• GENEL VE HUKUKİ BİLGİ İLE ÇÖZÜMLENECEK KONU DA BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ YAPILAMAMASI

  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/18-21

  T.C
  YARGITAY
  9.HUKUK DAİRESİ

  Esas No:  2006/35819
  Karar No: 2007/6314
  Tarihi:      12.03.2007

  l GENEL VE HUKUKİ BİLGİ İLE ÇÖZÜMLENECEK KONU DA BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ YAPILAMAMASI
  l GEÇERSİZ FESİH

  ÖZETİ: Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 275. maddesinde belirtildiği gibi, mahkeme çözümü özel veya teknik bir bilgiyi gerektiren hallerde bilirkişinin görüşüne başvurabilir. Hakimlik mesleğinin gerektirdiği genel ve hukuki bilgi ile çözümlenmesi mümkün olan konularda bilirkişi dinlenemez. Somut uyuşmazlıkta 4857 sayılı İş Kanunu'nun 20/2 maddesi uyarınca geçerli nedenle feshi kanıtlama yükümlülüğü davalı işverene ait olduğundan ve davalı işveren dosya içeriğine göre bu konuda somut kanıt sunamadığından, iş sözleş-mesinin işletmeden kaynaklanan geçerli nedenle feshi, ayrıca davacının iş güvencesi kapsamında kalıp kalmadığı konularında mahkemece dosya üzerinde bilirkişi raporu alınması ve mahkeme hakiminin genel hukuk bilgisi ile çözümlenmesi mümkün olan bu konuda bilirkişi dinlemesi yönüne gitmesi anılan usul kuralına aykırı…

  DAVA: Davacı, iş sözleşmesinin geçerli neden olmadan feshedildiğini belirterek feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir.
  Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiştir. Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle ve özellikle Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 275. maddesinde belirtildiği gibi, mahkeme çözümü özel veya teknik bir bilgiyi gerektiren hallerde bilirkişinin görüşüne başvurabilir. Hakimlik mesleğinin gerektirdiği genel ve hukuki bilgi ile çözümlenmesi mümkün olan konularda bilirkişi dinlenemez. Somut uyuşmazlıkta 4857 sayılı İş Kanunu'nun 20/2 maddesi uyarınca geçerli nedenle feshi kanıtlama yükümlülüğü davalı işverene ait olduğundan ve davalı işveren dosya içeriğine göre bu konuda somut kanıt sunamadığından, iş sözleşmesinin işletmeden kaynaklanan geçerli nedenle feshi, ayrıca davacının iş güvencesi kapsamında kalıp kalmadığı konularında mahkemece dosya üzerinde bilirkişi raporu alınması ve mahkeme hakiminin genel hukuk bilgisi ile çözümlenmesi mümkün olan bu konuda bilirkişi dinlemesi yönüne gitmesi anılan usul kuralına aykırı ise de, sonuç itibari ile feshin geçersizliğine karar verilmesi isabetli olduğundan, bozma nedeni yapılmamış ve kararın anılan gerekçe ile ONANMASINA, aşağıda yazılı temyiz giderinin temyiz edene yükletilmesine,  12.3.2007 gününde oybirliği ile karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ