• GENEL TATİL ÜCRETLERİN AYLIK ÜCRETİN İÇERİSİNDE OLDUĞUNUN KARARLAŞTIRILABİLECEĞİ

   
  YARGITAY
  7. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2013/16923
  2014/169
  14.01.2014
  İlgili Kanun / Madde
  4857 S. İşK. /32,47
     
  • GENEL TATİL ÜCRETLERİN AYLIK ÜCRETİN İÇERİSİNDE OLDUĞUNUN KARARLAŞTIRILABİLECEĞİ
   
  ÖZETİ  iş sözleşmesinin ücreti düzenleyen 21.maddesinde, "İşveren yukarıda tanımlanan işine karşılık işçiye günlük...... TL çıplak ücret (Bu ücretin içine dini bayramlar ve Yılbaşı tatili dışında kalan 23 Nisan, 19 Mayıs, 29 Ekim Genel Tatil çalışmaları dahildir)...." şeklinde düzenleme olduğu görülmüştür.
              O halde taraflar arasında bağıtlanan sözleşmenin bu hükmü dikkate alınmaksızın genel tatil alacağının hüküm altına alındığı anlaşılmıştır.
              Mahkemece söz konusu sözleşme hükmü gözetilerek davacının aylık ücreti içerisinde 23 Nisan, 19 Mayıs ve 29 Ekim genel tatil günleri çalışma karşılığı ücretinin de dahil olduğu kabul edilerek bu günler dışında varsa genel tatil çalışmasının belirlenip sonuca gidilmesi gerekir.
   
               


              Taraflar arasındaki dava sonucunda verilen hüküm, taraflarca süresi içinde temyiz edilmiş, Yargıtayca duruşmalı olarak incelenmesi davalılar vekili tarafından istenilmekle, duruşma için tebliğ edilen 14.01.2014 günü belirlenen saatte temyiz eden davalı Gülsan İnş.San.Tur.A.Ş. ile Değirmenüstü Enerji Ür.Tic.San.A.Ş. vekili Av.Özlem Kösel ve davacı Sezgin Cebir mirasçıları Yağız, Gülhan ve Samer Emirhan Cebir vekili Av.Yalçın Tokuç geldiler, gelenlerin huzuru ile duruşmaya başlandı. Duruşmada hazır bulunan tarafların sözlü açıklamaları dinlendi. Duruşmanın bittiği bildirildi. Dosyadaki belgeler incelendi, gereği görüşüldü:
              1-Dosyadaki yazılara, hükmün Dairemizce de benimsenmiş bulunan yasal ve hukuksal gerekçeleriyle dayandığı maddi delillere ve özellikle de bu delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre davacı Sezgin Cebir mirasçıları Yağız, Gülhan ve Samer Emirhan Cebir'in tüm, davalılar vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan tüm temyiz itirazlarının reddine.
              2-Davacının genel tatil alacağı bulunup bulunmadığı taraflar arasında uyuşmazlık konusudur.
              Davacı genel tatillerde çalıştığını ancak ücretinin ödenmediğini iddia ederken davalı ise davacı iddiasının doğru olmadığını genel tatil ücretlerini aldığını savunmuştur.
              Hükme esas alınan bilirkişi raporunda davacının genel tatillerde çalıştığı ancak çalışma karşılığı ücretinin ödenmediği belirtilerek hesaplama yapılmış, mahkeme, davacının genel tatillerde çalıştığı kabul edilerek genel tatil alacağı hüküm altına alınmıştır.
              Ancak davacı ile davalılardan Değirmenüstü Enerji Ür.Tic.San.A.Ş. arasında bağıtlanan işe başlama tarihi 01.05.2008 olarak belirlenmiş olan iş sözleşmesinin ücreti düzenleyen 21.maddesinde, "İşveren yukarıda tanımlanan işine karşılık işçiye günlük...... TL çıplak ücret (Bu ücretin içine dini bayramlar ve Yılbaşı tatili dışında kalan 23 Nisan, 19 Mayıs, 29 Ekim Genel Tatil çalışmaları dahildir)...." şeklinde düzenleme olduğu görülmüştür.
              O halde taraflar arasında bağıtlanan sözleşmenin bu hükmü dikkate alınmaksızın genel tatil alacağının hüküm altına alındığı anlaşılmıştır.
              Mahkemece söz konusu sözleşme hükmü gözetilerek davacının aylık ücreti içerisinde 23 Nisan, 19 Mayıs ve 29 Ekim genel tatil günleri çalışma karşılığı ücretinin de dahil olduğu kabul edilerek bu günler dışında varsa genel tatil çalışmasının belirlenip sonuca gidilmesi gerekir.
              Mahkemece eksik incelemeye dayalı olarak genel tatil alacağının kabulüne karar verilmesi hatalıdır.
              SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı nedenle BOZULMASINA, Yargıtay duruşmasında kendisini vekille temsil ettiren davalı taraf yararına takdir olunan 1.100,00 TL avukatlık ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine, peşin alınan temyiz harcının istek halinde davalılara iadesine, aşağıda yazılı temyiz harcının davacıya yükletilmesine, 14.01.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ