• GÖREVLİ MAHKEME

  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2004/21875
  2004/9409
  26.04.2004
  İlgili Kanun / Madde
  1086 S.HUMK/7
   
   
  • GÖREVLİ MAHKEME
  • ÖZEL HUKUK TÜZEL KİŞİSİ
    ÖZETİ: Davalı Üniversite, Özel Hukuk tüzel kişisidir. Davacı hizmet aküyle çalışmıştır. Davanın istek konusunda esasa girip neticelendirilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi bozmayı gerektirmiştir
               

  DAVA                         :Davacı, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının iptaline ve
  kıdem ve ihbar tazminatının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde taraflar avukatlarınca temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  1.Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının temyiz itirazları yerinde değildir.
  2.Davacı temyizine gelince;
  Mahkemece, davacının talep etmiş olduğu kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının iptali, görevsizlik nedeniyle red edilmiştir.
  Bir davanın idari yargı yerinde görülmesi için uyuşmazlık idari işlem ve eylemden kaynaklanmalıdır. İdare aleyhine dava açılmalıdır.
  Davalı Üniversite, Özel Hukuk tüzel kişisidir. Davacı hizmet aküyle çalışmıştır. Davanın istek konusunda esasa girip neticelendirilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi bozmayı gerektirmiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 26.4.2004 gününde oybirliği ile karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ