• GÖREVSİZLİK YETKİSİZLİK VEYA GÖNDERME KARARINDAN SONRA YARGILAMA GİDERLERİNE GÖNDERİLEN MAHKEMENİN HÜKMEDECEĞİ

   
  YARGITAY
  22. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2013/14750
  2013/13376
  03.06 .2013
  İlgili Kanun / Madde
  6100. HMK/ 323
     
  • GÖREVSİZLİK YETKİSİZLİK VEYA GÖNDERME KARARINDAN SONRA YARGILAMA GİDERLERİNE GÖNDERİLEN MAHKEMENİN HÜKMEDECEĞİ
  • GÖREVSİZLİK NEDENİYLE VERİLEN RED KARARINDA VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLEMEYECEĞİ
  •  
   
  ÖZETİ 6100 sayılı Kanun'un "Esastan Sonuçlanmayan Davada Yargılama Gideri" başlığı altındaki 331. maddesinin 2. fıkrasındaki "görevsizlik, yetkisizlik veya gönderme kararlarından sonra davaya bir başka mahkemede devam edilmesi halinde, yargılama giderlerine o mahkeme hükmeder. Görevsizlik, yetkisizlik veya gönderme kararından sonra davaya bir başka mahkemede devam edilmemiş ise talep üzerine davanın açıldığı mahkeme dosya üzerinden bu durumu tespit ile davacıyı yargılama giderlerini ödemeye mahkûm eder".
              Yukarıda açıklanan sebeplerle, 6100 sayılı Kanun'un 323/1-ğ maddesi gereğince yargılama giderlerinden sayılan vekâlet ücretine de görevsizlik sebebi ile verilen red kararında ayrıca hükmolunamaz.
  Mahkemece bu husus dikkate alınmaksızın yargılama giderlerine bu bağlamda davacı aleyhine yargılama gideri yükletilmesi ve davalı yararına da vekalet ücretine takdir edilmesi doğru değildir.
   
   
               

                         
  DAVA             :Davacı, kıdem, ihbar tazminatı, fazla mesai ücreti ile ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
                           Mahkeme, davayı görev yönünden reddetmiştir.
                           Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi H. Özlü tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
              Davacı vekili, bir kısım işçilik alacaklarının davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiştir.
              Davalı vekili, davanın reddine karar verilmesini istemiştir.
              Mahkemece, dava dilekçesinin görev yönünden reddine karar verilmiştir.
              Karar, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
              Toplanan delillere, kararın dayandığı gerektirici nedenlere göre mahkemece görevsizlik kararı verilmesi yerindedir.
              6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun geçici 1. maddesinin 1. bendine göre bu Kanun'un yargı yolu ve göreve ilişkin hükümleri kanunun yürürlüğe girmesinden önceki tarihte açılmış davalara uygulanmaz hükmü bulunmaktadır. Davacı vekilinin göreve ilişkin sair temyiz itirazları bu sebeple yerinde görülmemiştir.
              Ancak, 6100 sayılı Kanun'un "Esastan Sonuçlanmayan Davada Yargılama Gideri" başlığı altındaki 331. maddesinin 2. fıkrasındaki "görevsizlik, yetkisizlik veya gönderme kararlarından sonra davaya bir başka mahkemede devam edilmesi halinde, yargılama giderlerine o mahkeme hükmeder. Görevsizlik, yetkisizlik veya gönderme kararından sonra davaya bir başka mahkemede devam edilmemiş ise talep üzerine davanın açıldığı mahkeme dosya üzerinden bu durumu tespit ile davacıyı yargılama giderlerini ödemeye mahkûm eder".
              Yukarıda açıklanan sebeplerle, 6100 sayılı Kanun'un 323/1-ğ maddesi gereğince yargılama giderlerinden sayılan vekâlet ücretine de görevsizlik sebebi ile verilen red kararında ayrıca hükmolunamaz.
  Mahkemece bu husus dikkate alınmaksızın yargılama giderlerine bu bağlamda davacı aleyhine yargılama gideri yükletilmesi ve davalı yararına da vekalet ücretine takdir edilmesi doğru değildir. Ancak, bu yanılgının giderilmesi yeniden yargılamayı gerektirmediğinden hüküm 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun geçici 3. maddesi uyarınca uygulanmasına devam olunan mülga 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 438/7. maddesi uyarınca aşağıda belirtilen şekilde düzeltilerek onanması uygun bulunmuştur.
                                    
              SONUÇ: Temyiz olunan kararda hüküm kısmında geçen vekalet ücretine ve yargılama giderine ilişkin 1. 2. ve 3. bentlerin hüküm fıkrasından çıkarılmasına; yerine, "tarafların 8 gün içinde Yargıtay'a kararı temyiz etme hakkı bulunduğuna dair ..."  ibaresinden önce gelmek üzere, "Taraflardan birinin 6100 sayılı Kanun'un 20. maddesi uyarınca iki hafta içerisinde kararı veren mahkemeye başvurarak talepte bulunması halinde dosyanın görevli  mahkemesine gönderilmesine,
              Yargılama giderlerinin 6100 sayılı Kanun'un 331. maddesinin 2. fıkrasının 1. cümlesi   uyarınca görevli ve yetkili mahkemece değerlendirilmesine, ancak taraflardan birinin gönderme talebinde bulunmaması halinde talep edildiğinde dosyanın gönderilmesine karar veren mahkemece yargılama gideri konusunda karar verilmesine," bentleri eklenerek yazılarak eklenmesine ve hükmün bu şekilde DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 03.06.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ