• HAFTA TATİLİNİN DENKLEŞTİRMEYE TABİ TUTULAMAYACAĞI

  İlgili Kanun / Madde
  4857 S. İşK/46
  6098 S. TBK/155
  T.C.
  YARGITAY
  9. Hukuk Dairesi       

  Esas No. 2017/12074
  Karar No. 2019/12717
  Tarihi: 30.05.2019    

  l HAFTA TATİLİNİN DENKLEŞTİRMEYE TABİ TUTULAMAYACAĞI
  l MÜTESELSİL BORÇLULARIN BİRİSİ AÇISINDAN KESİLEN ZAMANAŞIMININ DİĞERLERİ AÇISINDAN DA KESİLECEĞİ

  ÖZETİ 4857 sayılı İş Kanunu’nun 46. maddesine göre hafta tatili “7 günlük bir zaman dilimi içerisinde kesintisiz en az 24 saat dinlenmedir.” Somut olaya dönüldüğünde davacı davalı işyerinde 6 gün çalıştıktan sonra 7. gün dinlenmesi gerekirken çalışmakta ve bu çalışmadan sonra yeni haftada 3 gün daha çalıştıktan sonra 4 gün dinlenmektedir. Yani davacı işçi 14 günlük çalışma periyodunda bir defa hafta tatili kullanmaktadır. Buna göre davacının hafta tatillerinin yarısında çalıştığı, yarısını kullandığı kabul edilerek hafta tatili ücretinin hesaplanarak hüküm altına alınması gerekirken, hafta tatilleri için geçerli olmayan denkleştirme esası gerekçesiyle talebin reddi hatalıdır.
  6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 155. maddesi hükmü, "Zamanaşımı müteselsil borçlulardan veya bölünemeyen borcun borçlularından birine karşı kesilince, diğerlerine karşı da kesilmiş olur." kuralını içermektedir. Bu maddeye göre, müteselsil borçlulardan birine karşı zamanaşımının kesilmesi diğer müteselsil borçlulara karşı da zamanaşımını keser. (818 sayılı BK. Mad.134) yararlanması gerektiği unutulmamalıdır. 
  DAVA: Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi taraflar vekillerince istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  YARGITAY KARARI 
  A) Davacı İsteminin Özeti:
  Davacı vekili özetle, müvekkilinin 05/06/2008 tarihinde asıl işveren ... İl Özel İdaresi'ne bağlı ... İlçe Özel İdaresi Bakımevi şantiyesinde işe başladığını, alt işveren ... Temizlik İnş. Med. Oto. Gıd. Tek. Dek. Tur. Tah. Tic. ve San. Ltd. Şti.nde hizmet süresi boyunca dozer operatörü ve iş makinesi operatörü olarak çalıştığını, müvekkilinin iş akdine 30/03/2014 tarihinde haksız olarak son verildiğini, aylık en son 2.043,40 TL. brüt ücret aldığını, davacının il özel idaresi bünyesinde 10 gün çalışıp 4 gün dinlenme sistemiyle çalıştığını, ... İl Özel İdaresinin 6360 sayılı kanun gereğince 30/03/2014 tarihinde tüzel kişiliğinin kaldırıldığını ve yetkilerinin ... Büyükşehir Belediyesine devredildiğini iddia ederek; kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla çalışma ücreti, hafta tatili ücreti ve yıllık izin ücreti alacaklarının faizleri ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsilini talep ve dava etmiştir.
  B) Davalı Cevabının Özeti:
  Davalı ... Temizlik İnş. Med. Oto. Gıda Tek. Dek. Tur. Taah. Tic. ve San. Ltd. Şti. vekili özetle; davacının 6360 sayılı Yasa gereği haklı olarak işten çıkartıldığını, yasal düzenleme gereği 30.03.2014 tarihinde çalışmanın sona erdiğini, bu nedenle davacının kendilerinden herhangi bir alacağının bulunmadığını savunarak, davanın reddini talep etmiştir.
  Davalı ... Belediye Başkanlığı vekili özetle; davacının belediye çalışanı olmadığını, 6360 sayılı Yasa ile İl Özel İdarelerinin tüzel kişiliğinin kaldırıldığını, yetki görev ve sorumlulukların ilgisine göre Belediye, Hazineye veya Valiliğe bağlandığını, ... İl Özel İdaresi'nin hizmet alım sözleşmelerinin Belediyeye devredilmediğini, husumet itirazlarının bulunduğunu, alacakların zamanaşımına uğradığını savunarak, davanın reddini talep etmiştir.
  C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
  Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak; davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. 
  D) Temyiz:
  Kararı, taraf vekilleri süresinde temyiz etmiştir. 
  E) Gerekçe:
  1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillere kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, tarafların aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

  2-Somut uyuşmazlıkta; Mahkemenin de kabulünde olduğu üzere davacı davalı işyerinde 10 gün çalışma 4 gün dinlenme sisteminde çalışmaktadır. 14 günlük periyotta, 4 gün dinlenildiği gözetilerek mahkemece denkleştirme yöntemiyle hafta tatillerinin tamamının kullandırıldığı kabul edilerek hafta tatili alacağı reddedilmiş isede, 4857 sayılı İş Kanunu’nda fazla çalışmalar için öngörülen denkleştirme usulünün hafta tatili çalışmaları için öngörülmemesi nedeniyle bu kabul yerinde değildir. 
  4857 sayılı İş Kanunu’nun 46. maddesine göre hafta tatili “7 günlük bir zaman dilimi içerisinde kesintisiz en az 24 saat dinlenmedir.” Somut olaya dönüldüğünde davacı davalı işyerinde 6 gün çalıştıktan sonra 7. gün dinlenmesi gerekirken çalışmakta ve bu çalışmadan sonra yeni haftada 3 gün daha çalıştıktan sonra 4 gün dinlenmektedir. Yani davacı işçi 14 günlük çalışma periyodunda bir defa hafta tatili kullanmaktadır. Buna göre davacının hafta tatillerinin yarısında çalıştığı, yarısını kullandığı kabul edilerek hafta tatili ücretinin hesaplanarak hüküm altına alınması gerekirken, hafta tatilleri için geçerli olmayan denkleştirme esası gerekçesiyle talebin reddi hatalıdır. 
  Dava belirsiz alacak davasının türlerinden kısmi eda külli tespit davası olduğundan, 2 numaralı bozma gerekçesine göre hafta tatili ücreti hesaplanırken, davalı ... vekilinin davaya karşı süresinde ileri sürdüğü zamanaşımı def’i gözetilerek hüküm kurulması gerektiği gözden kaçırılmamalıdır. 
  6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 155. maddesi hükmü, "Zamanaşımı müteselsil borçlulardan veya bölünemeyen borcun borçlularından birine karşı kesilince, diğerlerine karşı da kesilmiş olur." kuralını içermektedir. Bu maddeye göre, müteselsil borçlulardan birine karşı zamanaşımının kesilmesi diğer müteselsil borçlulara karşı da zamanaşımını keser. (818 sayılı BK. Mad.134) Yeni Borçlar Kanunu döneminde eksik teselsül-tam teselsül ayrımının kaldırılması karşısında, bu dönemde açılan davalar bakımından Dairemizin uygulaması, davalıların birisinin zamanaşımı def’inde bulunması halinde bunun ortak def’i kabul edilerek zamanaşımı def’inde bulunmayan davalılara da sirayet edeceği yönündedir. Bu nedenle Davalı ... vekilinin zamanaşımı def’i ortak defidir ve ileri sürülen bu zamanaşımı def’inden diğer davalı ... Temizlik İnş. Med. Oto. Gıd. Tek. Dek. Tur. Tah. Tic. ve San. Ltd. Şti.ninde yararlanması gerektiği unutulmamalıdır. 
  F)SONUÇ: 
  Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde davalılara iadesine, 30.05.2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ