• GEÇERSİZ FESİH

   
  YARGITAY
  22. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2013/35858
  2013/30760
  27.12.2013
  İlgili Kanun / Madde
  4857 S. İşK/2, 18-21
     
  • GEÇERSİZ FESİH
  • FESHİN MALİ SONUÇLARINDAN ASIL İŞVERENİNDE SORUMLU OLACAĞININ BELİRTİLMESİNİN GEREKMESİ
   
  ÖZETİ  Somut olayda, temizlik işçisi olarak çalışan davacının iş sözleşmesi davalı şirket tarafından sözleşmenin belirli süreli olması ve süresinin dolması gerekçesiyle sözlü olarak feshedilmiştir. Mahkemece davalı tarafından  iş sözleşmesinin geçerli sebeple feshedildiğinin ispatlanamadığı, davacı tarafından da sendikal sebeplerin ispatlanamadığı gerekçesiyle  davacının işe iadesine karar verilmesi  ve sendikal tazminata hükmedilmemesi isabetlidir. Ancak davalı belediye ile davalı şirket arasında muvazaa bulunmadığı, asıl işveren-alt işveren ilişkisi bulunduğu anlaşıldığından davalı belediyenin asıl işveren sıfatı ile işe iadenin mali sonuçlarından davalı şirket ile müştereken ve müteselsilen sorumluluğuna hükmedilmesi gerekirken bozma gereği yerine getirilmeyerek davalı belediye yönünden husumet sebebi ile davanın reddine karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
   
               

  DAVA :           Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir.
                          Mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
                          Hüküm süresi içinde davalı Necimbey İnş. Ltd. Şti. avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi F. Zencirkıran Güral tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
              Davacı İsteminin Özeti:
              Davacı işçi, iş sözleşmesinin geçerli sebep olmadan sendikal sebeplerle feshedildiğini ileri sürerek feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini, işe başlatılmama halinde ödenmesi gereken sendikal tazminat ile boşta geçen süre ücret ve diğer haklarının belirlenmesini istemiştir.
              Davalı Cevabının Özeti:
              Davalı Buca Belediyesi vekili, davacı ile belediye arasında işçi-işveren ilişkisinin bulunmadığını, bu sebeple davanın belediyeye yöneltilmesinin mümkün olmadığını beyan ederek  husumet sebebiyle davanın reddini savunmuştur.
              Davalı Necimbey İnş. Ltd. Şti. vekili, davalı şirketin diğer davalı Buca Belediyesi ile ilçe sınırları içerisindeki temizlik işini ihale usulü ile almış olup, belirli süreli iş sözleşmesine göre çalışan işçilerin iş güvencesi hükümlerinden yararlanmayacağını, davalı şirket ile asıl işveren arasında taşeronluk sözleşmesinin geçerli olduğunu, davacının diğer çalışmalarının ise davalı şirket ile hiçbir hukuki ve fiili bağ bulunmayan diğer şirketlerde gerçekleşmiş olması sebebi ile davacının farklı işverenler nezdindeki çalışmalarının birleştirilmesinin mümkün olamayacağını, davacının işe başlatmama halinde sendikal tazminata hükmedilmesi talebinin kanuni dayanaktan yoksun olduğunu beyan ederek davanın reddini savunmuştur.
              Mahkeme Kararının Özeti:
              Mahkemece, davalı belediyenin asıl işveren diğer davalının alt işveren konumunda olduğu, muvazaa olgusunun ispatlanamadığı bu sebeple davalı belediye bakımından davanın reddine karar verilmesi gerektiği, Disk Genel İş Sendikasına yazılan yazıya verilen cevapta işyerinde her hangi bir üye bulunmadığı belirtildiğinden fesih tarihi itibari ile sendikal faaliyetin varlığı ve feshin sendikal sebeple feshedildiği ispatlanamadığı gerekçesiyle davalı şirket bakımından feshin geçersiz olduğunun tespiti ile işe iade talebinin kabulüne karar verilmiştir.
              Temyiz:
              Hüküm, davalı Necimbey İnş. Ltd. Şti. vekili  tarafından temyiz edilmiştir.
              Gerekçe:
              Dairemiz 2012/25603 esas, 2012/ 25648 karar sayılı ilamı ile davalı belediye ile davalı şirket arasında asıl işveren-alt işveren ilişkisi bulunduğundan davalı belediyenin işe iadenin mali sonuçlarından davalı şirket ile müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğuna hükmedilmesi, sendikal sebeple fesih iddiasının araştırılması gerektiği  belirtilerek mahkeme kararı bozulmuştur. Bozmaya uyan mahkemece sendikal fesih iddiasına ilişkin araştırma yapılarak karar verilmiştir.
              Somut olayda, temizlik işçisi olarak çalışan davacının iş sözleşmesi davalı şirket tarafından sözleşmenin belirli süreli olması ve süresinin dolması gerekçesiyle sözlü olarak feshedilmiştir. Mahkemece davalı tarafından  iş sözleşmesinin geçerli sebeple feshedildiğinin ispatlanamadığı, davacı tarafından da sendikal sebeplerin ispatlanamadığı gerekçesiyle  davacının işe iadesine karar verilmesi  ve sendikal tazminata hükmedilmemesi isabetlidir. Ancak davalı belediye ile davalı şirket arasında muvazaa bulunmadığı, asıl işveren-alt işveren ilişkisi bulunduğu anlaşıldığından davalı belediyenin asıl işveren sıfatı ile işe iadenin mali sonuçlarından davalı şirket ile müştereken ve müteselsilen sorumluluğuna hükmedilmesi gerekirken bozma gereği yerine getirilmeyerek davalı belediye yönünden husumet sebebi ile davanın reddine karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
              Belirtilen sebeplerle, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 20. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, hükmün bozulmak suretiyle ortadan kaldırılması ve aşağıdaki gibi karar verilmesi gerekmiştir.
              Sonuç: Yukarıda açıklanan gerekçe ile;
              1-Mahkemenin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA,
              2-İşverence yapılan FESHİN GEÇERSİZLİĞİNE ve davacının davalı Necimbey İnş. Tem. Tur. Tic. ve San. Ltd. Şti. İşyerindeki işine iadesine,
              3-Davacının kanuni sürede işe başvurmasına rağmen, işverenin süresi içinde işe başlatmaması halinde davalılar tarafından müştereken ve müteselsilen ödenmesi gereken tazminat miktarının fesih nedeni ve kıdemi dikkate alınarak dört aylık ücreti olarak belirlenmesine,
              4-Davacının işe iade için işverene süresi içinde başvurması halinde hak kazanılacak olan ve kararın kesinleşmesine kadar doğmuş bulunan en çok dört aylık ücret ve diğer haklarının davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya ödenmesi gerektiğinin belirlenmesine, davacının işe başlatılması halinde varsa ödenen ihbar ve kıdem tazminatının bu alacaktan mahsubuna,
              5-Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,
              6-Davacı vekille temsil edildiğinden, karar tarihinde yürürlükte olan tarifeye göre 1.320,00 TL vekâlet ücretinin davalılardan alınıp davacıya verilmesine,
              7-Davacı tarafından yapılan 140,00 TL yargılama giderinin davalılardan alınıp davacıya verilmesine, davalının yaptığı yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına,
              8-Peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, kesin olarak, 27.12.2013 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ