• GEÇERLİ FESİH NEDENİN KANITLANA-MAMIŞ OLMASI

  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/2,18-21

  T.C
  YARGITAY
  9.HUKUK DAİRESİ

  Esas No:  2007/16153
  Karar No: 2007/18647
  Tarihi:      11.06.2007

  l GEÇERLİ FESİH NEDENİN KANITLANA-MAMIŞ OLMASI
  l ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ
  l GEÇERSİZ FESİH

  ÖZETİ: İş sözleşmesinin geçerli nedenle feshedildiğini kanıtlama yükümlülüğü işverene aittir. Davalı işveren Zengin Temizlik Ltd. Şti., davacının verilen görevi yerine getirmediğini, iş sözleşmesinin haklı nedenle feshedildiği ileri sürmüş ise de, fesih nedeni konusunda usulüne uygun tutanak tutulmadığı gibi, olay hakkında doğrudan bilgisi olan tanıklar da dinletilmemiştir. Dinlenen tek davalı tanığı davacının temizlik işinde gerekli dikkat ve özeni göstermediğini belirtmiş olup, fesih nedeni konusunda ayrıntılı bir açıklamada bulunmamıştır. Buna karşılık, davacı tanıkları davacının verilen görevi yerine getirdiğini belirtmişlerdir. Mevcut delillere göre feshin haklı ve geçerli nedene dayandığı kanıtlanmamıştır. Mahkemece davacının işe iade isteğinin kabulüne karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile reddedilmesi hatalıdır.

  DAVA; Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir
  Yerel mahkeme, davayı reddetmiştir.
  Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Davacı işçi, davalı Sağlık Bakanlığına ait Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ihale ile temizlik işini üstlenen davalı Zengin Temizlik Gıda Ltd. Şti.nde çalışmakta iken, adı geçen firmanın ihaleyi kaybetmesi üzerine yeni ihaleyi kazanan davalı Aktif İnş. Gıda San. Ltd. Şti.tarafından işe alınmadığını, iş sözleşmesinin geçerli neden olmadan işverence feshedildiğini ileri sürerek feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini, işe başlatılmama halinde ödenmesi gereken tazminat ile boşta geçen süre ücretinin belirlenmesini istemiştir.
  Davalı Sağlık Bakanlığı, ihale makamı olduklarını, davacının ihale ile iş alan davalı Zengin Temizlik Ltd. Şti.nin işçisi olduğunu, kendileri hakkında açılan davanın husumet yönünden reddine karar verilmesini istemiştir.
  Davalı Zengin Temizlik Ltd.Şti., davacının verilen görevleri yerine getirmemesi, temizlik işini yapmaması nedeni ile iş sözleşmesinin haklı nedenle feshedildiğini belirterek davanın reddine karar verilmesi gerektiğini savunmuştur.
  Davalı Aktif İnş. Gıda San.ve Dış. Tış Ltd. Şti., davacı ile aralarında iş ilişkisi bulunmadığını, davanın husumet yönünden reddine karar verilmesini talep etmiştir.
  Mahkemece davacının davalı Zengin Temizlik Ltd. Şti.nin işçisi olarak 1.2.2005-31.12.2005 tarihleri arasında çalıştığı, verilen görevleri yerine getirmemesi nedeni ile iş sözleşmesinin haklı olarak feshedildiği gerekçesi ile davalı Zengin Ltd. Şti. ile davalı Sağlık Bakanlığı hakkında açılan davanın esastan reddine, davalı Aktif İnş. Ltd. Şti.hakkında açılan davadan feragat edildiği için davanın feragat nedeni ile reddine karar verilmiştir.
  Dosya içeriğine göre davacının davalı Sağlık Bakanlığına ait Hastane işyerinde temizlik işlerini ihale ile üstlenen davalı Zengin Temizlik Ltd. Şti.nin işçisi olarak çalışmaya başladığı, 30.9.2004 tarihinden sonra başlayan dönem için temizlik işleri ihalesini davalı Aktif İnş. Ltd.Şti.nin kazandığı, davacının son dönem ihalesini kazanan firma nezdinde çalışmasının bulunmadığı, iş sözleşmesinin yeni ihale dönemi başlamadan önce davalı Zengin Temizlik Ltd.Şti. tarafından feshedildiği anlaşılmaktadır. İhale sözleşmesi ve içeriğine göre davalı Sağlık Bakanlığı ile işi üstlenen firma arasında asıl işveren-alt işveren ilişkisi bulunmaktadır.
  İş sözleşmesinin geçerli nedenle feshedildiğini kanıtlama yükümlülüğü işverene aittir.Davalı işveren Zengin Temizlik Ltd. Şti., davacının verilen görevi yerine getirmediğini, iş sözleşmesinin haklı nedenle feshedildiği ileri sürmüş ise de, fesih nedeni konusunda usulüne uygun tutanak tutulmadığı gibi, olay hakkında doğrudan bilgisi olan tanıklar da dinletilmemiştir. Dinlenen tek davalı tanığı davacının temizlik işinde gerekli dikkat ve özeni göstermediğini belirtmiş olup, fesih nedeni konusunda ayrıntılı bir açıklamada bulunmamıştır. Buna karşılık, davacı tanıkları davacının verilen görevi yerine getirdiğini belirtmişlerdir. Mevcut delillere göre feshin haklı ve geçerli nedene dayandığı kanıtlanmamıştır. Mahkemece davacının işe iade isteğinin kabulüne karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile reddedilmesi hatalıdır.
  Belirtilen nedenlerle, 4857 sayılı İş Kanunun 2O.maddesinin 3.fıkrası uyarınca, hükmün bozulmak suretiyle ortadan kaldırılması ve aşağıdaki gibi karar verilmesi gerekmiştir.
  HÜKÜM: Yukarıda belirtilen nedenlerle;
  l-)Ankara 13.İş Mahkemesinin 18.5.2006 gün ve 1430-354 sayılı kararının bozularak ortadan kaldırılmasına,
  2-)Davalı Aktif İnş. Gıda San.ve Dış Tic. Ltd. Şti. hakkında açılan davanın feragat nedeni ile reddine,
  3-) Sağlık Bakanlığı ve davalı Zengin Temizlik Gıda İnş. San. Tic. Ltd. Şti.hakkında açılan davanın kabulü ile;
  a)İşverence yapılan feshin geçersizliğine ve davacının Zengin Temizlik Gıda İnş. San.Tic. Ltd. Şti.ne ait işyerindeki işine iadesine,
  b)Davacının yasal sürede işe başvurmasına rağmen, işverenin süresi içinde işe başlatmaması halinde davalı Sağlık Bakanlığı ile davalı Zengin Temizlik Gıda İnş. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından müştereken ve müteselsilen ödenmesi gereken tazminat miktarının fesih nedeni ve kıdemi dikkate alınarak 6 aylık ücreti olarak belirlenmesine,
  c)Davacının işe iade için işverene süresi içinde başvurması halinde hak kazanılacak olan ve kararın kesinleşmesine kadar en çok dört aylık ücret ve diğer haklarının davalılar Sağlık Bakanlığı ile davalı Zengin Temizlik Gıda İnş. San. Tic. Ltd. Şti.'den müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacıya ödenmesi gerektiğinin belirlenmesine,
  Davacının işe başlatılması halinde varsa ödenen ihbar ve kıdem tazminatının bu alacaktan mahsubuna,
  4-)Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,
  5-)Davacı vekille temsil edildiğinden, karar tarihinde yürürlükte olan tarifeye göre 450.YTL vekalet ücretinin davalılar Sağlık Bakanlığı ile davalı Zengin Temizlik Gıda İnş. San. Tic. Ltd. Şti.den müştereken ve müteselsilen alınıp davacıya verilmesine,
  6-)Davacı tarafından yapılan ( 20.00 ) YTL yargılama giderinin davalılar Sağlık Bakanlığı ve davalı Zengin Temizlik Gıda İnş.San. Tic. Ltd. Şti.'den alınıp davacıya verilmesine, davacının yaptığı yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına,
  7-)Peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, kesin olarak, oybirliğiyle 11.6.2007 tarihinde karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ