• GEÇERLİ SEBEPLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ

  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/18-21
  1475 S.İşK/14
  T.C
  YARGITAY
  9.HUKUK DAİRESİ

  Esas No:  2006/2954
  Karar No: 2006/22308
  Tarihi:      13.09.2006

  l GEÇERLİ SEBEPLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ
  l KIDEM İHBAR TAZMİNATININ ÖDEN-MESİNİN GEREKMESİ

  ÖZETİ: .Davacı davalı tarafından iş akdinin haklı ve geçerli neden olmadan feshedildiğini belirterek işe iade davası açmış, Ankara l. İş Mahkemesinin 11.6.2004 tarih ve 807/649 sayılı kararı ile işe iade talebinin reddine dair verilen karar Dairemizin 23.12.2004 tarih ve 19762/29215 sayılı ilamı ile akdin GEÇERLİ nedenle feshedildiği kabul edilerek bu gerekçe ile onanmıştır. Davacının iş akdinin geçerli nedenlerle feshedilmesi nedeniyle kıdem ve ihbar tazminatını hak ettiği halde davanın anılan tazminat alacakları açısından kabulü yerine reddine karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

  DAVA: Davacı, ihbar ve kıdem tazminatı, fazla çalışma ve izin ücreti, genel tatil gündeliği ile ücret alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
  Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü
  Davacı davalı tarafından iş akdinin haklı ve geçerli neden olmadan feshedildiğini belirterek işe iade davası açmış, Ankara l. İş Mahkemesinin 11.6.2004 tarih ve 807/649 sayılı kararı ile işe iade talebinin reddine dair verilen karar Dairemizin 23.12.2004 tarih ve 19762129215 sayılı ilamı ile akdin GEÇERLİ nedenle feshedildiği kabul edilerek bu gerekçe ile onanmıştır.
  Davacının iş akdinin geçerli nedenlerle feshedilmesi nedeniyle kıdem ve ihbar tazminatını hak ettiği halde davanın anılan tazminat alacakları açısından kabulü yerine reddine karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 13.9.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.


   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ