• GÖREVLİ YARGI YOLU

  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2004/9899
  2004/9416
  26.04.2004
  İlgili Kanun / Madde
  2247 S.UYMK/30
   
   
  • GÖREVLİ YARGI YOLU
  • ÖZELLEŞTİRME KAPSAMINDAKİ İŞYERLERİNDE ÇALIŞAN KAPSAM DIŞI PERSONEL
  • İDARİ YARGININ GÖREVLİ OLMASI
    ÖZETİ: Uyuşmazlık Mahkemesinin 22.1.1996 tarih 1-1 sayılı ilke kararına göre, özelleştirme kapsamına alman kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının özel hukuk tüzel kişiliğine geçiş dönemlerinde kamu kurumu olan vasıflarını tamamen yitirmemiş oldukları, bu kurumlarda çalışan sözleşmeli ve kapsam dışı personelin kamu personeli sayıldıkları, idare ile olan ilişkileri nedeniyle açılan davalardan, işlemin yasaya ve hukuka uygun olup olmadığının incelenmesinin İdari Yargı yerinin "görevine girdiği kabul edilmektedir
               

  DAVA:    Davacı, fazla mesai ücretinin ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
       Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına alınmıştır.
       Hüküm süresi içinde taraflar avukatlarınca temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü :
       Dava fazla mesai istemine ilişkindir.
  Davacı işçinin davalı Botaş Genel Müdürlüğüne bağlı Dörtyol İşletme Müdürlüğünde kapsam dışı personel olarak çalıştığı anlaşılmaktadır.
  Uyuşmazlık Mahkemesinin 22.1.1996 tarih 1-1 sayılı ilke kararına göre, özelleştirme kapsamına alman kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının özel hukuk tüzel kişiliğine geçiş dönemlerinde kamu kurumu olan vasıflarını tamamen yitirmemiş oldukları, bu kurumlarda çalışan sözleşmeli ve kapsam dışı personelin kamu personeli sayıldıkları, idare ile olan ilişkileri nedeniyle açılan davalardan, işlemin yasaya ve hukuka uygun olup olmadığının incelenmesinin İdari Yargı yerinin "görevine girdiği kabul edilmektedir.
       2247 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluşu Hakkında Kanunun 302ncu maddesine göre, sözü edilen Mahkemenin kararları tüm yargı organlarını bağlar.
  Her ne kadar yerel mahkemece verilen karar görev dışı bir nedenle bozulmuş ise de, yargı yolu açısından verilecek görevsizlik kararı yargılamanın her aşamasında mümkündür.
  Davacının kapsam dışı personel olduğu konusunda bir uyuşmazlık bulunmamaktadır. Dava İdari Yargı yerinde görülmelidir.
  Dava dilekçesinin yargı yolu açısından reddi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi bozmayı gerektirmiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alman temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 26.4.2004 gününde oybirliği ile karar verildi.

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ