• GEÇERSİZ FESİH

   
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2012/28221
  2013/3963
  04.02.2013
  İlgili Kanun / Madde
  4857 S. İş. K/18-21
     
  • GEÇERSİZ FESİH
  • İŞÇİNİN KIDEMİNE GÖRE İŞE İADE TAZMİNATININ BELİRLENMESİ
   
  ÖZETİ Dosya içeriğine göre somut uyuşmazlıkta davacı işçinin davalıya ait işyerinde  13  yıl çalıştığı, iş sözleşmesinin davacının davranışları ve aldığı cezaları nedeniyle iş yerinde olumsuzluklara sebep olduğu ve iş ilişkisinin çekilmez hale getirdiği, operasyonel bir ünite olan Müdürlüğün işlerinin aksamasına ve müşteri memnuniyetsizliğine sebebiyet verdiğinden feshedildiği, işverence gerçekleştirilen feshin geçerli nedene dayanmadığı anlaşıldığından feshin geçersizliğine ve davacının işe iadesine karar verilmesi isabetlidir. Ancak davacı işçinin kıdemine ve fesih nedenine göre mahkemece işe başlatmama tazminatının davacının  6  aylık ücreti tutarında belirlenmesi doğru bulunmamıştır. Bu tazminatın davacının  5  aylık ücreti oranında belirlenmesi dosya içeriğine uygun düşecektir
  .
   
               


  DAVA                                   :Davacı, feshin geçersizliğine, işe iadesine karar verilmesini istemiştir.
                                       Yerel mahkeme, isteği hüküm altına  almıştır.
                                        Hüküm süresi  içinde davalı avukatı tarafından  temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi  İ.Moroğlu tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

              A) Davacı İsteminin Özeti:
              Davacı, iş sözleşmesinin geçersiz olarak feshedildiğini belirterek feshin geçersizliğinin tespitine, işe iadesine, işe başlatmama tazminatı ile boşta geçen süre ücretine karar verilmesini talep etmiştir.
              B) Davalı Cevabının Özeti:
              Davalı, iş sözleşmesinin geçerli nedenle feshedildiğini savunarak davanın reddini istemiştir.
              C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
              Mahkemece, iş sözleşmesinin feshinin geçersiz olduğundan davanın kabulü ile işe başlatmama tazminatı olarak davacının 6 aylık  ücreti olarak belirlenmesine karar verilmiştir.
              D) Temyiz:
              Kararı davalı  temyiz etmiştir.
              E) Gerekçe:
              4857 sayılı İş Kanunu’nun 21. maddesi uyarınca, mahkemece feshin geçersizliğine karar verildiğinde, işçinin başvurusu üzerine işveren tarafından bir ay içinde işe başlatılmaz ise, işçiye ödenmek üzere en az 4, an çok 8 aylık ücreti tutarında tazminatın belirlenmesi gerekir. Dairemizin yerleşik uygulaması gereği, iş güvencesi niteliğindeki bu tazminat işçinin kıdemi, fesih sebebi gibi olgular dikkate alınarak belirlenmelidir. Maddenin alt ve üst sınırları aşılamaz. Üst sınırın aşılmasının tek istisnası 2821 sayılı Sendikalar Kanunu’nun 31. maddesindeki sendikal nedenle yapılan fesihlerdir. Bu maddede sendikal neden halinde işe başlatmama tazminatının işçinin en az bir yıllık ücreti tutarında belirleneceği açıklanmıştır. Dairemizin uygulaması bu yöndedir. (08.04.2008 gün ve 2007/27773 Esas, 2008/7819 Karar sayılı ilamımız). Dairemiz yıllık ücretli izinle ilgili 53. maddedeki kıdem sürelerini dikkate alarak 6 ay ile 5 yıl arasında kıdemi olan işçi için 4, 5 yıl ile 15 yıl arasında kıdemi olan işçi için 5, 15 yıldan fazla kıdemi olan işçi için 6 aylık ücreti tutarında işe başlatmama tazminatın belirlenmesini öngörmekte, fesih sebebine göre bu miktarlarda azami sınır 8 aya kadar da çıkmaktadır. İşletme gerekleri ile fesihte emeklilik nedeninin gösterilmesi ve davacının emekliliğe hak kazanması halinde işe başlatmama tazminatı alt sınırdan belirlenmektedir.
              Dosya içeriğine göre somut uyuşmazlıkta davacı işçinin davalıya ait işyerinde  13  yıl çalıştığı, iş sözleşmesinin davacının davranışları ve aldığı cezaları nedeniyle iş yerinde olumsuzluklara sebep olduğu ve iş ilişkisinin çekilmez hale getirdiği, operasyonel bir ünite olan Müdürlüğün işlerinin aksamasına ve müşteri memnuniyetsizliğine sebebiyet verdiğinden feshedildiği, işverence gerçekleştirilen feshin geçerli nedene dayanmadığı anlaşıldığından feshin geçersizliğine ve davacının işe iadesine karar verilmesi isabetlidir. Ancak davacı işçinin kıdemine ve fesih nedenine göre mahkemece işe başlatmama tazminatının davacının  6  aylık ücreti tutarında belirlenmesi doğru bulunmamıştır. Bu tazminatın davacının  5  aylık ücreti oranında belirlenmesi dosya içeriğine uygun düşecektir.
               4857 sayılı İş Yasasının 20/3 maddesi uyarınca Dairemizce aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.
              HÜKÜM: Yukarda açıklanan gerekçe ile;
              1. Mahkemenin kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA,
              2. Feshin GEÇERSİZLİĞİNE ve davacının İŞE İADESİNE,
              3. Davacının yasal süre içinde başvurusuna rağmen davalı işverence süresi içinde işe başlatılmaması halinde ödenmesi gereken tazminat miktarının davacının kıdemi, fesih nedeni dikkate alınarak takdiren davacının 5  aylık brüt ücreti tutarında BELİRLENMESİNE,
             4. Davacı işçinin işe iadesi için işverene süresi içinde müracaatı halinde hak kazanılacak olan ve kararın kesinleşmesine kadar en çok 4 aya kadar ücret ve diğer haklarının davalıdan tahsilinin GEREKTİĞİNE,
              5. Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,
              6. Davacının yapmış olduğu 78.40 TL yargılama giderinin davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine, davalının yaptığı yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına,
              7. Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre  1.320 TL ücreti vekaletin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
              8. Peşin alınan temyiz harcının isteği halinde ilgilisine iadesine, 
              Kesin olarak  04.02.2013 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ