• GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİNİN ZARAR HESABINDA MAHSUP EDİLMESİNİN GEREKMESİ

  İlgili Kanun / Madde
  506 S.SSK/12,16,89,
  4857 S.İşK/48

  T.C
  YARGITAY
  21. HUKUK DAİRESİ

  Esas No: 2005/9879
  Karar No: 2006/319
  Tarihi:      26.01.2006

  l GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİNİN ZARAR HESABINDA MAHSUP EDİLMESİNİN GEREKMESİ

  ÖZETİ: 506 sayılı Yasa'nın 12. ve 16. maddesinde iş kazası halinde iş kazası sigorta kolundan sigortalıya her gün için geçici iş göremezlik ödeneği verileceği, 89. maddesin de geçici iş göremezlik ödeneği olarak sigortalının sağlık tesislerinde yatırılmak yoluyla tedavi edilmesi halinde günlük kazancın yarısının, ayakta tedavi ettirilmesi halinde günlük kazancın üçte ikisinin ödeneceği, 4857 sayılı İş Yasasının 48. maddesinde ise hastalık nedeniyle çalışılmayan günlerde Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından ödenen geçici iş göremezlik ödeneğinin aylık ücretli işçilerin ücretlerinden mahsup edileceği bildirilmekle sürekli iş göremezlik nedeniyle uğranılan zarardan sigortaca ödenen geçici iş göremezlik ödeneğinin mahsup edilmesi isabetsiz olup bozma nedenidir.

  DAVA: Davacı, iş kazası sonucu maluliyetinden doğan maddi ve manevi tazminatın ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, isteğin kısmen kabulüne karar vermiştir.
  Hükmün davacı vekili tarafımdan temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi Demet Kurtuluş tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.
  1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillere kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle SSK. müfettişlerince hazırlanan raporların güçlü delil olmakla birlikte aksi sabit oluncaya kadar geçerli olduklarından mahkemece müfettiş raporunda belirlenen ücretin tazminata esas alınıp ücret araştırması yapılmaması hatalı ise de dosya içerisinde bulunan ücret bordrosunda davacının imzasının bulunmasına, bordroda yazılan ücret ile müfettiş raporunda tespit edilen ücretin aynı olması karşısında mahkemece ücret araştırması yapılmamasının sonuca etkili olmamasına göre davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışındaki sair temyiz itirazlarının reddine.
  2- Dava nitelikçe zararlandırıcı sigorta olayına maruz kalan davacının sigortaca karşılanmayan zararının tazmini istemine ilişkindir.
  506 sayılı Yasa'nın 12. ve 16..maddesinde iş kazası halinde iş kazası sigorta kolundan sigortalıya her gün için geçici iş göremezlik ödeneği verileceği, 89.maddesin de geçici iş göremezlik ödeneği olarak sigortalının sağlık tesislerinde yatırılmak yoluyla tedavi edilmesi halinde günlük kazancın yarısının, ayakta tedavi ettirilmesi halinde günlük kazancın üçte ikisinin ödeneceği, 110.maddesinde suç sayılır bir hareketi yüzünden iş kazasına uğrayan sigortalıya verilecek geçici iş göremezlik ödeneğinin suça esas kusur derecesinin yarısına kadar indirilerek, bağışlanamaz kusuru yüzünden iş kazasına uğrayan sigortalıya verilecek geçici iş göremezlik ödeneğinin Kurumca yarısına kadar eksiltilebileceği, 4857 sayılı İş Yasasının 48.maddesinde ise hastalık nedeniyle çalışılmayan günlerde Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından ödenen geçici iş göremezlik ödeneğinin aylık ücretli işçilerin ücretlerinden mahsup edileceği bildirilmekle sürekli iş göremezlik nedeniyle uğranılan zarardan sigortaca ödenen geçici iş göremezlik ödeneğinin mahsup edilmesi isabetsiz olup bozma nedenidir.
  Diğer yandan mahkemece hükme esas alman 19.1.2005 tarihli hesap raporunda sigortaca bağlanan gelirin peşin sermaye değeri düşüldükten sonra davacının 11.155.-YTL. karşılanmayan zararı bulunduğu bildirildiği halde mahkemece tüm maddi zararın SSK. bağlanan aylıkla karşılanmış olduğu gerekçesi ile maddi tazminat talebinin reddine karar verilmiş olması da usul ve yasaya aykırı olup kabul şekli bakımından bozma nedenidir.
  O halde, davacının bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.
  SONUÇ: Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde davacıya iadesine, 26.01.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ