• GENEL TATİL ÜCRETİNİN HESABI

  İlgili Kanun / Madde
  4857S.İşK/47

  T.C
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ  

  Esas No. 2007/36308
  Karar No. 2009/761
  Tarihi: 02.02.2009
   
  l GENEL TATİL ÜCRETİNİN HESABI

  ÖZETİ: Dairemizin bu konudaki yerleşmiş uygulamasına göre; genel tatil ücreti ödenen günler hesaplamaya dahil edilmeden sadece ücreti ödenmeyen ulusal bayram ve genel tatil günleri için hesaplama yapılmalıdır.    

  DAVA: Davacı, fazla mesai, bayram ve hafta tatili giderlerinin ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
  Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hâkimi Y.Tekbaş tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  1- Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2- Davacıya ödenen genel tatil alacağı toplam alacak miktarından düşülerek kalanının kabulüne karar verilmiştir. Dairemizin bu konudaki yerleşmiş uygulamasına göre; genel tatil ücreti ödenen günler hesaplamaya dahil edilmeden sadece ücreti ödenmeyen ulusal bayram ve genel tatil günleri için hesaplama yapılmalıdır.
  3- Hükmolunan tüm alacak miktarına dava tarihinden itibaren faiz yürütülmesine karar verilmiştir. Islahla istenen miktarlara ıslah tarihinden itibaren faize karar verilmesi gerekirken yazılı şekil de hüküm kurulması hatalıdır.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 02.02.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi. Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hâkimi Y.Tekbaş tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ