• GENEL KURULDA SEÇİLEN ŞUBE BAŞKANIN GÖREVİNE YÖNETİM KURULUNCA SON VERİLEMEMESİ

  İlgili Kanun / Madde
  2821 S.SK/17

  T.C.
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ                                                                         

  Esas No. 2005/18621
  Karar No. 2005/20550
  Tarihi: 07.06.2005         

  l GENEL KURULDA SEÇİLEN ŞUBE BAŞKANIN GÖREVİNE YÖNETİM KURULUNCA SON VERİLEMEMESİ
  l ŞUBE BAŞKANININ İŞ MAHKEMESİNDE DAVA AÇMA HAKKININ BULUNMASI

  ÖZETİ: Bölge Şube genel kurulunca bölge şube başkanı seçilen davacının bu göreve genel yönetim kurulunca son verilemeyeceğini 2821 sayılı Sendikalar Kanunu’nun 17/4. fıkrası uyarınca kendi hukuki durumunun etkilenmiş olması nedeniyle davacı iş mahkemesine dava açabilir. Bu durumda davanın esasına girilerek delillerin değerlendirilip varılacak sonucuna göre karar verilmesi gerekir iken yazılı şekilde görev yönünden dava dilekçesinin reddi hatalıdır.

  DAVA: Sefer Erim adına Avukat Hasan Günüç ile Toleyis Sendikası adına Avukat Ergün Kırcı aralarındaki dava hakkında İstanbul 3. İş Mahkemesinden verilen 6.4.2005 günlü ve 94/235 sayılı hüküm davacı avukatınca temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Davacı davalı sendikanın genel mali sekreterliği görevi ile birlikte aynı zamanda Marmara Bölge Şubesi başkanlığını da yürütmekte olup davalı sendika genel yönetim kurulunun davacı hakkında almış olduğu 16.12.2004 tarih ve 154 sayılı kararı ile 17.12.2004 tarih ve 155 sayılı kararlarının ve bu kararlar nedeniyle sendikanın yaptığı işlemlerin iptalini istemiştir. Bölge Şube genel kurulunca bölge şube başkanı seçilen davacının bu göreve genel yönetim kurulunca son verilemeyeceğini 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 17/4. fıkrası uyarınca kendi hukuki durumunun etkilenmiş olması nedeniyle davacı iş mahkemesine dava açabilir. Bu durumda davanın esasına girilerek delillerin değerlendirilip varılacak sonucuna göre karar verilmesi gerekir iken yazılı şekilde görev yönünden dava dilekçesinin reddi hatalıdır.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 7.6.2005 gününde oybirliği ile karar verildi.   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ