• GERÇEK ÜCRETİN ARAŞTIRILMASININ GEREKMESİ

  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/32

  T.C
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ  

  Esas No. 2008/36634
  Karar No. 2008/34971
  Tarihi: 23.12.2008                                

  l GERÇEK ÜCRETİN ARAŞTIRILMASININ GEREKMESİ

  ÖZETİ: Davacının aylık ücretinin miktarı konusunda taraflar arasında uyuşmazlık söz konusudur. Dava dilekçesinde aylık ücretin miktarı açıklanmamış, mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunda ihbar kıdem tazminatı ile izin ücreti bakımından tanık beyanlarında yer alan ücrete değer verilmiş, ancak diğer işçilik alacakları bakımından asgari ücret hükme esas alınmıştır. Davalı vekili bilirkişi raporuna itirazında meslek odasından ücret araştırması yapılması gerektiğini belirtmiş, mahkemece ücret konusunda bu yönde bir araştırmaya gidilmemiştir. Ücret konusunda taraflar arasındaki çekişme giderilmiş değildir. İlgili meslek kuruluşundan davacı işçinin kıdemi fiilen yaptığı işi ve meslek unvanı belirtilerek alabileceği ücret miktarının sorulmalı ve gelen cevaba göre dosya içindeki bilgi ve belgeler yeniden bir değerlendirmeye tabi tutularak gerekirse ek rapor da alınmak ve davalı yararına usuli kazanılmış ilkesi gözetilmek suretiyle karar verilmelidir.


  DAVA: Davacı, kıdem, ihbar, izin, fazla çalışma ücreti, hafta tatili ücreti, bayram ve genel tatil ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hâkimi Ş.Çil tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  1- Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2- Dava konusunun ıslah yoluyla arttırılmasının ardından davalı vekili usulüne uygun olarak zamanaşımı defini ileri sürmüştür. Mahkemece ıslaha konu olan alacaklar bakımından zamanaşımı defi değerlendirilmeksizin karar verilmesi hatalı olmuştur. Gerekirse bilirkişiden bu konuda ek rapor alınmalı ve sonucuna göre karar verilmelidir.
  3- Davacının aylık ücretinin miktarı konusunda taraflar arasında uyuşmazlık söz konusudur. Dava dilekçesinde aylık ücretin miktarı açıklanmamış, mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunda ihbar kıdem tazminatı ile izin ücreti bakımından tanık beyanlarında yer alan ücrete değer verilmiş, ancak diğer işçilik alacakları bakımından asgari ücret hükme esas alınmıştır. Davalı vekili bilirkişi raporuna itirazında meslek odasından ücret araştırması yapılması gerektiğini belirtmiş, mahkemece ücret konusunda bu yönde bir araştırmaya gidilmemiştir. Ücret konusunda taraflar arasındaki çekişme giderilmiş değildir. İlgili meslek kuruluşundan davacı işçinin kıdemi fiilen yaptığı işi ve meslek unvanı belirtilerek alabileceği ücret miktarının sorulmalı ve gelen cevaba göre dosya içindeki bilgi ve belgeler yeniden bir değerlendirmeye tabi tutularak gerekirse ek rapor da alınmak ve davalı yararına usuli kazanılmış ilkesi gözetilmek suretiyle karar verilmelidir.
  4-Davalı işverenin Devlet Su İşlerinden ihale ile alınan sulama ve isale kanalı yapımı işinde çalıştığı dosya içindeki bilgi ve belgelerden anlaşılmaktadır. Davalı işveren, işin mevsim koşullarına göre yürütüldüğünü ileri sürmüş ve ihale makamından ilgili şantiyenin her yıl Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos ayları arasında çalıştığı yönünden bir yazıyı dosyaya sunmuştur. Mahkemece bu konu üzerinde de yeterli araştırma yapılmaksızın davacı işçinin işyerinde çalıştığı tüm süre için fazla çalışma, hafta tatili, bayram ve genel tatil ücretleri bakımından isteklerin kabulüne karar verilmiştir. İşyerinde mevsime göre günlük ve haftalık çalışma süresinin değişip değişmediği belirlenmeli, gerekirse tanıklar bu yönde yeniden dinlenmek suretiyle bir karar verilmelidir. Bu konuda da eksik incelemeyle karar verilmesi hatalı olmuştur.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 23.12.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ