• HAFTA TATİLİ İLE GENEL TATİLLİN ÇAKIŞTIĞI DURUMLARDA HAFTA TATİLİ HESABININ YAPILMASININ GEREKTİĞİ

  İlgili Kanun /Madde
  4857 S. İşK/46

  T.C.
  YARGITAY
  9. Hukuk Dairesi 

  Esas No. 2017/15912
  Karar No. 2020/5760
  Tarihi: 16/06/2020

  l HAFTA TATİLİ İLE GENEL TATİLLİN ÇAKIŞTIĞI DURUMLARDA HAFTA TATİLİ HESABININ YAPILMASININ GEREKTİĞİ

  ÖZETİ Hafta tatili ve genel tatil günlerinin çakıştığı günlerde hafta tatili hesabı yapılmalıdır. Bilirkişi raporu bu açıdan denetime elverişli değildir. Örneğin 19 Mayıs 2013 bayram tatili Pazar günü ile çakışmaktadır. Mahkemece bu konuda da denetime elverişli bilirkişi raporu alınarak sonuca gidilmelidir.

  DAVA: Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi taraflar vekilleri tarafından istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  A) Davacı İsteminin Özeti:
  Davacı vekili, müvekkilinin davalı şirkete ait 55 JH 327 ve 55 JK 210 plakalı araçlarda tır şoförü olarak 22/10/2012-08/09/2014 tarihleri arasında kesintisiz çalıştığını, iş akdinin davalı tarafından haklı gerekçe olmadan sonlandırıldığını, davalıya ait araçlarda uzun yol şoförü olan davacının 2014 yılında 1.500,00 TL net maaşla çalıştığını, ancak SGK’ya asgari ücretten prime esas kazanç bildirildiğini, günde 12-13 saat araç kullanmak zorunda kaldığını, araç başında beklediğini, davacının çalışmış olduğu süre zarfında yıllık ücretli izinlerinin kullandırılmadığını, hafta tatili ve milli bayramlarda çalıştığını, bu çalışmalarının karşılığı olan fazla çalışma, hafta tatili ve milli bayram ücretlerini talep etmesine rağmen ödenmediğini iddia ederek kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla çalışma, yıllık ücretli izin, hafta tatili, milli bayram ücreti alacaklarının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.
  B) Davalı Cevabının Özeti:
  Davalı vekili, davacıya işe gelmemesi nedeni ile ihtarname gönderildiğini, davacının bu ihtarnameye cevap vermediğini ve işe gelmemesi nedeni ile iş akdinin feshine davacının kendisinin sebebiyet verdiğini, davacının işe gelmediği süre içerisinde başka şirketlere ait kamyonları kullandığını, bu nedenle iş akdine sadakat göstermediğini, bu nedenle davacının kıdem ve ihbar tazminatı isteyemeyeceğini, davacının asgari ücret ile çalıştığını, davacının kamyon şoförü olarak sadece haftada 1 veya iki haftada 1 gün 2-4 saatlik mesafedeki komşu illere gittiğini bunun haricinde normal mesai saatleri içinde çalıştığını, davacının genel tatil günleri ve hafta tatillerinde de çalışmadığını savunarak davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
  C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti
  Mahkemece toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
  D) Temyiz:
  Kararı taraflar vekilleri temyiz etmiştir.
  E) Gerekçe:
  1- Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, tarafların aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2- Davacı, fazla mesai yaptığını iddia etmiş, dosyaya takograf kayıtları ile taşıma irsaliyeleri sunmuştur.
     Şoför olarak çalışan davacının çalışma saatleri takograflarda kayıtlıdır. Bu nedenle Mahkemece, davacının sunduğu takograf kayıtları bu konuda uzman bir bilirkişiye tevdi edilerek hangi tarihte kaç saat araç kullandığı, araç kullanımının kesintisiz 7 gün olup olmadığı kronolojik olarak saptanarak buna göre davacının fazla mesai yapıp yapmadığı, hafta tatili ve genel tatil günlerinde çalışıp çalışmadığı tespit edilerek sonuca gidilmesi gerekirken salt tanık beyanlarına ve bilirkişi yorumuna dayanarak karar verilmesi hatalıdır.
  3- Hafta tatili ve genel tatil günlerinin çakıştığı günlerde hafta tatili hesabı yapılmalıdır. Bilirkişi raporu bu açıdan denetime elverişli değildir. Örneğin 19 Mayıs 2013 bayram tatili Pazar günü ile çakışmaktadır. Mahkemece bu konuda da denetime elverişli bilirkişi raporu alınarak sonuca gidilmelidir.
  F) Sonuç:
  Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebeplerden dolayı BOZULMASINA peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgililere iadesine,16/06/2020 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.


   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ