• GÖREVLİ MAHKEME


  İlgili Kanun / Madde
  5521S.İMK/1

  T.C
  YARGITAY
  21. HUKUK DAİRESİ 

  Esas No. 2008/7282
  Karar No. 2008/6251
  Tarihi: 22.04.2008                     

  l  GÖREVLİ MAHKEME
  l İŞÇİ İŞVEREN İLİŞKİSİNDEN DOĞAN UYUŞMAZLIKTA İŞ MAHKEMESİNİN GÖREVLİ OLMASI

  ÖZETİ: Davacıların miras bırakanı ile davalı işveren arasında hizmet ilişkisi bulunmaktadır. Başka bir anlatımla davalı, ölen işçinin işverenidir. Hal böyle olunca, uyuşmazlığın iş akdinden veya İş Kanunundan doğduğu ve davada, yukarıda sözü geçen Yasanın 1. maddenin öngördüğü koşulların oluştuğu açık-seçiktir. Davaya bakma görevi İş Mahkemesine ait olduğundan verilen görevsizlik kararı usul ve yasaya aykırıdır.

  DAVA: Davacı, murisinin iş kazası sonucu ölümünden doğan maddi ve manevi tazminatın ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, isteğin görev yönünden reddine karar vermiştir.
  Hükmün davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hâkimi Havva Aydınlı tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi
  Davacıların miras bırakanı Hasan Özşahin davalı bankanın İnegöl Şubesinde güvenlik görevlisi olarak çalışmakta iken 29.12.2003 tarihinde İnegöl şubesinden Bursa merkez şubesine para ve kıymetli evrak transferi ile görevlendirilmiş ve yol güzergâhında uğradığı gasp sonucu öldürülmüştür.
  Davanın yasal dayanağı, 5521 sayılı Yasanın 1. maddesidir. Anılan maddede; işçiyle işveren veya işveren vekili arasında iş akünden veya iş Kanununa dayanan her türlü hak iddialarından doğan hukuk uyuşmazlıkları’nın İş Mahkemelerinde çözümleneceği hükmü öngörülmüştür. Maddede belirtildiği üzere, İş Mahkemesinin görevli olması için şu iki unsurun birlikte gerçekleşmesi koşuldur.
  a)Uyuşmazlığın tarafları işçi ve işveren (ya da işveren vekili)
  olmalıdır.
   b)Uyuşmazlık iş sözleşmesinden veya İş Kanunundan kaynaklanmalıdır.
  Somut olayda, davacıların miras bırakanı ile davalı işveren arasında hizmet ilişkisi bulunmaktadır. Başka bir anlatımla davalı, ölen işçinin işverenidir. Hal böyle olunca, uyuşmazlığın iş akdinden veya İş Kanunundan doğduğu ve davada, yukarıda sözü geçen Yasanın 1. maddenin öngördüğü koşulların oluştuğu açık-seçiktir. Davaya bakma görevi İş Mahkemesine ait olduğundan verilen görevsizlik kararı usul ve yasaya aykırıdır.
  Mahkemece yapılacak iş; Dava nitelikçe Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından karşılanmayan zararın giderilmesine ilişkin olduğundan olayın iş kazası sayılması ve hak sahiplerine gelir bağlanması konusunda SSK karşı dava açılması için önel verilerek taraf delilleri toplanmalı ve oluşacak sonucuna göre karar verilmelidir.
  Mahkemece bu maddi ve hukuki olgular gözetilmeksizin yazılı şekilde karar verilmesi bozmayı gerektirir.
  O halde davacıların bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.
  SONUÇ: Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde davacıya iadesine, 22.04.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ