• GÖREVİNİ SAVSAKLAMA GEREKÇESİ İLE FESİH

  YARGITAY
  22. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2011/10
  2011/22
  18.07.2011
  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/18-21,25
     
  • GÖREVİNİ SAVSAKLAMA GEREKÇESİ İLE FESİH
  • BİLİRKİŞİ RAPORUNUN YETERSİZ OLMASI
    ÖZETİ görevini yapmaması nedeniyle bankanın zarara uğramasına sebebiyet verdiği ve bu nedenle 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 25/ II-ı fıkrası hükmü uyarınca feshedildiği tartışmasızdır. Taraflar arasında uyuşmazlık konusu olan husus davacının mahiyetinde çalışan işçinin işlemlerini denetleme görevini ihmal edip etmediği ve ihmal etmiş ise bundan dolayı meydana gelen banka zararı sebebiyle iş sözleşmesinin feshinin haklı veya geçerli nedene dayanıp dayanmadığı noktasında toplanmaktadır.
  Mahkemece 07.09.2009 günlü bilirkişi raporuna itibarla yazılı şekilde hüküm oluşturulmuşsa da bilirkişi raporu hüküm kurmaya elverişli içerikte bulunmamıştır. Bu sebeple somut olayda doğru sonuca varılması için öncelikle davacının görev tanımı, işyeri personel yönetmeliği getirtilerek banka işlerinde uzman kişiler arasından oluşturulacak üç kişilik bilirkişi heyetinden davacının banka zararının oluşmasında ihmal veya kusurunun bulunup bulunmadığının saptanması için rapor alınmalı, bu suretle toplanan deliller hep birlikte değerlendirmeye tabi tutularak oluşacak sonuç uyarınca teshin haklı veya geçerli nedene dayanıp dayanmadığı yönünde bir karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
   
               

  DAVA                   : Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir.
                               Yerel mahkeme, isteği hüküm altına almıştır.
                               Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hâkimi K.Keleş tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Davacı vekili, davalı bankaya ait işyerinde 01.03.1988 tarihinden itibaren çalışmaya başladığını, davacının iş sözleşmesinin 20.05.2008 tarihinde geçerli ve haklı bir sebep olmaksızın şube müdürü iken feshedildiğini belirterek feshin geçersizliğine, işe iadeye ve yasal haklarına karar verilmesini istemiştir.
  Davalı banka vekili, banka teftiş kurulu Başkanlığı tarafından yapılan incelemede davacının denetim ve kontrol görevini yerine getirmemesi nedeniyle bankanın zarara uğramasına neden olduğunun tespit edildiği ve davalı bankanın disiplin kumlu kararı doğrultusunda 20.05.2008 tarihinde ihbarname ile iş sözleşmesinin feshedildiği davacının tüm yasal hakları ödenerek iş sözleşmesinin feshedildiğini savunarak davanın reddini talep etmiştir.
  Mahkemece, "birim müdürü olarak çalışan davacının yapılan tüm işlemleri birebir denetleme yükümlülüğü bulunmadığı fiilen bu tür bir denetimin yapılmasının da mümkün olmadığı, davacının alt kadrosunda yönetmen olarak çalışan Tuncay Gökçe'nin 2003 ve 2008 yılları arasında gerçekleştirdiği usulsüz işlemlerin genel kontroller sırasında ortaya çıkmasının mümkün olamayabileceği gerekçesiyle işe iadeye karar verilmiştir.
  Hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
  Davacının iş sözleşmesi davalı banka tarafından davacını görevini savsaması ve denetim görevini yapmaması nedeniyle bankanın zarara uğramasına sebebiyet verdiği ve bu nedenle 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 25/ II-ı fıkrası hükmü uyarınca feshedildiği tartışmasızdır. Taraflar arasında uyuşmazlık konusu olan husus davacının mahiyetinde çalışan işçinin işlemlerini denetleme görevini ihmal edip etmediği ve ihmal etmiş ise bundan dolayı meydana gelen banka zararı sebebiyle iş sözleşmesinin feshinin haklı veya geçerli nedene dayanıp dayanmadığı noktasında toplanmaktadır.
  Mahkemece 07.09.2009 günlü bilirkişi raporuna itibarla yazılı şekilde hüküm oluşturulmuşsa da bilirkişi raporu hüküm kurmaya elverişli içerikte bulunmamıştır. Bu sebeple somut olayda doğru sonuca varılması için öncelikle davacının görev tanımı, işyeri personel yönetmeliği getirtilerek banka işlerinde uzman kişiler arasından oluşturulacak üç kişilik bilirkişi heyetinden davacının banka zararının oluşmasında ihmal veya kusurunun bulunup bulunmadığının saptanması için rapor alınmalı, bu suretle toplanan deliller hep birlikte değerlendirmeye tabi tutularak oluşacak sonuç uyarınca teshin haklı veya geçerli nedene dayanıp dayanmadığı yönünde bir karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 18/07/2011 gününde oybirliği ile karar verildi.

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ