• GEÇERSİZ FESİH SONRASI İŞE BAŞLATIŞMA HALİNDE YILLIK İZİN ÜCRETİNİN TALEP EDİLEMEYECEĞİ

  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2010/51534
  2011/19017
  27.06.2011
  İlgili Kanun / Madde
  4857.S.İşK/57
     
  • GEÇERSİZ FESİH SONRASI İŞE BAŞLATIŞMA HALİNDE YILLIK İZİN ÜCRETİNİN TALEP EDİLEMEYECEĞİ
    ÖZETİ Davacının yıllık ücretli izin alacağı 12.09.2008 fesih tarihine göre hesaplanmıştır. Ancak bu tarihte gerçekleştirilen feshin geçersizliğine ve davacının işe iadesine karar verilmiştir. Mahkemece bu karar sonrası davacının işe başvurup başvurmadığı, işverenin işe davet edip etmediği, davacının işe başlatılıp başlatılmadığı, bu davanın açıldığı 06.04.2009 tarihi itibari ile ortada fesih olup olmadığı araştırılmamıştır. Feshin geçersizliği ve işe iade davasının 4857 sayılı İş Kanunu’nun 21. madde kapsamında sonucu açıklanan şekilde araştırılmalı, davanın açıldığı tarihte önceki fesih geçerli hale gelmiş veya davadan veya ıslahtan önce işe başlatmama gerçekleşmiş ise usulü kazanılmış hak ilkesi de göz önüne alınarak şimdiki gibi izin alacağına karar verilmeli, davacı işe başlatılmış veya ıslahtan sonra işe başlatmama sözkonusu ise ortada dava ve ıslah tarihi itibari ile fesih bulunmadığından yıllık ücretli izin alacağının reddine karar verilmelidir. Eksik inceleme ile yıllık ücretli izin alacağının karar verilmesi hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir  
               

  DAVA                                   :Davacı,   ücret, yıllık ücretli izin, fazla mesai ile tatil çalışmaları karşılığı ücret alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
                                      Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
                                       Hüküm süresi içinde taraflar avukatlarınca temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hâkimi B.Kar tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre davacının tüm, davalının aşağıdaki bent kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2.İşçinin feshin geçersizliği ve işe iade davası açması ve kazanılması sonucunda işe başvuran işçinin işe başlatılmaması durumunda boşta  geçen 4 aylık süre ihbar, kıdem tazminatı ve yıllık ücretli izin alacağını etkiler. Çünkü dört aya kadarki süre işçinin fiili çalışmasına ilave edilir.  Kıdem ve ihbar tazminatı ile yıllık ücretli izin alacağının işe başlatmama tarihi yeni fesih tarihi olduğundan, bu tarihteki ücret üzerinden hesaplanması gerekir. Yıllık ücretli izin alacağı feshin geçersizliği ve işe iade davası devam ederken istenemez. Çünkü yıllık ücretli iznin alacak olarak iş sözleşmesi devam ederken istenemez.
  Dosya içeriğine göre davacının iş sözleşmesinin önel verilerek 12.09.2008 tarihi itibari ile feshedildiği, davacının 01.09.2008 tarihinde davalılara karşı feshin geçersizliği ve işe iade davası açtığı, Üsküdar 2. İş Mahkemesince yapılan yargılama sonunda davalılar arasında kira sözleşmesinin muvazaalı olduğu, feshin geçerli nedene dayanmadığı, feshin geçersizliğine, davacı işçinin MİGROS TÜRK A. Şirketi işyerine işe iadesine, işe başlatmama tazminatı ve boşta geçen süre ücretinden davalıların birlikte sorumluluğuna karar verildiği ve kararın kesinleştiği anlaşılmaktadır.
  Davacının yıllık ücretli izin alacağı 12.09.2008 fesih tarihine göre hesaplanmıştır. Ancak bu tarihte gerçekleştirilen feshin geçersizliğine ve davacının işe iadesine karar verilmiştir. Mahkemece bu karar sonrası davacının işe başvurup başvurmadığı, işverenin işe davet edip etmediği, davacının işe başlatılıp başlatılmadığı, bu davanın açıldığı 06.04.2009 tarihi itibari ile ortada fesih olup olmadığı araştırılmamıştır. Feshin geçersizliği ve işe iade davasının 4857 sayılı İş Kanunu’nun 21. madde kapsamında sonucu açıklanan şekilde araştırılmalı, davanın açıldığı tarihte önceki fesih geçerli hale gelmiş veya davadan veya ıslahtan önce işe başlatmama gerçekleşmiş ise usulü kazanılmış hak ilkesi de göz önüne alınarak şimdiki gibi izin alacağına karar verilmeli, davacı işe başlatılmış veya ıslahtan sonra işe başlatmama sözkonusu ise ortada dava ve ıslah tarihi itibari ile fesih bulunmadığından yıllık ücretli izin alacağının reddine karar verilmelidir. Eksik inceleme ile yıllık ücretli izin alacağının karar verilmesi hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 27.06.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ