• GENEL TATİL ÜCRETİNİN GÜN OLARAK HESAPLANMASININ GEREKMESİ


  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
   2012/9420
  2014/14317
  05.05.2014
  İlgili Kanun / Madde
  4857 S. İşK. /47

   
     
  • GENEL TATİL ÜCRETİNİN GÜN OLARAK HESAPLANMASININ GEREKMESİ
  •  
  •  
    ÖZETİ Genel tatil ücreti gün üzerinden hesaplanmalıdır. Buna göre Sendikalı olup TİS kapsamında çalışan davacıya genel tatil çalışması karşılığı 3 gündelik ödeneceği ve bu 3 gündeliğe iş karşılığı olmayan tatil yevmiyesinin de dahil olduğu TİS hükmüdür. Buna göre davacıya genel tatil çalışması karşılığı ödenecek miktar 1+2=3  yevmiye olup, bu 1 yevmiye maktu ücret içinde ödendiğinden 2 yevmiye daha hesaplanıp  ödenmelidir.
  Bu nedenle davalı kurumun müfettiş raporunda belirttiği şekilde 1 gün  çalışma karşılığı 3 gün çalışmış gibi ödeme yapılması  hatalı olduğundan kurumun davacıya ödediği 732,18  TL nin istirdatı yasaya uygun olup Mahkemece bu miktarın genel tatil ücreti alacağı gibi  düşünülmesi hatalıdır
   
       
               

  DAVA :Davacı, fazla mesai ücreti, ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacaklarının ödetilmesine  karar verilmesini istemiştir.
              Yerel mahkeme, isteği hüküm altına almıştır.
              Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi H.Adıyaman Üstünel tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  A) Davacı İsteminin Özeti:
  Davacı, davalıya ait işyerinde nöbteçi memur olarak çalışırken haftada en az 2 gün kesintisiz 24 saat görev yaptığını ancak hak ettiği fazla çalışma ücretinin ödenmediğini ileri sürerek, fazla çalışma ücreti ile ulusal bayram ve genel tatil alacaklarının tahsilini, istemiştir.
  B) Davalı Cevabının Özeti:
  Davalı, davacının Ağustos 2005-28/11/2007 tarihleri arasında sivil savunma uzmanlığı emrinde nöbetçi memur olarak çalıştığını,  davacının mevzuata uygun çalıştırılıp nöbet sonrasında 2 veya 3 gün izinli sayıldığını yine davacının bayram çalışmalarına karşılık ödeme yapıldığını, savunarak davanın reddini istemiştir.
  C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
  Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davacının davalı nezdinde  14/07/2005-27/11/2007 tarihleri arasında çalıştığı,  24 saat aralıksız  çalışıp takip eden günlerde 2 veya 3 gün izin kullandığı,  haftada 2 gün  24 saat üzerinden çalıştığı hususunda ihtilaf bulunmadığı, 24 saatlik çalışma süresinde 3 saatin fazla mesai olduğu, yine ulusal bayram genel tatil ücreti alacaklısı da olduğu, gerekçesi ile davanın kabulüne, karar verilmiştir.
  D) Temyiz:
  Kararı davalı taraf temyiz etmiştir.
  E) Gerekçe:
  1- Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2- Genel tatil ücreti gün üzerinden hesaplanmalıdır. Buna göre Sendikalı olup TİS kapsamında çalışan davacıya genel tatil çalışması karşılığı 3 gündelik ödeneceği ve bu 3 gündeliğe iş karşılığı olmayan tatil yevmiyesinin de dahil olduğu TİS hükmüdür. Buna göre davacıya genel tatil çalışması karşılığı ödenecek miktar 1+2=3  yevmiye olup, bu 1 yevmiye maktu ücret içinde ödendiğinden 2 yevmiye daha hesaplanıp  ödenmelidir.
  Bu nedenle davalı kurumun müfettiş raporunda belirttiği şekilde 1 gün  çalışma karşılığı 3 gün çalışmış gibi ödeme yapılması  hatalı olduğundan kurumun davacıya ödediği 732,18  TL nin istirdatı yasaya uygun olup Mahkemece bu miktarın genel tatil ücreti alacağı gibi  düşünülmesi hatalıdır.

  F) Sonuç:
  Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, 05/05/2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ