.03.2006                            
                                                                               
  l HAK SAHİBİ DAVASINDA GERÇEK ZARARIN KAÇINILMAZLIK ORANI DÜŞÜLMEDEN BELİRLENMESİ
  l RÜCU DAVASINDA İŞVERENİN KAÇINILMAZLIKTAN SORUMLULUĞUNUN BULUNMMASI

  ÖZETİ: İş kazası ve meslek hastalığının oluşumuna, “...kastı veya işçilerin sağlığını koruma ve iş güvenliği ile ilgili mevzuat hükümlerine aykırı hareketi veyahut suç sayılabilir bir hareketi...” ile etkide bulunan işveren yönünden sıralanan nedenlerle ve kusura dayalı sorumluluk gereğini içeren 506 sayılı Yasanın 26/1. maddesine dayalı davada, sıralanan nedenlerle sorumluluğu yoluna gidilmesi mümkün bulunan işverenin, iş kazasının oluşumunda etkili olan kaçınılmazlıktan sorumlu tutulması olanağı bulunmadığından, sigortalı tarafından açılan maddi tazminat davasında kaçınılmazlık olgusu nedeniyle indirim yapılmaksızın belirlenmiş olan gerçek zarar tavan değerinin, kaçınılmazlık oranında indirim uygulanarak esas alınması gereğinin gözetilmemiş olması, istem ve hükmedilen miktar itibariyle eldeki davada sonuca etkili bulunmayıp, ileride açılacak davalarda tavanın açıklanan ilke çerçevesinde belirlenmesinin mümkün bulunmasına.

  DAVA: İş kazası sonucu sürekli işgöremezlik durumuna giren sigortalıya bağlanan peşin değerli gelirler ile yapılan harcama ve ödemeler nedeniyle uğranılan Kurum zararının rücuan ödetilmesi davasının yapılan yargılaması sonunda: ilamında yazılı nedenlerle davanın kabulüne ilişkin hükmün süresi içinde duruşmalı olarak temyizen incelenmesi davalı Avukatınca istenilmesi üzerine, dosya incelenerek, işin duruşmaya tabi olduğu anlaşılmış ve duruşma için 21/03/2006 Salı günü tayin edilerek taraflara çağrı kağıdı gönderilmiştir. Duruşma günü davalı adına kimse gelmedi, karşı taraf adına Av. DY geldi. Duruşmaya başlandı. Hazır bulunan Avukatın sözlü açıklamaları dinlendikten sonra duruşmaya son verilerek aynı günde Tetkik Hakimi Ercan Turan tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi:
  KARAR: Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle, davanın yasal dayanağını oluşturan ve İş kazası ve meslek hastalığının oluşumuna, "...kastı veya işçilerin sağlığını koruma ve iş güvenliği ile ilgili mevzuat hükümlerine aykırı hareketi veyahut suç sayılabilir bir hareketi... " ile etkide bulunan işveren yönünden sıralanan nedenlerle ve kusura dayalı sorumluluk gereğini içeren 506 sayılı Yasanın 26/1. maddesine dayalı davada, sıralanan nedenlerle sorumluluğu yoluna gidilmesi mümkün bulunan işverenin, iş kazasının oluşumunda etkili olan kaçınılmazlıktan sorumlu tutulması olanağı bulunmadığından, sigortalı tarafından açılan maddi tazminat davasında kaçınılmazlık olgusu nedeniyle indirim yapılmaksızın belirlenmiş olan gerçek zarar tavan değerinin, kaçınılmazlık oranında indirim uygulanarak esas alınması gereğinin gözetilmemiş olması, istem ve hükmedilen miktar itibariyle eldeki davada sonuca etkili bulunmayıp, ileride açılacak davalarda tavanın açıklanan ilke çerçevesinde belirlenmesinin mümkün bulunmasına göre,
  SONUÇ: Yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddiyle usül ve kanuna uygun olan hükmün ONANMASINA, davacı avukatı yararına takdir edilen 450.00 YTL duruşma avukatlık parasının davalıya yükletilmesine, aşağıda yazılı temyiz harcının temyiz eden davalıdan alınmasına, 21.03.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ