• GEMİNİN SATILMASI

  İlgili Kanun / Madde
  854 S.DİşK/14

  T.C
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ

  Esas No: 2006/12845
  Karar No: 2006/32131
  Tarihi:   07.12.2006

  l GEMİNİN SATILMASI
  l İHBAR TAZMİNATI

  ÖZETİ: Deniz İş yasasının 14. maddesinde bildirimsiz fesih halleri sınırlı olarak sayılmıştır. Bu sebepler içerisinde geminin satılması durumu yer almamaktadır.Ancak geminin Türk Bayrağından çıkacak şekilde yabancı ülke vatandaşına ya da şirketine satılması durumunda bildirimsiz fesih söz konusu olabilir. Bunun dışındaki gemi satışlarında ihbar tazminatı ödenmeyeceğine ilişkin kanunda bir hüküm mevcut değildir.

  DAVA: Davacı, ihbar ve kıdem tazminatının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
  Davacı gemi adamının hizmet akti davalı işverence 8234 Sayılı Deniz İş Kanununun 14/1V. Maddesi nedeniyle feshetmiştir.
  Davacı tanıklarının anlatımlarından davalıya ait 13 geminin satıldığı anlaşılmaktadır. Davalının kaç gemisinin olduğu, tamamının satılıp satılmadığı, eğer satılmış ise Türk Bayrağından çıkacak şekilde yabancıya satılıp satılmadığı belirlenmiş değildir.
  Deniz İş yasasının 14. maddesinde bildirimsiz fesih halleri sınırlı olarak sayılmıştır. Bu sebepler içerisinde geminin satılması durumu yer almamaktadır.Ancak geminin Türk Bayrağından çıkacak şekilde yabancı ülke vatandaşına ya da şirketine satılması durumunda bildirimsiz fesih söz konusu olabilir. Bunun dışındaki gemi satışlarında ihbar tazminatı ödenmeyeceğine ilişkin kanunda bir hüküm mevcut değildir.
  Böyle olunca davacının ihbar tazminatı isteğinin yazılı şekilde reddine karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alman temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 7.12.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ