• GREV UYGULAMA KARARININ GREV OYLAMASINI BEKLEMEK ZORUNDA OLMADIĞI

   
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
   2015/3584
  2014/7508
  19.02.2015
  İlgili Kanun / Madde
  6356 S. STSK. /50,60

   
     
  • GREV UYGULAMA KARARININ GREV OYLAMASINI BEKLEMEK ZORUNDA OLMADIĞI
    ÖZETİ  6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 60/1 maddesine göre “Grev kararı, 50 nci maddenin beşinci fıkrasında belirtilen uyuşmazlık tutanağının tebliği tarihinden itibaren altmış gün içinde alınabilir ve bu süre içerisinde altı iş günü önceden karşı tarafa bildirilecek tarihte uygulamaya konulabilir. Bu süre içerisinde, grev kararının alınmaması veya uygulanacağı tarihin karşı tarafa bildirilmemesi hâlinde toplu iş sözleşmesi yapma yetkisi düşer”.
                     2822 sayılı kanunda süre grev veya lokavt kararının tebliğinden sonra işlerken, yeni bu düzenlemede artık uyuşmazlık tutanağının tebliğinden itibaren başlayacaktır. Grev kararı alınmıştır. Grev kararı almak ve uygulamak işçi kuruluşuna sağlanmışken, grevin uygulanmasını işyerinde çalışanların grev oylaması yolu ile önlemeleri olanağı da getirilmiştir. Ancak grev oylaması grevin zorunlu şartlarından değildir. Grev oylamasına başvuru zorunlu olmadığı gibi uygulamaya koyma sırasında grev oylamasını beklemeye, grev oylaması talep edilmesini beklemek de zorunlu değildir
  .
   
       
               

  DAVA : Davacı, 6356 sayılı  Yasa'nın 61. maddesi uyarınca grev oylamasına ilişkin sürecin tespitine   karar verilmesini istemiştir.
              Yerel mahkemece, davanın konusu kalmadığından esas hakkında karar verilmesine yer olmadığına  karar verilmiştir. 
              Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi P.Armağan tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:          
  Davacı sendika vekili, davalılardan işverene ait işyerinde toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine grev kararı alındığını, grev oylaması yapılacağını, grev oylamasına ilişkin süreç kesinleşmeden grevin uygulamaya konulamayacağını, greve evet çıkması halinde grev sürecinin başlayacağını, greve hayır çıkması halinde uyuşmazlığın Yüksek Hakem Kurulu’na gönderilmesi gerektiğini, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesinin 50. Maddesinde belirtilen 60 günlük sürenin grev oylamasına ilişkin sürecin kesinleşmesine kadar duracağını, bunun tespitine karar verilmesini talep etmiştir.
                  Mahkemece yapılan yargılama sonunda, davacı sendikanın grev oylamasını reddeden kurumun iptali içinde dava açtığı, bu isteminin reddedildiği, dava konusu işyerinde grev uygulaması yapılmadığı gibi mahkeme kararı ile yapılmayacağının sabit olduğu, davanın konusuz kaldığı gerekçesi ile esas hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiştir.
  6100 sayılı HMK.’un 106. maddesi uyarınca:
                  (1) Tespit davası yoluyla, mahkemeden, bir hakkın veya hukuki ilişkinin varlığının ya da yokluğunun yahut bir belgenin sahte olup olmadığının belirlenmesi talep edilir.
                  (2) Tespit davası açanın, kanunlarda belirtilen istisnai durumlar dışında, bu davayı açmakta hukuken korunmaya değer güncel bir yararı bulunmalıdır.
   (3) Maddi vakıalar, tek başlarına tespit davasının konusunu oluşturamaz.
                  Hukuki yarar aynı yasanın 114. Maddesi uyarınca dava şartıdır. Dava şartı yokluğu ise davanın 115/2 maddesi uyarınca davanın usulden reddini gerektirir.
                  Diğer taraftan 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 60/1 maddesine göre “Grev kararı, 50 nci maddenin beşinci fıkrasında belirtilen uyuşmazlık tutanağının tebliği tarihinden itibaren altmış gün içinde alınabilir ve bu süre içerisinde altı iş günü önceden karşı tarafa bildirilecek tarihte uygulamaya konulabilir. Bu süre içerisinde, grev kararının alınmaması veya uygulanacağı tarihin karşı tarafa bildirilmemesi hâlinde toplu iş sözleşmesi yapma yetkisi düşer”.
                     2822 sayılı kanunda süre grev veya lokavt kararının tebliğinden sonra işlerken, yeni bu düzenlemede artık uyuşmazlık tutanağının tebliğinden itibaren başlayacaktır. Grev kararı alınmıştır. Grev kararı almak ve uygulamak işçi kuruluşuna sağlanmışken, grevin uygulanmasını işyerinde çalışanların grev oylaması yolu ile önlemeleri olanağı da getirilmiştir. Ancak grev oylaması grevin zorunlu şartlarından değildir. Grev oylamasına başvuru zorunlu olmadığı gibi uygulamaya koyma sırasında grev oylamasını beklemeye, grev oylaması talep edilmesini beklemek de zorunlu değildir.
                  Davacı sendikanın istemi, Yasada açıkça düzenlenen 60 günlük sürenin başlangıcının tespiti istemidir. Grev oylamasının grevin zorunlu şartı olmaması karşısında ve Yasanın açık düzenlemesi dikkate alındığında, davacı sendikanın bu tespit isteminde hukuki yararı bulunmamaktadır. Davanın bu gerekçe ve dava şartı yokluğu nedeni ile usulden reddi gerekir. Ancak bu husus yeniden yargılamayı gerektirmediğinden kararın HMK.’un 370 ve geçici 3/1 maddesi yollaması ile HUMK’nun 436/2. maddesi uyarınca düzeltilerek onanmasına karar verilmiştir.
                   SONUÇ :  Hüküm fıkrasının birinci bendinde yer alan “Davanın konusu kalmadığından ESAS HAKKINDA KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA”   cümlesinin karardan çıkarılmasına, yerine “ Davanın dava şartı yokluğu nedeni ile usulden REDDİNE” cümlesinin yazılmasına ve hükmün bu şekilde DÜZELTİLEREK ONANMASINA, aşağıda yazılı temyiz giderinin temyiz edene yükletilmesine, 19.02.2015 gününde oybirliği ile karar verildi.


   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ